Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Administracja samorządowa - definicja, cechy, charakterystyka

Administracja samorządowa to część administracji publicznej wykonywana przez ograny podziału terytorialnego tj województwo, powiat oraz gminę. 

Organami administracji samorządowej są organy wykonawcze samorządu, zatem w gminie jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta wspierani przez odpowiednio: urząd gminy lub urząd miast. W powiecie organem wykonawczym jest starosta z pomagającym mu starostwem powiatowym zaś w województwie funkcję tę sprawuje marszałek województwa wraz z urzędem marszałkowskim.

Według aktualnie obowiązującego podziału terytorialnego na terenie Polski występuje 16 województw, 308 powiatów oraz 249 gmin. Jednostki samorządu terytorialnego podlegają Prezesowi Rady Ministrów, Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (w zakresie spraw finansowych).  Jednocześnie poszczególne szczeble podziału terytorialnego są od siebie niezależne. 

Podstawą prawną działania administracji samorządowej są: Konstytucja, ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie wojewódzkim. Zgodnie z prawem obowiązuje domniemanie kompetencji administracji samorządowej, co oznacza, że wszystkie sprawy nie zastrzeżone ustawami dla innych organów uważa się za należące do gminy. Z Konstytucji wynika równocześnie konieczność przekazania jednostkom samorządu terytorialnego jak największej ilości zadań.

Powyższa charakterystyka dotyczy rozwiązań dotyczących administracji samorządowej w Polsce. Taka część administracji występuje jednak także w innych krajach np. w Niemczech. Kraj podzielony jest na landy, dzielące się na powiaty i gminy na poziomie których występuje administracja samorządowa. Innym krajem posiadającym ten szczebel administracji publicznej jest Wielka Brytania. Obowiązuje tam jednak odmienna zasada od tej którą odnaleźć możemy w Polsce: samorządy mogą wykonywać jedynie te funkcje które zostały im przyznane na mocy ustawy.

Podobne wypracowania do Administracja samorządowa - definicja, cechy, charakterystyka