Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS wypracowanie

 • „Gruba czwórka” - partie polityczne - definicja, charakterystyka

  Określenie „Gruba czwórka” ma dwojakie znaczenie, jednakże w aspekcie partii politycznych kojarzy się jednoznacznie z historią walki o wolność naszego kraju. Jest to związane z okresem II wojny światowej oraz istniejącej silnej opozycji w postaci nie tylko wojsk partyzanckich, ale również prób odbudowania sceny... »

 • Abolicja - Abolicja dla cudzoziemców - za czy przeciw?

  Abolicja jest aktem prawnym polegającym na niedopuszczeniu do wszczęcia postępowania w przypadku określonych przestępstw. W przypadku gdy takie postępowanie zostało już rozpoczęte, dochodzi do jego umorzenia. Należy zaznaczyć, że dany czyn zabroniony, mimo tego że jednorazowo jego popełnienie nie skutkuje sankcją prawną, pozostaje nadal czynem z... »

 • Abolicja - definicja, charakterystyka, przykłady. Abolicja podatkowa

  Abolicja jest aktem prawnym, który polega na jednorazowym anulowaniu nakazu ścigania danego typu przestępstw, a w momencie, w którym postępowanie zostało już wszczęte – na jego umorzeniu. Do abolicji dochodzi przed osądzeniem, co odróżnia ją od podobnego merytorycznie pojęcia, jakim jest amnestia (do amnestii dochodzi ... »

 • Abolicjonizm - definicja, charakterystyka, historia

  Przełom w historii cywilizacji europejskiej, jaki spowodowały wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI wieku, a także nasilające się w kolejnych wiekach zjawisko kolonializmu, spowodowały upowszechnienie się niewolnictwa. Niewolnictwo było znane właściwie w całej Europie, jednak bardzo wyraźny rozwój nastąpił na innych kontynentach – ... »

 • Aborcja, eutanazja, samobójstwo - czy życie jest rzeczywiście wartością nadrzędną? Esej

  Każdy człowiek - wierzący, ateista czy agnostyk - zgodzi się z twierdzeniem, że życie jest wartością nadrzędną. Niektórzy uważają, że aborcja, eutanazja czy samobójstwo są prawem każdej jednostki. Wolność definiowana w ten sposób pozwala na twierdzenie, że kobieta ma np. prawo usunąć dziecko jeśli uzna to za stosowne, albo... »

 • Absencja - absencja wyborcza - definicja, charakterystyka

  Absencja wyborcza to wskaźnik odnoszący się do wymiaru osób nie przystępujących do wyborów.  Wysokość absencji wyborczej świadczy o dojrzałości politycznej danego społeczeństwa, a także poziomie ich świadomości politologicznej.  Powodów absencji jest sporo. Wśród nich można wymienić przede wszystkim znie... »

 • Absolutorium - definicja, charakterystyka. Absolutorium budżetowe

  Absolutorium jest pojęciem o źródłosłowie łacińskim – oznacza ono zwolnienie, unieważnienie. Termin ten funkcjonuje jako określenie aktu dokonywanego przez upoważniony organ (np. zgromadzenie członków zarządu, parlament), jako wyrażenie akceptacji określonego zakresu działalności prowadzonej przez organ wykonawczy (w przypadk... »

 • Absolutyzm oświecony - definicja, cechy, przykłady

  Monarchia absolutna to ustrój występujący w wielu krajach już od czasów starożytności. Absolutyzm, sprowadzający się do pełni władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej skupionej w rękach króla, był charakterystyczny dla takich krajów europejskich jak np. Francja czy Rosja. W XVIII w wieku, pod wpływem oświecenio... »

 • Adaptacja - adaptacja społeczna - definicja, charakterystyka

  Pojęcie adaptacji, często stosowane zamiennie z pojęciem przystosowania się, polega na regulowaniu wzajemnych stosunków jednostki przez zaprowadzanie przez nią zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych odpowiednich do otaczającej jej grupy społecznej.  Adaptacja społeczna to proces wieloetapowy, opierający się na przystosowywaniu się j... »

 • Administracja niezespolona - definicja i charakterystyka administracji niezespolonej w Polsce

  Administracja niezespolona (w przeszłości nazywana specjalną) jest terenową formą administracji rządowej, która (w przeciwieństwie do administracji zespolonej) nie podlega wojewodzie. Organy administracji niezespolonej są podległe odpowiedniemu ministrowi lub innym organom centralnej administracji rządowej  (m.in. kierownikom państw... »

