Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zgromadzenie Narodowe - charakterystyka, funkcje

To instytucja polityczna, którą stanowią obradujące wspólnie Sejm i Senat, połączone w jeden organ państwowy. Sytuacja taka jest możliwa jedynie w wypadkach określonych w Konstytucji lub ustawach konstytucyjnych. Wszyscy posłowie i senatorowie są automatycznie członkami Zgromadzenia, a podczas obrad są sobie równi, mają takie same prawa i ich głos liczy się tak samo.

Określenia tego użyto już w czerwcu 1789 r. we Francji, kiedy to obradujące wspólnie Stany Generalne ogłosiły się właśnie Zgromadzeniem Narodowym. Z kolei w Niemczech, miano to nadano w roku 1848 demokratycznie wybranej ogólnoniemieckiej Konstytuancie. W historii Polski Zgromadzenie Narodowe pojawiło się dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym, w zapisach Konstytucji Marcowej z 1921 r. (zachowała je też Konstytucja Kwietniowa - 1935r.). Później, nazwa ta wróciła na stałe w wyniku ustaleń okrągłostołowych. 

W myśl obowiązującej dziś Konstytucji, Zgromadzenie Narodowe liczy 560 członków (460 posłów i 100 senatorów), a jego kadencja trwa 4 lata. Wybory do obu izb Parlamentu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej. Zgromadzenie Narodowe zwołuje Marszałek Sejmu. On też przewodniczy obradom (jego zastępcą jest Marszałek Sejmu). Na początku obrad Zgromadzenie uchwala regulamin, który wprowadza porządek obrad. 

Uprawnienia Zgromadzenia Narodowego są następujące: 

- przyjmuje przysięgę jaką składa wybrany Prezydent (art. 130 Konstytucji),

- zbiera się na wezwanie Marszałka Sejmu, by uznać trwałą niezdolność Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia (wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia) (art. 131 pkt 4)

- na wniosek co najmniej 140 członków - decyduje o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia (konieczna jest uchwała podjęta większością co najmniej 2/3 głosów) (art. 131 pkt 2) 

- zbiera się, by wysłuchać orędzia Prezydenta (art.. 140)

W latach 1992–1997 Zgromadzenie Narodowe miało także prawo uchwalenia Konstytucji. 

Od roku 1989 do tej pory, Zgromadzenie Narodowe zebrało się w sumie 12 razy.

Podobne wypracowania do Zgromadzenie Narodowe - charakterystyka, funkcje