Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS - strona 8 wypracowanie

 • Demokracja - Demokracja wojenna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Demokracja jako ustrój wykształciła w się w starożytnych Atenach. Przejawiała się ona podczas zgromadzeń ludowych, w trakcie których uprawnieni obywatele oddawali swój głos w kwestiach społecznych i ekonomicznych, często silnie związanych z religią i kulturą. Gwarantowało to rozwój społeczeństwa, a wspólne pode... »

 • Demokracja - Geneza demokracji i jej rozwój - opracowanie

  Początki demokracji – czyli rządów ludu („demos” z greckiego znaczy „lud”) – kształtowały się w starożytnej Grecji od VI wieku p.n.e. Reformy Solona, a następnie Klejstenesa spowodowały, że wszyscy obywatele Aten, niezależnie od posiadanego majątku, mogli uczestniczyć we władzy. Głównym organem w... »

 • Demokracja - wady i zalety ustroju demokratycznego

  Demokracja jest jednym z przykładów ustroju państwowego. Jako system stanowi przejaw bezpośredniej lub pośredniej władzy społeczeństwa. Obywatele mają wpływ na prowadzoną w państwie politykę wewnętrzną i zewnętrzną poprzez wybory (w przypadku demokracji przedstawicielskiej to społeczeństwo wybiera swoich reprezentantów do parlament... »

 • Demokracja a dyktatura - porównanie i charakterystyka form sprawowania władzy

  Demokracja i dyktatura to skrajnie różne sposoby sprawowania władzy. W demokracji władza oddana jest w ręce społeczeństwa, które wybiera spośród siebie przedstawicieli bezpośrednio uczestniczących w rządach. To społeczeństwo jest jednak suwerenem, najważniejszym podmiotem państwa. Czym natomiast jest dyktatura? Jeśli w syste... »

 • Demokracja a gospodarka - Gospodarka w demokracji. Opracowanie

  Demokracja jest systemem politycznym, który szczególną rolę przypisuje wolności jednostki i jej wpływowi na rządzenie. W przeszłości (demokracja ateńska) każdy obywatel bezpośrednio podejmował decyzje władcze uczestnicząc w zgromadzeniu, obecnie jednak władze sprawują nasi przedstawiciele. Przedstawicieli wybieramy jednak my sami &... »

 • Demokracja a islam - Wyznawcy islamu w Europie. Czy islam może współwystępować z demokracją? Rozwiń temat

  Czy islam może współwystępować z ustrojem demokratycznym? Czy demokracja może korzystnie oddziaływać na rozwój islamu i gwarantować jego przetrwanie? Powyższe pytania, choć znajdują odpowiedzi twierdzące, zmuszają do zastanowienia się nad tym, jaka relacja zachodzi między demokracjami a coraz liczniejszymi wyznawcami proroka Mahome... »

 • Demokracja a prawa człowieka - prawa człowieka w demokracji. Prawa człowieka i ich ochrona

  Demokracja to ustrój polityczny, w którym władzę sprawują wszyscy pełnoprawni obywatele poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli. Gwarantem sprawnego funkcjonowania systemu demokratycznego jest obowiązujące, przejrzyste prawo (konstytucja i ustawy) oraz odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi. W demokracji występuje r&oa... »

 • Demokracja ateńska - na czym polegała? Wady i zalety demokracji ateńskiej

  Demokracja (grec. „demos” – lud, „kratos” – władza) ateńska, pierwszy w dziejach ustrój demokratyczny, rozwinął się w greckim polis w VI wieku p.n.e. i trwał aż do zdobycia Grecji przez Aleksandra Wielkiego w latach 30. IV wieku p.n.e.Pierwszym krokiem w stronę ustroju demokratycznego Aten były reformy ... »

 • Demokracja konstytucyjna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Demokracja konstytucyjna jest ustrojem politycznym, który jest specyficznym przypadkiem demokracji przedstawicielskiej. Cechują ją wolne i uczciwe wybory oraz tzw. liberalizm i pluralizm polityczny. Bardzo często jest ona utożsamiana z demokracją parlamentarną.  Demokracja konstytucyjna jest systemem, w którym każdy obywate... »

 • Demokracja parlamentarna - cechy, charakterystyka, przykłady. Demokracja parlamentarna w Polsce

  Demokracja ma swoje korzenie w cywilizacjach starożytnych Grecji i Rzymu. Ustrój demokratyczny obowiązuje w większości państw współczesnego świata. Polega on na sprawowaniu władzy przez społeczeństwo. Najczęściej spotykaną jego formą jest model demokracji parlamentarnej, stanowiący odmianę demokracji pośredniej. Obywatele mający u... »

