Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa mniejszości narodowych - Prawa mniejszości narodowych w Polsce. Opracowanie

Polska jako państwo demokratyczne za podstawową zasadę przyjęła poszanowanie praw człowieka i obywatela. Oprócz szeroko pojętych praw i wolności osobistych oraz ekonomicznych obywateli, stosowana jest także zasada tolerancji i poszanowania praw mniejszości występujących w polskim społeczeństwie. Zasadę tę wprowadziła Konstytucja z 1997 roku. W okresie komunistycznym prawa mniejszości narodowych i etnicznych nie były respektowane. Na arenie międzynarodowej istnieje szereg ustaw, na mocy których prawa mniejszości są chronione. Rzeczpospolita jest także stroną wielu traktatów gwarantujących podstawowe wolności dla przedstawicieli mniejszości.

Mniejszości narodowe w Polsce mają prawa zagwarantowane przez ustawę zasadniczą. Na mocy 35 artykułu Konstytucji RP obywatele polscy, którzy należą do mniejszości etnicznych, mają zapewnioną wolność zachowania oraz rozwijania swojego języka. Możliwe jest także zachowanie własnych obyczajów i tradycji kulturalnych, co więcej – rozwój kultury przekłada się również na prowadzenie własnych ośrodków edukacyjnych oraz tworzenie instytucji sprawujących pieczę nad wychowaniem zgodnie z własnymi zasadami kulturowymi. Dopóki nie stanowi to zagrożenia lub krzywdy dla innych obywateli, przedstawiciele mniejszości mogą przekazywać wartości mniejszościowe swoim dzieciom. Mowa tu o ochronie tożsamości religijnej. Mają także prawo inicjatywy oraz wypowiadania się w kwestiach bezpośrednio związanych z tradycją i tożsamością kulturową.

Ponadto ochrona praw mniejszości zawarta została w szeregu ustaw, między innymi w ordynacji wyborczej, na mocy której w przypadku mniejszościowych komitetów wyborczych został zaniżony wymagany procentowy próg wyborczy. Z kolei na mocy ustawy oświatowej obowiązuje zasada poszanowania podtrzymania tożsamości narodowej i kulturowej wśród dzieci, co przekłada się również na możliwość nauczania ich języka i historii w ujęciu mniejszościowym. Także środki masowego przekazu nie mogą w żaden sposób dyskryminować lub umniejszać problemów mniejszościowych poprzez nieudzielanie konkretnych informacji lub ich pomijanie. Kwestie te, zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji, muszą być uwzględnione.

W obrębie terytorialnym zdominowanym przez ludność władającą  jednocześnie dwoma językami (w tym polskim) należy dokonywać tłumaczeń na język mniejszości. Przejawy dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym są z mocy prawa polskiego niedopuszczalne i podlegają karze, są rozpatrywane przed sądem.

Pojęcie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jest zdefiniowane w ustawie. Przepisy w niej zawarte gwarantują równość wszystkich obywateli, identyczne ich traktowanie przed wymiarem sprawiedliwości i jego organami, absolutny zakaz dyskryminacji na mocy prawa pracy oraz w aspekcie oświatowym.

Podobne wypracowania do Prawa mniejszości narodowych - Prawa mniejszości narodowych w Polsce. Opracowanie