Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Media in our life: description of a picture - Media w naszym życiu: opis obrazka

picture, description, media, information, picture description

Exemplary answer:

The picture shows a kind of binoculars made of a newspaper. A woman is looking through it almost like through a window that lets her see the whole world. It is kind of interesting and original piece of graphic. By looking at the picture we can easily tell that it’s a metaphor because everyday we get a lot of information about different events, politics, business or society from press. It gives us a look on everything we are interested in and we can almost 'see' the whole world by reading a newspaper.

I think it is very important for an educated person to know and to have an opinion about recent events. Firstly, it can be helpful during everyday conversations when trivial topics like weather, family or job get boring. Secondly, by reading more, we know more and we are more educated. Knowledge about politics and society can help us to understand better the way in which people behave. It also increases our empathy towards other people who could find themselves in some very difficult situations – for example, in the last few months there were many articles in the newspapers about Poles who had lost everything because of the flood. By learning their history, we can help them in the terrible situation, so they could stand on their own two feet again.

Of course, newspapers can sometimes manipulate people just like television or other media. They do that by, for example, not exploring particular stories objectively. Most of the time magazines in Poland seem to have a certain, one and only, political line. And if so, the journalists are obliged to write about certain issues the way their publisher wants them to. There are few magazines that attempt to present an objective view on things, like 'Przekrój'. Putting trust in only one medium and not trying to understand the other party or not doing a research on your own are not only some forms of conformism but also – of laziness. In other words: the readers have to see both sides of the same coin to express their own opinions. And to do so, they have to read many things and always know what is going on around them.

We live in the 21st century and the process of mass communication is so developed because of the technology involved in it. Therefore I think we would be either very stupid or very ignorant not to use it and not to learn more about the world we live in and its problems.

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? What kind of a situation can be presented here? – describe it. (What happened/ is happening?) What kind of a story may be connected to it?

Tłumaczenie

Przykładowa odpowiedź:

To zdjęcie przedstawia rodzaj lornetki zrobionej z papieru. Kobieta patrzy przez nią prawie jak przez okno, które pozwala jej zobaczyć świat. To dość interesująca i oryginalna praca graficzna. Patrząc na to zdjęcie, możemy łatwo stwierdzić, iż jest to metafora, ponieważ codziennie otrzymuje spory informacji na temat różnych wydarzeń, polityki, biznesu oraz spraw społecznych z prasy. To daje nam szansę dowiedzenia się wszystkiego, co nas interesuje i prawie możemy „zobaczyć” cały świat czytając gazetę.

Wydaje mi się, że orientowanie się oraz formowanie opinii o aktualnych wydarzeniach jest bardzo ważne dla wykształconej osoby. Po pierwsze, może to być pomocne podczas codziennych rozmów, kiedy trywialnej tematy o pogodzie, rodzinie czy pracy zaczynają się nudzić. Po drugie, czytając więcej, więcej wiemy. Wiedza o polityce i społeczeństwie pomaga nam lepiej zrozumieć sposoby zachowania ludzi oraz zwiększa naszą empatię wobec ludzi, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach – np. przez ostatnie kilka miesięcy w prasie było publikowanych wiele artykułów o Polakach, którzy ucierpieli z powodu powodzi. Dowiadując się o ich historii, możemy pomóc im w tej okropnej sytuacji, tak, aby mogli stanąć na własnych nogach ponownie.

Oczywiście, prasa – tak samo jak telewizja czy inne media – może manipulować ludźmi. Robi to przez, na przykład, nieobiektywne zaprezentowanie pewnych historii. Większość prasy w Polsce ma jedną określoną, jedną i jedyną, linię polityczną, więc reporterzy są czasami zobligowani pisać o niektórych kwestiach w sposób, w jaki wymaga tego ich wydawca. Jest tylko parę magazynów, które starają się zaprezentować obiektywny punkt widzenia, jak „Przekrój”. Pokładanie ufności tylko w jedno medium i brak prób, aby zrozumieć drugą stronę czy zbadać kwestię na własną rękę, ą nie tylko formami konformizmu ale i – lenistwa. Innymi słowy: czytelnicy powinni zapoznać się z dwoma stronami medalu, aby sformułować własną opinię. A żeby to zrobić, muszą czytać wiele rzeczy i wiedzieć, co dzieje się wokół nich.

Żyjemy w XXI wieku i proces masowej komunikacji jest tak rozwinięty z powodu zastosowanej technologii. Dlatego też sądzę, iż trzeba być albo bardzo głupim, albo ogromnym ignorantem, żeby nie skorzystać z tych udogodnień i nie nauczyć się więcej o świecie, w którym żyjemy i jego problemach.

Przykładowe pytania:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? – opisz ją (Co się stało/dzieje?) Jaka historia może się z nim wiązać?

Podobne wypracowania do Media in our life: description of a picture - Media w naszym życiu: opis obrazka