Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS - strona 12 wypracowanie

 • Funkcje państwa - funkcja gospodarcza - charakterystyka, przykłady

  Funkcja gospodarcza państwa to organizowanie gospodarki krajowej oraz czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem.  Przy bardziej szczegółowym definiowaniu funkcji gospodarczej należy wymienić zadania do realizacji takie jak dążenie do zmniejszania bogactwa kraju, pomniejszanie jego deficytu budżetowego, wykorzystywanie zasobów, ... »

 • Funkcje państwa - funkcja porządkowa - charakterystyka, przykłady

  Funkcja porządkowa, jak wynika z nazwy, realizuje się w działaniu władz państwowych odpowiadającym za zachowanie porządku oraz bezpieczeństwa w kraju. Jej celem jest dbanie o ochronę interesów obywateli i całego państwa. Obywatele powinni bowiem być chronieni nie tylko przed ingerencją z zewnątrz (jest to związane z funkcją zewnętrzną k... »

 • Funkcje państwa - funkcja prawodawcza - charakterystyka, przykłady

  Funkcją prawodawczą (inaczej nazywaną też funkcją ustawodawczą) państwa określa się tworzenie przepisów prawnych oraz budowa całego systemu prawnego. Jest to jedno z głównych zadań państwa. Przepisy utworzone na mocy funkcji prawodawczej obowiązują na całym terytorium kraju. Natomiast w przypadku prawa stanowionego przez organy s... »

 • Funkcje państwa - funkcja socjalna - charakterystyka, przykłady

  Funkcja socjalna państwa polega na działalności na płaszczyźnie społecznej mającej na celu zapewnienie jednostkom minimum socjalnego, a co za tym idzie zabezpieczenia społecznego. Wśród realizacji funkcji wymienić można zapewnienie miejsc pracy, organizację ubezpieczeń społecznych, pomoc socjalną, zaopatrzenie inwalidów oraz inn... »

 • Funkcje państwa - funkcja wewnętrzna - charakterystyka, przykłady

  Funkcja państwa to jego działalność na określonej płaszczyźnie życia społeczeństwa.  Według innej definicji za funkcję państwa uznaje się stan rzeczy, do którego dążą władze danego państwa, uważając je za niezbędne dla odpowiedniej organizacji państwowej.  Wewnętrzna funkcja państwa to ogół działań związanych z organi... »

 • Funkcje państwa - funkcja wychowawcza - charakterystyka, przykłady

  Funkcja wychowawcza państwa polega na uczeniu obywateli szacunku do kraju, patriotyzmu, docenianiu własnego narodu, a także zrozumieniu oraz przestrzeganiu zasad demokracji.  Jednym z przykładów spełniania wychowawczej funkcji państwa mogą być apele patriotyczne prowadzone w szkołach czy wycieczki szkolne związane z historią narod... »

 • Funkcje państwa - funkcja zewnętrzna - charakterystyka, przykłady

  Funkcją zewnętrzną państwa określa się działania związane ze stosunkami z innymi krajami, a także organizacjami międzynarodowymi mającymi na celu ochronę interesów, których rzecznikiem jest inne państwo. Wśród funkcji zewnętrznych znajdują się więc wszelkie dążenia do utrzymywania i rozwijania stosunków z innymi kra... »

 • Funkcje rodziny. Rola rodziny w życiu człowieka

  Prawie wszyscy ludzie pierwsze lata swojego życia spędzają w otoczeniu rodziny. Jest to okres bardzo szybkiego rozwoju człowieka, tworzą się wtedy podwaliny osobowości (wg niektórych psychologów, np. Freuda, całość osobowości człowieka jest formowana w okresie dzieciństwa), stąd rola rodziny w tym czasie jest naprawdę ważna. Co wię... »

 • Gabinet - rządy - definicja, charakterystyka, przykłady

  Termin „gabinet” w ujęciu politologicznym odnosi się do rządu (w Polsce nazywanego np. Radą Ministrów). We Francji w XVII wieku termin gabinet odnosił się do grona najbliższych, najbardziej zaufanych doradców monarchy.  W Wielkiej Brytanii kolegialny organ władzy wykonawczej nosi właśnie nazwę gabinetu. Poprzed... »