 • Demokracja pośrednia i bezpośrednia - różnice i podobieństwa. Opracowanie

  Demokracja, jako rządy ludu, powstając w starożytnej Grecji w VI wieku p.n.e., polegała na bezpośrednim sprawowaniu władzy przez obywateli Aten (mężczyzn powyżej 20 roku życia). Obywatele spotykali się na Zgromadzeniu (Eklezja) i podejmowali tam wszystkie istotne dla polis decyzje oraz wybierali urzędników. Bezpośrednie sprawowanie władzy... »

 • Demokracja w USA - Trójpodział władzy w USA. Historia, charakterystyka

  Ustrój Stanów Zjednoczonych opiera się na systemie demokratycznym, w którym niezwykle istotną rolę odgrywa zasada Monteskiuszowskiego trójpodziału władzy. Rozgraniczenie to, wprowadzone przez francuskiego teoretyka, przedstawiciela oświeceniowego nurtu liberalistycznego, jest zawarte w amerykańskiej ustawie zasadnicze... »

 • Demokracja w USA, demokracja amerykańska - historia, cechy, charakterystyka

  Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej rozwijał się pod wpływem wielu czynników, z których sporo było wyjątkowych, niespotykanych na kontynencie europejskim. Kraje Europy Zachodniej, których historia trwała ponad tysiąc lat, doświadczyły wielu różnych ustrojów – od r... »

 • Demokracje nieskonsolidowane, demokracja nieskonsolidowana - definicja, przykłady, charakterystyka

  Demokracja nieskonsolidowana to rodzaj ustroju państwowego, który charakteryzuje się krótkim terminem obowiązywania. Oznacza to, że system demokratyczny został przyjęty stosunkowo niedawno. Założenia nurtu liberalistycznego nie są całkowicie utrwalone w danym państwie, przyjęto w nim natomiast podstawowe postulaty demokratyczne, ta... »

 • Demokracje skonsolidowane, demokracja skonsolidowana - cechy, przykłady, charakterystyka

  Demokracja skonsolidowana, zwana także demokracją zaawansowaną, to system polityczny, który można zaobserwować w wielu współczesnych państwach. Przykładami tego typu demokracji mogą być wszystkie państwa Europy Zachodniej, Kanada, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Japonia. Cecha charakterystyczną tych państwa oraz jednocześnie je ... »

 • Demokratyczna Republika Konga - Wojna domowa w Demokratycznej Republice Konga. Opracowanie

  W latach 1994-1995 w Rwandzie doszło do konfliktu zbrojnego, podczas którego miało miejsce ludobójstwa ludności. Rzesze uciekinierów osiedliły się w sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga (wówczas funkcjonującej jeszcze po nazwą Zair), pojawili się również żołnierze milicji Hutu, nazywani też Interahamwe. Na... »

 • Deportacja - definicja, opis, przykłady

  Deportacja to termin z zakresu prawa międzynarodowego bądź też (z historycznego punktu widzenia) rodzaj kary, stosowany w różnych celach.W pierwszym przypadku mamy do czynienia z odesłaniem obywatela innego państwa, który na terytorium kraju przebywa nielegalnie. W takich sytuacjach wszczynane jest indywidualne postępowanie karne, ... »

 • Dobra osobiste - definicja, charakterystyka, przykład. Dobra osobiste i ich ochrona - rozwiń temat

  Każdy człowiek, z racji swojego człowieczeństwa, posiada pewne dobra osobiste, które podlegają wzmożonej ochronie, także ze strony państwa. Są to pewne dobra niematerialne przysługujące każdej osobie fizycznej i osobom prawnym. Ze względu na moralny aspekt dóbr osobistych kodeks cywilny nie podaje ich ścisłej definicji - w artyk... »

 • Doktryna Chruszczowa - definicja, opracowanie

  Nikita Chruszczow to radziecki polityk, nieustraszony propagator komunizmu na obszarze państw zdominowanych przez Sowietów. Był także wręcz symbolicznym już działaczem partyjnym, pełnił również funkcję I sekretarza KC KPZR przez ponad jedenaście lat. Ponadto piastował urząd premiera Związku Radzieckiego. Jego działania w gł&oacut... »

 • Doktryna Keynesa (keynesizm) - ekonomia - definicja, założenia opracowanie

  Keynesizm to pojęcie ściśle związane z ekonomią. Doktrynę tę stworzył John Keynes w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, pierwszy raz zaprezentował ją w 1936 roku. Poglądy zawarte w tejże teorii miały kluczowy wpływ na rozwój ekonomii oraz finansów publicznych na świecie w tym okresie. Keynesizm to jedna ze szkół o charak... »