 • Administracja państwowa - definicja, charakterystyka. Administracja państwowa w Polsce i jej organizacja

  Administracją państwową nazywa się funkcje administracyjne sprawowane bezpośrednio przez państwo. Według definicji negatywnej – administracją państwową jest ta funkcja państwa, która nie jest ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości. Określenia tego używa się także w odniesieniu do zespołu organów wykonujących zadania admi... »

 • Administracja państwowa a publiczna administracja - porównanie

  Administracja publiczna często jest mylona i używana zamiennie z terminem „administracja państwowa”. Pojęcia te nie są jednak tożsame.Administracja publiczna to określenie dotyczące ogółu funkcji administracyjnych sprawowanych przez organy danego kraju. Dzieli się ją w Polsce na administrację samorządową, administrację rządową... »

 • Administracja państwowa a rządowa - porównanie

  Administracja rządowa często jest mylona z administracją państwową. Potocznie a także w niektórych publikacjach pojęcia te używane są zamiennie, jest to jednak spory błąd. Polska administracje publiczną dzieli się bowiem na trzy działy: państwową, rządową oraz samorządową. Muszą zatem istnieć kryteria potrzebne do ich wyodrębnienia. Bar... »

 • Administracja publiczna - definicja, cechy, cel działania administracji publicznej w Polsce

  Administracją publiczną to wszystkie funkcje, jakie państwo sprawuje za pośrednictwem swoich organów. Słowa te pochodzą z języka łacińskiego, w którym „administrare” oznacza tyle co – kierować, służyć, zaś „publicus” to w tłumaczeniu „społeczny, ogólny, zbiorowy”. Administracja publi... »

 • Administracja rządowa - definicja i charakterystyka administracji rządowej w Polsce

  Administracją rządową nazywa się ten dział administracji, który kierowany jest przez Radę Ministrów i jej poszczególnych ministrów. Regulowana jest artykułem 149 Konstytucji, który stanowi: „Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa ... »

 • Administracja samorządowa - definicja, cechy, charakterystyka

  Administracja samorządowa to część administracji publicznej wykonywana przez ograny podziału terytorialnego tj województwo, powiat oraz gminę.  Organami administracji samorządowej są organy wykonawcze samorządu, zatem w gminie jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta wspierani przez odpowiednio: urząd gminy lub urząd mi... »

 • Administracja zespolona i niezespolona - różnice. Charakterystyka i przykłady

  W związku z wielopłaszczyznowymi przemianami, jakie wystąpiły w Polsce po roku 1989 (szczególnie ze względu na przywrócenie samorządności w ustawie z 1990 r.) wystąpiła konieczność usprawnienia i reorganizacji działalności administracji państwowej (łac. administrare – być pomocnym, zarządzać). Na mocy uchwalonych wówcz... »

 • Adwokat - kim jest adwokat? Definicja, opis. Adwokat - zawód zaufania publicznego

  Adwokat jest osobą, która ukończyła studia prawnicze oraz tzw. aplikację adwokacką i pracuje, udzielając porad prawnych lub reprezentując swoich klientów podczas rozpraw sądowych. Termin adwokat pochodzi z łaciny (advocatus) i wiąże się z udzielaniem pomocy. Do szczególnych obowiązków adwokata, poza wspomnianym udzie... »

 • Afganistan - konflikty afgańskie - ogólne opracowanie

  Afganistan to kraj szczególny, toczyły się w nim wojny o zasięgu międzynarodowym, gdzie po różnych stronach walczyły światowe mocarstwa. W konfliktach afgańskich ścierały się różne, przeciwstawne ideologie reprezentowane przez państwa zaangażowane w afgańskie sprawy. W rejonie tym odbywało się wiele działań wojennych. Do ... »

 • Afganistan - Wojna domowa w Afganistanie - przyczyny, przebieg, skutki. Opracowanie

  Jedną z pierwszych przyczyn wzrostu napięć wśród afgańskiej ludności, które następnie przyczyniły się do wybuchu wojny domowej połączonej z interwencją wojsk radzieckich, była wielka susza początku lat 70. Z jej powodu z głodu umarło ponad 80 tysięcy osób, a warunki życia w znacznym stopniu pogorszyły dla wszystkich Afgańczy... »

 • Afryka - konflikty. Rwanda i Burundi - konflikty wewnętrzne i charakterystyka stosunków

  Region Wielkich Jezior Afryki to obszar bardzo niespokojny, szargany licznymi konfliktami plemiennymi. Przykładami konfliktów tego regionu jest konflikt między ludnością Tutsi (lud pasterski) i Hutu (rolnicy) w Rwandzie oraz konflikt plemienny w Burundi (konflikt ten jest mniej znany opinii publicznej, co warto podkreślić – przebieg... »