 • Gabinet cieni - Wielka Brytania - definicja, charakterystyka

  Gabinetem cieni nazywamy funkcjonowanie alternatywnego rządu, który jest tworem fikcyjnym. Polega to na hipotetycznym przypisaniu faktycznie działającemu rządowi w państwie potencjalnych zastępców, pochodzących z ugrupowań i partii opozycyjnych.  To rząd oczekujący na wygraną w trakcie wyborów, posiadający swó... »

 • Gabinet cieni a opozycja - porównanie

  Opozycją nazywane jest przejawianie niechęci poprzez wyrażanie protestu wobec pewnych czynności lub zachowań oraz stosowanie oporu. Opozycją polityczną natomiast nazywane jest działanie przedstawicieli partii politycznych, niemających swych reprezentantów w Radzie Ministrów.  Duży wpływ na prężne działanie opozycjonist&oacu... »

 • GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) – organizacje terrorystyczne – charakterystyka

  Antyterrorystyczne Grupy Wyzwolenia (Grupos Antiterroristas de Liberación; GAL) zostały utworzone w 1983 roku przez hiszpański rząd, dla zwalczania baskijskiej grupy terrorystycznej ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Baskonia i Wolność). Był to tzw. szwadron śmierci, czyli paramilitarna organizacja, która na zlecenie rządu bądź r... »

 • Gałąź prawa - definicja, opis, przykłady. Gałęzie prawa w Polsce

  Złożoność i wieloaspektowość życia człowieka przekłada się na złożoność prawa funkcjonującego w danym kraju. Prawo jako takie stanowi zespół norm i przepisów prawnych, regulujących rozmaite dziedziny życia człowieka. Gałąź prawa to natomiast element całości systemu prawnego, wyodrębniona wieloletnią tradycją i praktyką prawniczą cz... »

 • GATT - Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu - cele, zadania, opis

  Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) - międzynarodowe porozumienie handlowe, pomyślane początkowo jako układ mający poprzedzać powstanie Międzynarodowej Organizacji Handlowej (ITO). Układ podpisany został 30 października 1947 r. w Genewie, przez 23 państwa należące do Organizacji Naro... »

 • Generacje praw człowieka – trzy generacje praw człowieka – charakterystyka

  Zasadniczy podział praw człowieka na trzy grupy (generacje) stworzył w latach siedemdziesiątych francuski prawnik – Karel Vasak. Jego propozycja została zaakceptowana przez organy bezpośrednio zajmujące się tym zagadnieniem i weszła do powszechnego obiegu.  Obecnie podział ów przebiega według następujących zasad. Pierwszy fi... »

 • Globalizacja - definicja. Społeczeństwo globalne - definicja, cechy

  Globalizacja (globalizm) to złożone zjawisko społeczno-polityczno-ekonomiczne, które dynamicznie rozwija się od kilku ostatnich dekad. Polega ono na wzroście współzależności poszczególnych państw, społeczeństw i przedsiębiorstw, które wynika z rozszerzenia działalności gospodarczej (dominacji międzynarodowych korporac... »

 • Globalizacja - wady i zalety globalizacji

  Globalizacja to bardzo złożone zjawisko obejmujące prawie wszystkie dziedziny życia człowieka – od gospodarki po kulturę, społeczeństwo i politykę. Nieco upraszczająca, ale przydatna definicja globalizacji mogłaby brzmieć następująco: globalizacja to wszelkie zjawiska i procesy, które prowadzą do wzrostu zależności i pogłębianiu wię... »

 • Globalizacja - wymiary globalizacji - charakterystyka

  Wiek XX to okres niezwykłego rozwoju naukowego, medycznego oraz technologicznego. Od czasu upowszechnienia telewizji oraz internetu obieg informacji stał się błyskawiczny, nabrał wymiaru powszechnego. Unowocześnienie sprawiło, iż pojawiło się zjawisko globalizacji. Mianem tym nazywany jest zespół procesów gospodarczych, społeczno... »

 • Globalizacja a demokracja, demokracja a globalizacja - omów związek i zależności między nimi

  Globalizacja to szerokie pojęcie, dotyczące bardzo wielu sfer życia człowieka – gospodarki, polityki, kultury (np. konsumpcji czy stylów życia). Zjawisko globalizacji polega na upowszechnianiu się w prawie wszystkich częściach globu podobnych wzorców, również – integracji istniejących, zwiększa się także wsp&oacu... »

