Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wymiar sprawiedliwości - sądy w Polsce. Hierarchia sądów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zgodnie z Monteskiuszowską zasadą trójpodziału władzy – w większości współczesnych ustrojów obowiązuje rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.

Organami wymiaru sprawiedliwości są sądy oraz trybunały. W ogromnym uproszczeniu można powiedzieć, iż są one powołane do rozstrzygania sporów. Dokonują one także konkretyzacji przysługujących uprawnień, odbierają je oraz pełnią inne czynności przyznawane im na mocy ustaw.

W Polsce wyróżnić możemy: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe oraz sądy administracyjne. Zgodnie z artykułem 176 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w RP obowiązuje dwuinstancyjne postępowanie sądowe. Oznacza to, że strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sprawy musi mieć możliwość odwołania się do organu wyższego szczebla nad tym, który wydał zaskarżony akt. Prowadzi to do pewnego rozbudowania aparatu sądowego.

Sądy powszechne dzielimy na sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. W skład sądów wojskowych wchodzą wojskowe sądy garnizonowe oraz wojskowe sądy okręgowe. W końcu – sądy administracyjne to Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

W sądownictwie powszechnym oraz wojskowym najwyższy w hierarchii szczebel...

Podobne wypracowania