Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS - strona 7 wypracowanie

 • Deklaracja a konwencja - porównanie i charakterystyka

  Nazwa konwencja pochodzi od łacińskiego słowa conventio, czyli „umowa”. Oznacza ona oficjalne spotkanie polityczne bądź porozumienie osiągnięte w wyniku negocjacji i debat.Konwencja jest prawnie wiążąca, czyli jej podpisanie pociąga za sobą skutki prawne. Nabiera mocy po ratyfikacji przez określoną liczbę stron. Jako przykłady konwen... »

 • Deklaracja barcelońska - geneza, postanowienia

  Unia Europejska starała się kontynuować tradycje współpracy Wspólnoty Europejskiej (WE) z państwami rejonu Morza Śródziemnego, zapoczątkowane jeszcze w latach 60-tych (m.in. umowy z krajami Maghrebu z 1969 roku).  Globalna Polityka Śródziemnomorska (rozpoczęta w 1972 roku), w 1990 roku została zamieniona na No... »

 • Deklaracja genewska - geneza, postanowienia

  Już w starożytności starano się określić podstawowe zasady pracy medyków, uczono poszanowania godności i życia ludzkiego. Hipokrates zwracał uwagę na potrzebę służenia chorym z pożytkiem dla ich zdrowia. Tzw. Przysięga Hipokratesa do dziś dla wielu stanowi fundamentalny kodeks postępowania lekarza. Na jej podstawie przez stulecia r&oacu... »

 • Deklaracja helsińska - geneza, postanowienia

  Szybki rozwój medycyny, a w szczególności genetyki, jaki nastąpił w XX wieku postawił przed środowiskiem lekarzy nowe dylematy. Pojawił się problem ustalenia granic dopuszczalnych eksperymentów medycznych. Bardzo mocno dyskutowane są w ostatnich dziesięcioleciach kwestie aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro oraz badań... »

 • Deklaracja kopenhaska - geneza, postanowienia

  Kwestia edukacji jest jedną z ważniejszych dla Unii Europejskiej, dlatego w ciągu ostatnich dwudziestu lat poświęcono jej szczególnie dużo uwagi. Wprowadzono szereg dokumentów i ustaw, które regulują problem systemu oświaty w krajach unijnych. Już w Traktacie z Maastricht z 1992 roku uzgodniono, iż należy dążyć do zwiększe... »

 • Deklaracja Narodów Zjednoczonych - geneza, postanowienia

  Ważną rolę w uformowaniu się programu Wielkiej Koalicji oraz ustaleniu zasad przyszłych stosunków międzynarodowych odegrało spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla na pancerniku „Prince of Wales” uwieńczone ogłoszeniem 14 sierpnia 1941 roku tzw. K... »

 • Deklaracje - Deklaracja brukselska (2002 r.) - cel, treść, znaczenie

  W ostatnich latach Unia Europejska podjęła się próby rozwiązania jednego z ważniejszych problemów współczesnej Europy i świata – mowa o kwestii handlu ludźmi. W związku z potrzebą stworzenia konkretnego programu działania, w dniach 18-20 września 2002 roku z inicjatywy Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz Organizacj... »

 • Deklaracje - Deklaracja madrycka (1994 i 2002 r.) - cel, treść, znaczenie

  Próbując omówić deklarację madrycką, można odwołać się do dwóch oddzielnych dokumentów powstałych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Pierwszy z nich odnosi się do ustaleń z Madrytu z roku 1994, drugi to akt podpisany w 2002 roku na Europejskim Kongresie na rzecz Osób Niepełnosprawnych.Ustalenia przyjęte w... »

 • Deklaracje - Deklaracja petersburska (1992) - geneza, postanowienia

  Na strukturę Unii Europejskiej od początku lat 90. składały się trzy filary (Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 roku). Drugi z nich obejmował wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Podstawę dla II filaru tworzyła Unia Zachodnioeuropejska (UZE). Do jej zadań należały między innymi stanie na straży suwerenności UE, praca na rzecz ... »

 • Deklaracje - Deklaracja z Laeken (2001) - geneza, postanowienia

  W dniach 14-15 grudnia 2001 roku w Laeken miało miejsce posiedzenie Rady Europejskiej dotyczące przyszłości Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących, między innymi związanych z planami rozszerzenia wspólnoty o nowe państwami oraz z wprowadzeniem jednej waluty. Za pierwszorzędne zadania UE uznano działania mające na celu przystosowan... »

 • Deklaracje - Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (1992) - 27 zasad. Opracowanie

