Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wymiar sprawiedliwości - definicja, charakterystyka

Wymiar sprawiedliwości to obszar działalności państwa, którą sprawują niezawisłe sądy. Rozstrzygają one spory o prawo i w trybie przez nie przewidzianym. Jedną ze stron procesowych musi być osoba fizyczna lub inny podmiot prawny. W Rzeczypospolitej Polskiej, według Konstytucji, władzę sądowniczą sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. 

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieokreślony, są nieusuwalni i niezawiśli, nie mogą należeć do żadnej partii politycznej, ani związku zawodowego i podejmować jakiejkolwiek działalności sprzecznej z obowiązującymi ich zasadami. 

Sąd Najwyższy w Warszawie jest najwyższym organem sądowym w Polsce. Sprawuje nadzór na sądami niższego szczebla i czuwa nad ich prawidłowym działaniem. Strzeże jednolitej wykładni obowiązującego prawa. Zadaniem Sądu Najwyższego jest również rozpatrywanie  kasacji od wyroków sądów powszechnych.

Sądy powszechne dzielą się na: sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Rozstrzygają sprawy cywilne, karne, rodzinne, nieletnich, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, gospodarcze, upadłościowe. Do ich kompetencji należy też prowadzenie ksiąg wieczystych...

Podobne wypracowania