Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przepis prawny a norma prawna - porównanie, podobieństwa i różnice

Norma prawna jest regułą postępowania człowieka. Wyznacza sposób zachowania człowieka, jakiego wymaga od niego ustawodawca. Przepis prawny zaś jest wyrażeniem językowym, spójnym i gramatycznym, zawartym w tekście aktu prawnego. Zatem norma to reguła, a przepis to wyrażenie językowe. Zdarza się, że słowa te używane są zamiennie, co nie jest właściwe. Mogą być pojęciami równoważnymi (są bowiem w aktach ustawodawczych takie zdania, które w swojej istocie są normami prawnymi, w przypadku kiedy zawierają w swojej treści obowiązujące reguły postępowania skierowane do określonych adresatów, wówczas przepis prawny i norma prawna się równoważą). Jednak w ich treści i sensie występują różnice. Przepis może mieścić jedną normę i wtedy pokrywa się z jej treścią. Nie jest jednak zasadą, że w jednym przepisie koniecznie musi być zawarta jedna norma. Możliwa jest sytuacja występowania w jednym przepisie kilku norm. Zasadą jest także, że jedną normę prawną odnajdziemy w wielu przepisach prawa. 

Dostrzec podobieństwa i różnice najłatwiej jest poprzez zestawienie obu pojęć ze sobą. I tak norma jest najmniejszą częścią systemu prawnego, podobnie przepis jest najmniejszą cząstką, wyodrębnioną graficznie, ale tekstu prawnego. Przepis prawny występuje w języku prawnym, w tym języku sporządzane są akty prawne. Nie istnieje w nim pojęcie normy, pojawia się ono jedynie w języku prawniczym, czyli tym, którym posługują się prawnicy. Odmienny jest także charakter obu pojęć. Mianowicie, przepis prawny ma charakter pierwotny, oznacza to, że jest punktem wyjścia dla normy. Z kolei charakter normy określamy jako wtórny, oznacza to, że jest ona interpretowana z przepisu. Przepis prawny jest to część aktu prawnego (np. ustawy) wyodrębniona przez ustawodawcę w postaci np. artykułu czy paragrafu. Normę zaś tworzą podmioty stosujące prawo w procesie stosowania prawa. Przyjmuje się, że normy są rekonstruowane z przepisów prawnych, zdarza się jednak również rekonstrukcja z kryteriów otwartych, zwyczajów czy innych decyzji stosowania prawa.

By stosunkowo łatwo rozróżnić te dwa terminy warto zapamiętać, iż norma prawna w swojej treści mieści: nakaz, (np. dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo), zakaz (np. kobiety w ciąży nie wolno…) oraz upoważnienie (np. jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok). Zaś przepis prawny nie posiada charakterystycznych dla normy prawnej wyrazów, tj. należy, jest zabronione, podlega karze, jest zobowiązany.

Podobne wypracowania do Przepis prawny a norma prawna - porównanie, podobieństwa i różnice