Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunek cywilnoprawny i jego elementy. Stosunek cywilnoprawny - definicja, przykłady

Stosunek cywilnoprawny jest zagadnieniem z teorii prawa i oznacza stosunek prawny, który jest regulowany za pomocą norm i zasad prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny może więc istnieć tylko i wyłącznie pomiędzy podmiotami, które mają charakter prawa cywilnego. Do stosunków cywilnoprawnych nie zalicza się relacji między podmiotami a przedmiotami w świetle prawa. Przykładem stosunku cywilnoprawnego będą więc relacje np. kupujący – sprzedający itp.

Wyróżniamy dwa stosunki cywilnoprawne – proste i złożone. Proste oznaczają, że jedna strona zobowiązuje się do wykonania czynności, a druga jest do niej uprawniona, szczególnym przykładem jest darowizna. Złożone oznaczają sytuację, gdy obie strony są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione, dotyczy to np. sprzedaży samochodu za pomocą umowy. 

Według prawa cywilnego w stosunku cywilnoprawny uczestniczą strony i jest treść tegoż stosunku. Stronami są zobowiązujący i uprawniony, a treścią może być np. samochód lub produkt. 

Stosunkiem cywilnoprawnym nie może być zatem stosunek kupujący – przedmiot, prawo nie reguluje tych stosunków. Stosunek cywilnoprawny to przede wszystkim równość obu stron kontraktu, nie ma więc tutaj mowy o jakiejś zależności czy poddaństwie, jest również zachowana autonomia i wolność każdej ze stron, strony mogą wstępować w stosunek prawny i go kształtować zgodnie z własnymi decyzjami. Prawo zapewnia też w przypadku stosunku cywilnoprawnego sądową ochronę obu stron. 

Równorzędność stron oznacza, że każda strona ma równe prawo do zawierania umowy, niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy. 

Taka strona nie jest podporządkowana drugiej stronie, tylko zawiera umowę na równych warunkach. 

Cechą stosunków cywilnoprawnych jest to, że przyznaje ona uprawnienia tzw. prawa podmiotowe. Wykorzystanie tych praw zależy od osoby uprawnionej. Mamy tutaj do czynienia z wolnością strony i swobodą rozporządzania prawem. 

Elementem stosunku cywilnoprawnego są – podmiot (strony), przedmiot i treść, jaką zawiera stosunek. 

Podmiotami mogą być osoby fizyczne osoby prawne czy też jednostki organizacyjne, nawet takie, które nie posiadają osobowości prawnej. 

Treść oznacza stosunek cywilnoprawny, jaki wynika z normy prawnej dzięki uprawnieniom i obowiązkom, jakie posiadają podmioty. 

Podobne wypracowania do Stosunek cywilnoprawny i jego elementy. Stosunek cywilnoprawny - definicja, przykłady