Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm - Interpelacja - co to jest interpelacja? Definicja, opis, przykłady

W demokracji parlamentarnej sejm jest organem przedstawicielskim, który nie tylko pełni w państwie rolę władzy ustawodawczej, ale także sprawuje kontrolę nad pozostałymi władzami –  sądowniczą i – w większym stopniu – wykonawczą. Mechanizmów kontroli parlamentarnej jest wiele, jednym z nich jest możliwość składania interpelacji przez posłów, czyli prośby o wyjaśnienie pewnych spraw przez członków rządu lub premiera.

Według Regulaminu Sejmu (artykuły 192.-193.) interpelacja powinna dotyczyć zasadniczych kwestii funkcjonowania polityki państwa. Powinna być ona składana w formie pisemnej wraz z krótkim objaśnieniem aktualnego (zastanego) stanu w danej kwestii, jakiej dotyczy pytanie. Interpelacja powinna być skierowana do ministra zajmującego się określoną tematyką, np. „Interpelacja w sprawie sprzedaży mieszkań zakładowych Katowickiego Holdingu Węglowego” jest skierowana do ministra gospodarki.

Interpelację składa się na ręce Marszałka Sejmu, który może zażądać usunięcia z niej zwrotów sprzecznych z zasadami etyki poselskiej. Następnie Marszałek Sejmu w sposób niezwłoczny przekazuje interpelację interpelowanemu (inaczej mówiąc – adresatowi interpelacji). Warto dodać, że osobę, która wystosowuje interpelację, nazywa się interpelantem.

Interpelowany ma 21 dni na złożenie odpowiedzi na interpelację – dokonuje tego w sposób pisemny, składając Marszałkowi Sejmu odpowiedź wraz z jej dwoma odpisami. Marszałek Sejmu przekazuje odpowiedź interpelantowi. W przypadku, jeśli interpelant uzna uzyskaną odpowiedź za niewystarczającą, może zwrócić się on do Marszałka Sejmu z żądaniem dalszych wyjaśnień. Konieczne jest tutaj uzasadnienie dotyczące nieprzyjęcia udzielonej odpowiedzi. Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia składa się w terminie 30 dni, natomiast interpelowany ma 21 dni na udzielenie kolejnej odpowiedzi. Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia można złożyć tylko jeden raz w przypadku jednej interpelacji.

Przykładami interpelacji z bieżącego roku są np.: „Interpelacja w sprawie karania żeglarzy będących pod wpływem alkoholu” skierowana do ministra sprawiedliwości, „Interpelacja w sprawie zakazu używania laptopów w wagonach gastronomicznych spółki PKP InterCity” skierowana do ministra sprawiedliwości, czy też „Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu prywatnych domów opieki społecznej” skierowana do ministra pracy i opieki społecznej.

Podobne wypracowania do Sejm - Interpelacja - co to jest interpelacja? Definicja, opis, przykłady