 • Doktryna Nixona - definicja, opracowanie

  Doktryną Nixona nazywana jest doktryna utworzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Richarda Nixona. Funkcjonuje również pod nazwą doktryny Guam, której nazewnictwo jest ściśle powiązane z obszarem terytorialnym, na którym została przez Nixona ogłoszona. Teoria została przekazana większemu gronu odbiorców... »

 • Doktryna obronna RP - polityka zagraniczna - definicja, opracowanie

  Doktryna obronna RP to dokument państwowy, przyjęty w 1990 roku przez Komitet Obrony Kraju. Wytyczała ona generalne kierunki polityki obronnej, obowiązujące organy państwowe, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i zawodowe oraz każdego obywatela. Dokument miał za zadanie nakreślenie nowej polityki obronnej naszego państwa w związku z pr... »

 • Doktryna odstraszania - deterrance - definicja, znaczenie, opracowanie

  Doktryna odstraszania to termin wywodzący się okresu zimnej wojny o charakterze politycznym oraz wojskowym, zakładający, że proporcjonalne zwiększenie zasobów militarnych oraz potencjału wojskowego spowoduje rezygnację przeciwnika w kwestii rozpoczęcia ewentualnych działań zbrojnych.  W okresie zimnej wojny polityka odstraszania s... »

 • Doktryna polityczna a ideologia - porównanie i charakterystyka pojęć

  W najprostszych słowach – doktryna polityczna stanowi konkretyzację ideologii politycznej. Ideologię możemy określić jako całość poglądów, spojrzenie na świat, a także wartości i cele wyznawane przez daną jednostkę lub grupę społeczną, zaś doktryna to zbiór teorii, założeń leżących u podstaw jakiejś szerszej myśli politycznej... »

 • Doktryna polityczna a program polityczny - porównanie i charakterystyka pojęć

  Programy polityczne tworzone są przez partie polityczne, ale nie tylko, gdyż mogą stać się także udziałem organizacji społecznych. Stanowią one najbardziej konkretną formę doktryny politycznej, która z kolei stanowi konkretyzację ideologii politycznej, czyli najbardziej ogólnego zbioru myśli i poglądów na temat funkcjonowani... »

 • Doktryna Powella - definicja, opracowanie

  Doktryną Powella nazywany jest zarys amerykańskiej polityki zagranicznej, której twórcą oraz propagatorem był Colin Powell. Sprawował on urząd sekretarza stanu w latach 2001 - 2005. Ponadto, pełnił również funkcję doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. Przedstawił on w swojej doktrynie postulat przeprowadza... »

 • Doktryna wojenna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Doktryna wojenna służy określeniu i sprecyzowaniu planowanych projektów zbrojnych. Ustalenia te leżą w gestii każdego z państw indywidualnie. Może w tym celu zostać utworzona koalicja dwóch lub więcej państw. Ma to na celu przede wszystkim zapobieganie potencjalnym działaniom wojennym. Doktryna wojenna jest dokumentem oficjalnym... »

 • Doktryny polityczne, doktryna polityczna - definicja, rodzaje, funkcje

  Słowo doktryna z łaciny oznacza „nauczanie”.  Jej obecne znaczenie sprowadza się jednak do zbioru teorii, założeń leżących u podstaw jakiejś szerszej myśli politycznej, gospodarczej lub ekonomicznej. Doktrynę polityczną można określić również jako wynikające z szerszego pojęcia – ideologii – kompendium pogląd&... »

 • Domicyl - definicja, znaczenie, opis

  Termin „domicyl” (łac. domicilium - miejsce zamieszkania) jest wieloznaczny. Znaczenie tego pojęcia odnosi się do miejsca płatności weksla, miejsca zamieszkania, siedziby osoby prawnej, jest także wskazówką jakie prawo należy zastosować w ocenie sporu. W polskim prawie „domicyl” oznacza miejsce płatności weksla... »

 • Domniemanie niewinności - Zasada domniemania niewinności - definicja, opis

  Zasada domniemania niewinności polega na tym, że w procesie sądowym – czy jakimkolwiek innym postępowaniu – osoba oskarżona pozostaje niewinna aż do momentu udowodnienia jej winy. Początki tej zasady sięgają czasów rzymskich, bowiem postępowano wówczas wg tzw. zasady domniemania dobrej wiary (łac. raesumptio boni viri).... »

Polecane przedmioty