Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naczelna Rada Adwokacka, izba adwokacka - charakterystyka, działania, funkcje

Ogół adwokatów i aplikantów adwokackich w Polsce nosi nazwę adwokatury (lub inaczej – palestry). Zgodnie z ustawą (Prawo o adwokaturze z 1982 r.) adwokatura ma charakter samorządny, celem jej istnienia jest udzielanie pomocy prawnej, ochrona praw i wolności człowieka, a także wywieranie wpływu na kształt prawa.

Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z naczelnych organów adwokatury, posiada osobowość prawną. Jest tworzona przez: prezesa, dziekanów okręgowych rad adwokackich, a także adwokatów, którzy zostali wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury (zwoływany co 3 lata przez Radę). Siedzibą Naczelnej Rady jest Warszawa.

Kompetencje Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczą m.in. kwestii regulaminowych, np. ustalania regulaminów aplikacji adwokackiej (i jej egzaminu), regulaminów dotyczące wykonywania zawodu adwokata. Inne funkcje Naczelnej Rady to m.in.: reprezentowanie adwokatury jako całości, nadzorowanie okręgowych rad adwokackich, ustalanie zasięgu i siedzib izb adwokackich, ustalanie liczby członków (także ich zastępców itp.) rad adwokackich.

Innym organem adwokatury jest organ organizacyjny – izba adwokacka. Jest ona zbudowana ze zgromadzenia izby (w składzie zgromadzenia są adwokaci pracujący w zawodzie i reprezentanci pozostałych adwokatów), okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej. Izbę adwokacką tworzą wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy zamieszkują na terenie działania danej izby (jak wspomniano, terytorialny zasięg działania ustala Naczelna Rada Adwokacka). W Polsce wyróżnić można 24 izby adwokackie.

Kompetencje izby adwokackiej to m.in.: wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, uchwalanie budżetu i wysokości płaconych składek, rozpatrywanie corocznych raportów działalności okręgowej rady adwokackiej, wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, a także przewodniczącego komisji rewizyjnej i inne.

Zgromadzenie całej izby adwokackiej odbywa się przynajmniej raz w roku, może jednak dojść także do powołania nadzwyczajnego zgromadzenia – robi to Naczelna Rada Adwokacka na żądanie prezydium Rady, okręgowej rady adwokackiej, komisji rewizyjnej lub 1/3 składu członków izby.

Podobne wypracowania do Naczelna Rada Adwokacka, izba adwokacka - charakterystyka, działania, funkcje