Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zgromadzenie Ogólne ONZ - kompetencje, funkcje, zadania

Zgromadzenie Ogólne ONZ jest jednym z sześciu dużych i głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, utworzone zostało w 1945 r. na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne obraduje w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli krajów członkowskich - 191 państw. Każde państwo może mieć maksymalnie 5 desygnowanych przedstawicieli. 

Zgromadzenie Ogólne ONZ ma szereg kompetencji i uprawnień do których należą m.in.

- uchwalanie decyzji międzynarodowych

- ochrona i zapewnienie pokoju na świecie

- wybiera przedstawicieli, członków i zgromadzonych np. członków Rady Bezpieczeństwa

- ustala kwestie budżetowe

- może wykluczyć członka z ONZ

- ustala i reguluje przyjmowanie nowych członków 

Itd.

Decyzje te w dużej mierze podlegają większości głosowania na zasadach demokratycznych czyli 2/3 głosów. Każdy uczestnik głosowania ma tylko jeden głos.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wybiera większością bezwzględną głosów sędziów do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. 

Wiele kompetencji Zgromadzenia dotyczy również sfer utrzymania pokoju na terenach zagrożonych wojną i konfliktami zbrojnymi. Prowadzi negocjacje i rokowania pokojowe pomiędzy zwaśnionymi stornami. Dokonuje jeśli to uzasadnione interwencji zbrojnej. 

Inicjuje badania naukowe i statystyczne na obszarach, które podlegają zainteresowaniu ONZ

Opracowuje i zatwierdza budżet ONZ. Zgromadzenie Ogólne ONZ podejmuje wszystkie sfery życia międzynarodowego. Decyduje również o przyjęciu nowych członków do wspólnoty ONZ.  Zgromadzenie obraduje raz w roku - wedle założeń strukturalnych. 

Decyzje zgromadzenia mają charakter prawny wiążący i niewiązący.  

Wiążące to dotyczą zazwyczaj samej struktury ONZ natomiast niewiążące to decyzje, których wprowadzenie uzależnione jest od sytuacji prawnej i politycznej. Zgromadzenie może wydać jakąś opinię w sprawie np. wojny w Jugosławii aczkolwiek nie jest w stanie wyegzekwować swoich decyzji i bardzo często zmuszona jest do uzycia sił zbrojnych. 

Zgromadzenie Ogólne podejmuje się wielu spraw, które bardzo często nie są do rozwiązania. Przeciwnicy ONZ twierdzą, że zgromadzenie nic nowego nie ustala a jedynie trwoni cenny czas na debaty, które nie przynoszą żadnych efektów ani też rezultatów. 

Obecnie rola ONZ i zgromadzenia ogólnego słabnie, kilka niefortunnych wpadek i bezsilność polityki państw członkowskich prowadzi do spadku autorytetu tej organizacji na świecie. 

Podobne wypracowania do Zgromadzenie Ogólne ONZ - kompetencje, funkcje, zadania