Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Państwo prawa - cechy, definicja, opis. Demokratyczne państwo prawa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Koncepcja państwa prawa wywodzi się z oświecenia. Stanowi przełamanie koncepcji wszechwładnego władcy – suwerena, który jednocześnie stanowił prawo i stał ponad nim. Państwo takie, w którym władza nie dopuszcza stosowania wobec siebie ograniczających ją reguł prawnych, nazywamy państwem prerogatywnym.

W opozycji do państwa rządzonego przez suwerena, państwo prawa (państwo praworządne) opiera się na systemie norm prawnych wiążących w takim samym stopniu obywateli i organy władzy państwowej. Najwyższą władzę stanowi konstytucja (państwo konstytucyjne) oraz ustawy. Normy systemu prawnego są hierarchicznie uporządkowane i spójne. Prawo reguluje na zasadach wyłączności prawa i obowiązki obywateli, działalność organów państwowych, które mogą działać tylko w jego granicach, budżet państwa itd. Ważny wyznacznik państwa praworządnego stanowi sądowa kontrola administracji, sprawowana przez niezawisłe sądy badające działalność administracji państwowej pod kątem legalności a także system sądownictwa konstytucyjnego stojący na straży zgodności aktów niższego rzędu z konstytucją.

Granicę działania państwa prawa stanowią prawa człowieka. Ograniczenia wolności mogą mieć miejsce tylko w ustawach i tylko w razie najwyższej potrzeby....

Podobne wypracowania