Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Leseferyzm - Leseferyzm gospodarczy - definicja, charakterystyka, przedstawiciele

Leseferyzm to nurt filozoficzny, światopoglądowy oraz ekonomiczny, którego podstawowym założeniem jest wolność jednostki, zwłaszcza w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Teoria ta propaguje swobodę człowieka oraz autonomię jego działania, która będzie pełna po wyzwoleniu się spod zbyt rozległego wpływu rządu na jednostkę. Leseferyzm zakłada, iż jednostka powinna być wolna i niezależna w ujęciu gospodarczym.

Państwo z założenia powinno spełniać funkcję pomocniczą, a nie nadrzędną w stosunku do obywatela. Powinno określać reguły współżycia społecznego i obowiązujące przepisy prawne oraz sprawować funkcje administracyjne i kontrolne. Ponadto, zgodnie z tezą A. Smitha, państwo powinno dostarczyć obywatelom pewien wachlarz dóbr publicznych (ochrona zdrowia) oraz poczucie bezpieczeństwa w związku z zapewnieniem obrony narodowej. Człowiek powinien mieć przyzwolenie na działanie oraz z góry zapewnioną wolność pod względem ekonomicznym oraz politycznym. Jednakże założenia filozofii leseferyzmu skupiały się raczej na ujęciu gospodarczym. Prawa i wolności obywatelskie nie były tu szeroko rozpatrywane.

Nurt wykształcił się we Francji na kanwie teorii ówczesnych fizjokratów, aczkolwiek najpełniej jego założenia zostały zrealizowane w Wielkiej Brytanii w XIX w. Był ściśle związany z myślą oświeceniową dotyczącą wolności jednostki. Główną tezą był pogląd, iż wolny rynek jest stanem niedoścignionym i utopijnym, nie istnieje w rzeczywistym świecie. Należy dążyć do osiągnięcia stanu zdominowanego przez wolnorynkowe działania. Człowiek kieruje się w życiu zasadą osiągnięcia korzyści materialnej. Jedynym czynnikiem regulującym – według propagatorów leseferyzmu – jest cena; co stanowi zaprzeczenie teorii interwencjonizmu.

Wszyscy są równi wobec prawa, obowiązuje zasada wolności osobistej oraz poszanowania własności prywatnej. Wszelkie normy są jedynie użyteczne, gdyż opis poprzez nie świata jest niemożliwy. Ważna jest przydatność danej rzeczy, a nie standardy myślenia z nią związane. Liczą się preferencje jednostki, indywidualna ocena, nie zaś obiektywizm. Tylko wolny rynek jest w stanie zapewnić społeczeństwu emancypację i wyzwolenie. Na obszarze, w którym istnieje wolny rynek, nie ma możliwości podjęcia decyzji nieracjonalnych lub nielogicznych. Logika jest stawiana na piedestale jako nauka, dzięki której można potwierdzić racjonalność każdego człowieka. Leseferyści byli także deistami – Bóg sprawowałby pieczę nad prawidłowym działaniem świata, Jego rozum ma wpływ na logikę, która rządzi wolnym rynkiem.

Teoria leseferyzmu zapoczątkowała rozwój liberalizmu gospodarczego. Za przedstawicieli nurtu uważa się osobowości związane ze skrajnym liberalizmem ekonomicznym: M. Friedmana, F.A. von Hayeka. Idee leseferyzmu głosili także A. Smith oraz D. Ricardo.

Podobne wypracowania do Leseferyzm - Leseferyzm gospodarczy - definicja, charakterystyka, przedstawiciele