Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Źródła prawa wspólnotowego - opracowanie

W związku z postępującą integracją krajów europejskich w ramach Unii Europejskiej (ale i zanim powstała obowiązująca dzisiaj nazwa Unii), konieczne stało się normowanie tworzących się związków politycznych i ekonomicznych. Kolejne akty prawne powstające w ramach Wspólnot Europejskich noszą nazwę „źródeł prawa wspólnotowego”.

Źródła prawa wspólnotowego można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą z nich stanowią tzw. pierwotne źródła prawa, czyli traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i UE (np. Traktaty Rzymskie z 1957 r.), traktaty akcesyjne (Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii z 1985 r.), a także umowy między członkami, które uzupełniały traktaty akcesyjne (Jednolity Akt Europejski z 1986 r.). Ponadto, do pierwotnych źródeł prawa należą także ogólne zasady prawa Unii Europejskiej oraz postanowienia Rady, jeśli jej przedstawiciele działają również jako przedstawiciele danego kraju członkowskiego. Pierwotne źródła prawa zostały wymienione w art. 48. Traktatu z Maastricht (wszedł w życie 1 XI 1993 r.).

Drugą grupę źródeł prawa wspólnotowego tworzą tzw. akty wtórne. Akty wtórne są to akty prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, tworzone na podstawie pierwotnych źródeł prawa. O ile liczba pierwotnych źródeł prawa jest stosunkowo niewielka (są to konkretne, możliwe do wymienienia dokumenty), to liczba wtórnych źródeł prawa jest bardzo duża i poszerza się właściwie każdego dnia. Wtórne źródła prawa wspólnotowego to: rozporządzenia, dyrektywy, opinie, zalecenia i decyzje.

Rozporządzenia to akty prawne, które mają na celu ujednolicanie prawa poszczególnych krajów członkowskich, normy w nich zawarte mają charakter ogólny i abstrakcyjny (odnoszą się do powtarzalnych zachowań, które można przełożyć na konkretne przypadki). Warto zaznaczyć, że rozporządzenia obowiązują bezpośrednio, nie ma konieczności, by dane państwo dodało zapisy rozporządzeń do swoich ustaw. Rozporządzenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dyrektywy to natomiast akty, które mogą dotyczyć wyłącznie kraju członkowskiego UE i ukierunkowane są na cel – sposób jego osiągnięcia pozostaje w gestii danego państwa.

Jak już wspomniano, inne wtórne źródła prawa to decyzje (czyli konkretne akty prawa rozstrzygające w danej kwestii), opinie (zawierają oceny, nie mają charakteru wiążącego) i zalecenie, które sugerują podjęcie określonych działań, a które, tak jak opinie, nie mają charakteru wiążącego.

Podobne wypracowania do Źródła prawa wspólnotowego - opracowanie