Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terroryzm - rezolucja 1373 - interpretacja, znaczenie rezolucji. Komitet Antyterrorystyczny ONZ - powołanie Komitetu i jego zadania

Tak zwana rezolucja 1373 to rozwiązanie przyjęte w 2001 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Genezy jej powstania należy doszukiwać się w intensyfikacji działań terrorystycznych – zwłaszcza zamachu islamskich fundamentalistów na wieże Word Trade Center i Pentagon – którym ONZ silnie przeciwstawia się jako organizacja, skoro jej celem jest utrzymanie światowego pokoju.

Rezolucja 1373 uważana jest za najważniejszy dokument przyjęty na forum ONZ po zamachach z 11 września 2001 roku. Dokument ten wzywa do zjednoczenia się w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego, przeciwdziałaniu finansowaniu terrorystów. Głównym postanowieniem rezolucji jest obowiązek zamrażania funduszy terrorystów oraz walka z osobami z nimi powiązanymi.

Innymi punktami stanowiącymi rezolucję są zakazy gromadzenia funduszy przez obywateli, które miałyby służyć organizacjom ekstremistycznym oraz osobom z nimi powiązanym, a także zakaz udzielania różnego rodzaju wsparcia osobom lub ugrupowaniom zamierzającym dokonać ataku terrorystycznego, udzielania schronienia osobom powiązanym z terrorystami itd.

Rezolucja wzywa także państwa do pilnego odbywania procesów terrorystów bądź osób z  nimi powiązanych, tworzenia prawa, na mocy którego będą wymierzane surowe kary wobec terrorystów, wzajemnej współpracy ośrodków porządkowych celem jak najlepszej wykrywalności potencjalnych terrorystów, intensywniejszych kontroli granicznych oraz do kontroli przy wydawaniu dokumentów tożsamości, ostrożności przy nadawaniu statusu uchodźcy osobom ubiegającym się o azyl, a mogącym być domniemanymi terrorystami.

Celem przyjęcia dokumentu było także zwrócenie uwagi, aby skoordynowano działania antyterrorystyczne na szczeblu krajowym i zintensyfikowano na płaszczyźnie międzynarodowej. Na mocy dokumentu przyjęto decyzję mówiącą o powołaniu Komitetu Antyterrorystycznego, który miał sprawować kontrolę nad realizacją rezolucji. Komitet miał badać, w jakim sposób państwa przyjmujące rezolucję mogą skutecznie wprowadzić jej wytyczne do swojego prawa. Celem Komitetu jest zwiększenie potencjału zapobiegawczego państw implementujących wytyczne rezolucji.

Rezolucja 1373 to dokument wielkiej wagi, ponieważ określa wytyczne współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, jest ważnym środkiem odwoławczym przy rozpisywaniu nowych dokumentów.

Rezolucja zyskała szeroką akceptację, objęła 191 państw członkowskich ONZ, była stanowczą reakcją na akty terrorystyczne Al-Kaidy w USA.

Podobne wypracowania do Terroryzm - rezolucja 1373 - interpretacja, znaczenie rezolucji. Komitet Antyterrorystyczny ONZ - powołanie Komitetu i jego zadania