Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencje - Konwencja karpacka (2003) - cel, treść, skutki

Konwencja karpacka, nazywana inaczej Ramową konwencją o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, została spisana w Kijowie w dniu 22 maja 2003 roku. W Polsce weszła ona w życie w 2006 roku. Składa się z 23 artykułów i została podpisana przez rządy siedmiu krajów:

- Republiki Czeskiej,
- Republiki Węgierskiej,
- Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rumunii,
- Serbii i Czarnogóry,
- Republiki Słowackiej,
- Ukrainy.

Zastała ona podpisana na potwierdzenie znaczenia Karpat dla środowiska naturalnego, kultury oraz życia społeczno-gospodarczego. Góry te zostały tam nazwane „unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym w Europie obszarem lasów pierwotnych, a także świadomi, iż Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko życia w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw”.

Tworząc tę umowę wzorowano się na konwencji alpejskiej podpisanej w 1991 roku, która skutecznie pozwoliła ochraniać regiony górskiej. Aby osiągnąć określone cele, konwencja karpacka podejmuje odpowiednie środki promując: zasady przezorności i zapobiegania, zasadę, według której za zanieczyszczenia płaci zanieczyszczający, zaangażowanie społeczeństwa, zintegrowane planowanie i gospodarowanie zasobami ziemi i wód, współpracę międzynarodową i in.

W dalszej części umowy wymienione zostały sposoby osiągnięcia wyznaczonych celów, m.in.: ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, planowanie przestrzenne, zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, transport i infrastruktura, zrównoważona turystyka, promowanie  technologii czystszej produkcji, dbanie o dziedzictwo kulturowe oraz podnoszenie świadomości społecznej. Wyszczególnione są równie organy konwencji karpackiej, opisane metody rozwiązywania sporów, wejścia jej w życie oraz możliwości wypowiedzenia umowy.

Podobne wypracowania do Konwencje - Konwencja karpacka (2003) - cel, treść, skutki