 • Agraryzm - przedstawiciele, ideologia, cechy

  Agraryzm jest ruchem społecznym i doktryną, która głosi, że najważniejszym sektorem gospodarki jest rolnictwo oparte na różnego rodzaju indywidualnych gospodarstwach rolnych. Agraryzm powstał w XIX w. w Niemczech. Był wówczas ruchem społecznym i politycznym. Twórcą pojęcia agraryzmu był Albert Schaffle. Ruch agrarysty... »

 • Akcesja - akcesja do UE - definicja, znaczenie pojęcia

  Termin ‘akcesja’ pochodzi z języka łacińskiego, w którym słowo ‘accedo’ oznacza tyle, co zgodę na przyłączenie się, wyrażenie chęci udziału, uczestnictwa. Akcesję interpretuje się w kilku płaszczyznach. Najczęściej jako akcesję rozumie się przyłączenie do jakiejś organizacji (na przykład wstępowania państwa w sk... »

 • Akredytacja - akredytacja dyplomatyczna - definicja, charakterystyka

  W ogólnym znaczeniu akredytacja oznacza udzielenie pełnomocnictwa. Termin ten pochodzi z języka łacińskiego w którym „accrediter” oznacza dokładnie tyle co „uprawomocnić”. Akredytacja dyplomatyczna polega na ustanowieniu kogoś oficjalnym przedstawicielem państwa w misji dyplomatycznej. Nie dotyczy to tylk... »

 • Aksamitna rewolucja - przyczyny, przebieg, skutki

  Rok 1989 r. był rokiem przemian – dynamicznych przeobrażeń na politycznej mapie Europy, podzielonej od ponad 40 lat żelazną kurtyną na dwa opozycyjne bloki. Stopniowe odzyskiwanie suwerenności po latach zależności od Związku Radzieckiego, zapoczątkowane przez Polskę rozmowami Okrągłego Stołu i wyborami czerwcowymi, odbywało się także w inn... »

 • Aksamitna rewolucja - transformacja ustrojowa w Europie - wpływ aksamitnej rewolucji na wydarzenia w Europie

  Mianem aksamitnej rewolucji (po czesku sametová revoluce) określa się wydarzenia, do jakich doszło w Czechosłowacji w 1989 roku oraz które pozwoliły na przeprowadzenie bezkrwawej transformacji ustrojowej. Z czasem pozwoliło to na wprowadzenie w Czechosłowacji rządów demokratycznych.  Do aksamitnej rewolucji w Czechos... »

 • Akt administracyjny a zdarzenie prawne - porównanie

  Akt administracyjny i zdarzenie prawne to dwa pojęcia prawne dotyczące sytuacji, która wywołuje skutki prawne. Pojęcia te różnią się między sobą pod względem zakresowym i przedmiotowym.Zdarzenie prawne jest to każde wydarzenie, zjawisko, czynność itp., które wywołuje rzeczywiste powstanie, zmianę lub zanik określonego stosun... »

 • Akt prawny a akt normatywny - porównanie (różnice, podobieństwa)

  Akty normatywne i akty prawne to pojęcia związane z przepisami prawa i systemem  prawnym. Są one pojęciami bardzo zbieżnymi, nieraz stosowanymi zamiennie.Akty normatywne i prawne są tekstem – pewnym, spisanym językiem prawnym, zbiorem przepisów prawnych o określonej budowie (na którą składają się: rodzaj aktu, data, tytu... »

 • Akty normatywne - definicja, charakterystyka

  Akty normatywne są pojęciem z zakresu prawa konstytucyjnego i oznaczają zapis norm prawnych obowiązujących w danym państwie.  Akty normatywne powoływane są w państwach demokratycznych na mocy ścisłej procedury za pomocą organów do tego uprawnionych np. parlament. Akty normatywne przyjmują różną postać, są to np. ustawy, ro... »

 • Akty prawne - Abolicja a amnestia - porównanie (różnice, podobieństwa)

  Abolicja i amnestia to dwa pojęcia prawne związane z prawem łaski (inaczej mówiąc ułaskawianiem), czyli z anulowaniem kary osobom, które dopuściły się określonych przestępstw. Między abolicją i amnestią istnieją wyraźne podobieństwa, ale także pewne istotne różnice.Jeśli chodzi o podobieństwa, to zarówno abolicja, jak... »

« poprzednia 1234567 ostatnia

Polecane przedmioty