Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pluralizm demokratyczny - pluralizm społeczny - definicja, charakterystyka, przykłady

Pluralizm jako istotny element państwa demokratycznego znajduje swoje odzwierciedlenie także w ujęciu społecznym. Pluralizm społeczny zakłada, że społeczeństwo składa się z wielu różnorodnych grup o odmiennych poglądach, konkurujących ze sobą. Różne grupy mają prawo wyrażać swoje poglądy, zróżnicowania społeczne i kulturowe powinny być szanowane i doceniane. Grupy mniejszościowe są równe wobec prawa i jednakowo istotne, choć zachodzi oczywiście społeczna i kulturalna dominacja grupy większościowej.

Najbardziej jaskrawym przejawem pluralizmu społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim jest działalność organizacji społecznych. W nauce socjologii, gdzie organizacja społeczna jest jednym z kluczowych pojęć, definiuje się ją m.in. jako grupę ludzi odpowiednio połączonych w celu osiągania wspólnych celów o rozmaitym charakterze czy też – w ujęciu funkcjonalnym – jako koordynowanie czynności i działań jednostek ludzkich czy połączony zespół ludzki zorganizowany w jednym celu oraz metody i środki do jego realizacji. Zgodnie z „Kodeksem postępowania administracyjnego” organizacje społeczne to są organizacje zawodowe, spółdzielcze, samorządowe i inne.

Do innych organizacji należą przede wszystkim organizacje pożytku publicznego, których działalność reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zawarta w tej ustawie definicja głosi, że organizacjami pozarządowymi są  niedziałające w celu osiągnięcia zysku jednostki lub osoby prawne, które nie posiadają osobowości prawnej, w tym także fundacje i stowarzyszenia.

Na terenie Polski działają rozmaite stowarzyszenia, począwszy od Stowarzyszenia Filmowców, poprzez te zrzeszające księgowych, barmanów czy zajmujące się ochroną konsumentów, mniejszości narodowych czy przestrzeganiem praw człowieka.

Podobne wypracowania do Pluralizm demokratyczny - pluralizm społeczny - definicja, charakterystyka, przykłady