  Rio de Janeiro zostało wytypowane na miejsce obrad Szczytu Ziemi w 1992 roku. W dniach 3-14 czerwca grono przedstawicieli ponad 170 krajów świata, w większości głów państw i rządów, przybyło do stolicy Brazylii, by uczestniczyć w Konferencji Narodów Zjednoczonych zatytułowanej „Środowisko i Rozwój”.... »

 • Dekolonizacja - przyczyny i skutki dekolonizacji na świecie

  Dekolonizacja to proces nadawania niepodległości krajom pozostającym pod panowaniem innego państwa. Przez wieki, od wypraw Krzysztofa Kolumba aż po połowę XX wieku, europejskie potęgi władały większością terytoriów na całej Ziemi. Oczywiście czerpano z tego przede wszystkim zysk – wykorzystywano zarówno złoża surowców ... »

 • Dekomunizacja - cechy, charakterystyka, opis

  Dekomunizacja jest procesem społeczno-politycznym wprowadzonym przez państwa postkomunistyczne np. Polska, Czechy, Rumunia, Węgry itd. w celu ostatecznego zniesienia śladów komunistycznych. Dekomunizacja prowadzi do zatarcia śladu polityki komunistycznej w krajach byłego bloku sowieckiego, ma być próbą oczyszczenia polityki z poz... »

 • Dekret Bieruta - znaczenie, interpretacja

  Dekret Bieruta został ogłoszony 26 października 1945 r. i dotyczył własności i użytkowania gruntów na obszarze miasta Warszawa. Dekret Bieruta zakładał, że aby odbudować zniszczoną stolicę po II wojnie światowej niezbędne jest przekazanie terenów i obszarów, budynków oraz zabudowań władzom miasta, a co za tym idzie ... »

 • Dekret grudniowy - znaczenie, interpretacja

  Dekret grudniowy był efektem epoki napoleońskiej, i został ustalony przez władze Księstwa Warszawskiego 21 grudnia 1807 r. zakładał wolność osobistą wszystkim mieszkańcom Księstwa Warszawskiego. Regulował zasady prywatnej własności i kapitalistycznej polityki. Dzięki dekretowi grudniowemu zniesiona została własność feudalna a zastapiono ją wła... »

 • Dekret o stanie wojennym - interpretacja, historia, geneza

  Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego 12 grudnia 1981 r. był jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach powojennej Polski.  W 1981 r. sytuacja Polski była dosyć trudna, z jednej strony kłopoty gospodarcze kraju i załamanie gospodarki, z drugiej zaś rosło niezadowolenie społeczne ze sprawowanych rządów. Braki w sklepach, braki w ... »

 • Delegacja ustawowa - przykład, opis, definicja

  Delegacja jest pojęciem prawnym, które oznacza przeniesienie części kompetencji i obowiązków z organu wyższego szczebla do organu niższego szczebla. Tym samym organ posiadający dotychczas mniej kompetencji, uzyskuje możliwość realizacji zadań dotychczas powierzonych tylko organowi wyższego rzędu.Wyróżnić należy delegację ust... »

 • Delikt - definicja, opis, przykłady. Delikt konstytucyjny, prawa cywilnego, międzynarodowy itd.

  Delikt (łac. delictum) jest pojęciem prawnym oznaczającym czyn niedozwolony, niezgodny z prawem, za którego popełnienie grozi sankcja prawna.Początki tego terminu sięgają starożytnego Rzymu, w którym już wtedy wyróżniano przewinienia dotyczące sfery publicznej (delicta publica) i sfery prywatnej (delicta privata).Wspó... »

 • Delimitacja granic - Granice Polski - długość, sąsiedzi, historia

  Granice Rzeczpospolitej Polskiej, które aktualnie możemy zobaczyć na mapach, różnią się w znaczący sposób o tych, którymi dysponowaliśmy w czasach II Rzeczypospolitej (1918-1945) czy przed zaborami – w najlepszych latach Rzeczpospolitej Szlacheckiej (1569-1795). Aktualnie ich długość ogólna wynosi 3511 ki... »

 • Demagogia - definicja, charakterystyka, przykłady

  Demagogia wywodzi się z greckiego – demos – lud i agogos – prowadzący, oznacza wpływanie na społeczeństwo, opinię publiczną oraz postawę nastawioną na szybki rezultat np. osiągnięcie poparcia czy zmiany orientacji opinii publicznej w jakiejś kwestii.  Początki demagogii znajdują zastosowanie w starożytnej Grecji, mimo i... »

 • Demagogia a populizm - porównanie

  Populizm jest zjawiskiem występującym w demokracji. Demagogia jest jednym z narzędzi populizmu i bardzo często jest wykorzystywana przez populistów do osiągnięcia zamierzonych celów. Dawniej pojęcie demagogii nie miała tak negatywnego znaczenia. Termin ten dopiero w XX wieku nabrał pejoratywnego znaczenia. Demagog to człowiek, kt... »

 • Demarkacja i delimitacja - definicja, opis, przykłady. Demarkacja i delimitacja granicy państwowej

  Delimitacja i demarkacja to pojęcia odnoszące się do procesu ustalania przebiegu granic państwa, wykorzystujące w tym celu prawo międzynarodowe. Powodem delimitacji są najczęściej spory o przynależność danego terytorium bądź ustalenia traktatowe.Pierwszym etapem jest w tym wypadku powołanie komisji delimitacyjnej, która rozstrzyga sporne ... »

 • Demografia - Regres demograficzny - definicja, przyczyny, skutki

  Termin „regres” oznacza cofanie się. Regres w znaczeniu demograficznym (nauki o ludności) jest więc zmniejszaniem się liczby ludności. Przyczyną tego zjawiska może być mniejsza liczba urodzeń niż liczba zgonów w danym miejscu lub w określonej grupie ludzi, ale także zmniejszanie zaludnienia (wręcz wyludnianie) na niektó... »

 • Demokracja - Demokracja bezpośrednia - formy, geneza, charakterystyka

  Demokracja jest systemem rządów, w którym władza należy do ludu (grec. „demos” oznacza lud a „kratos” władzę). W starożytnej Grecji, w której powstała, cechą demokracji było uczestniczenie we władzy wszystkich pełnoprawnych obywateli Aten. Gromadzili się oni w ramach tzw. Zgromadzenia Ludowego, gdzie ... »

 • Demokracja - Demokracja bezpośrednia - wady i zalety

  Aby w ogóle rozpatrywać wady i zalety demokracji bezpośredniej, należy przytoczyć znaczenie słowa demokracja. Ta forma systemu władzy była popularna już w starożytnej Grecji, skąd pochodzi samo słowo „demokracja”. Wiadomo, że pojęcie to oznacza władzę ludu. Jest to rodzaj systemu politycznego, w którym obywatele sprawu... »

 • Demokracja - Demokracja burżuazyjna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Rozwijający się w starożytnej Grecji system władzy, jakim była demokracja ateńska, po upadku Grecji został na wiele lat zapomniany. W systemach rządów późnej starożytności, a następnie średniowiecza drastycznie ograniczono wpływ obywateli na władzę, przyznając go jedynie wąskiej grupie społeczeństwa – arystokracji czy szlachc... »

 • Demokracja - Demokracja plemienna - definicja, cechy, przykłady

  Rozwój demokracji plemiennej przypada na okres tworzenia się zalążków państw, przed ich rozwojem kulturowym i społecznym w ujęciu opartym na wzorcach cywilizacji starożytnych Aten i republiki rzymskiej. W epoce wczesnego średniowiecza plemiona słowiańskie i germańskie zapoczątkowały rozwój komórek społecznych poprzez ... »

 • Demokracja - Demokracja pośrednia - definicja, przykłady, opis

  Demokracja pośrednia to ustrój polityczny, w którym obywatele danego państwa wybierają swoich przedstawicieli poprzez głosowanie. Wybrani kandydaci reprezentują społeczeństwo w parlamencie, czyli sejmie i senacie (szczebel centralny), organach samorządu terytorialnego (szczebel lokalny), różnego rodzaju instytucjach, organac... »

 • Demokracja - Demokracja pośrednia - wady i zalety

  Demokracja pośrednia jest jedną z najczęściej preferowanych form ustrojowych we współczesnych systemach politycznych. Ma zastosowanie w większości krajów europejskich, Stanach Zjednoczonych, niektórych państwach Ameryki Południowej. Demokracja przedstawicielska opiera swe założenia na podjęciu decyzji w kwestii wyboru swoich... »

 • Demokracja - Demokracja uczestnicząca - definicja, opis, przykłady

  Demokracja uczestnicząca to ustrój, w którym można zaobserwować cechy charakterystyczne zarówno dla demokracji bezpośredniej, jak i pośredniej (przedstawicielskiej). Podejmowanie decyzji w sposób kolektywny stanowi podstawę jej funkcjonowania, założenia te z kolei znakomicie sprawdzają się w przypadku samorządó... »

Polecane przedmioty