 • Globalizacja kulturowa - Wpływ globalizacji na kulturę

  We współczesnym świecie jednym z najważniejszych tematów badań czy dyskusji są procesy globalizacyjne. Globalizacja to bardzo złożone zjawisko, które dotyczy niemal każdej dziedziny życia człowieka, dlatego też budzi wiele emocji i kontrowersji. Można powiedzieć, że globalizacja w największym stopniu oddziałuje na trzy płasz... »

 • Globalne ocieplenie - Deklaracja lipska (1995, 1997, 2005) - geneza, treść, znaczenie

  Problem tzw. globalnego ocieplenia od lat wzbudza wiele kontrowersji. Sam fakt, iż klimat na Ziemi w ostatnim pięćdziesięcioleciu ocieplił się, nie stanowi punktu spornego – rzeczywiście zanotowano wzrost średniej temperatury atmosfery ziemi i oceanów, natomiast spory toczą się w związku z przyczynami tego ocieplenia.Międzyrządowy Z... »

 • Głasnost - czym była głasnost? Znaczenie, przebieg, działania. Głasnost i pierestrojka

  Głasnost' – z języka rosyjskiego „jawność” – to pierwszy z elementów, które miały tworzyć program przebudowy ZSRR. Pierestrojka, bo tak ogólnie nazywał się ten program, miała na celu liberalizację ustroju Związku Radzieckiego, w którym komunizm zmierzał coraz gwałtownie ku upadkowi. Rozpoczęła ... »

 • Głód na świecie (problem głodu na świecie) - przyczyny głodu na świecie - opracowanie

  Głód jest zjawiskiem, które występuje niemalże na całym świecie. W dzisiejszym świecie trudno znaleźć uzasadnienie i usprawiedliwienie dla wielu praktyk, które są zauważalne, a które przyczyniają się do rozprzestrzeniania głodu na świecie.  Przyczyną głodu jest z pewnością trudna sytuacja ekonomiczna wielu pań... »

 • Głosowanie - definicja, rodzaje, opracowanie

  Głosowanie jest jednym ze sposobów na sprawne podejmowanie decyzji. Rozstrzyga pewne spory, ponieważ wypowiadają się w nim obywatele i mają oni wpływ na rezultat. Głosowanie stosuje się w większej zbiorowości ludzi.  Głosowanie polega na tym, że każdy z członków danego społeczeństwa oddaje głos. Wyróżnia się trzy rod... »

 • Gmina - Jednostki pomocnicze gminy i ich organy - opracowanie

  W III Rzeczypospolitej Polskiej istnieje zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami są województwa, powiaty oraz gminy. Oprócz jednostek zasadniczych, prawo zezwala na tworzenie jednostek pomocniczych gmin. Jednostki pomocnicze są organami istniejącymi w celu udzielania pomocy jednostko... »

 • Gordon Brown - biografia, życiorys

  Gordon Brown to brytyjski polityk, premier Wielkiej Brytanii i Irlandii (2007–2010), lider Partii Pracy (2007–2010) oraz Kanclerz Skarbu. Urodził się Glasgow jako syn Johna Ebenezera Browna i Elizabeth. Całe dzieciństwo przebywał w Kirkcaldy, odbył naukę w przyspieszonym trybie. Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia w Edynburgu, n... »

 • Gospodarka a polityka. Opracowanie tematu

  Gospodarka już od początków istnienia najwcześniejszych form państwowych podporządkowana była w dużej mierze interesowi państwowemu. Rozpatrywanie powiązań pomiędzy polityką, a gospodarką w przeszłości bądź w świecie współczesnym jest wręcz pozbawione sensu, ponieważ są to dwa tak silnie ze sobą powiązane pojęcia, że trudno wskazać... »

 • Gospodarka centralnie planowana - definicja, przykłady

  Gospodarka centralnie planowana to rodzaj gospodarki opierającej się na wytycznych państwa. Władze konstruują założenia planów kilkuletnich, na których opierać ma się rozwój gospodarki kraju. Partia rządząca stara się w pełni kontrolować rynek.  W tym systemie władze podejmują decyzje co do wielkości produkcji oraz r... »

 • Gradacja - gradacja prosta - definicja, charakterystyka, przykłady

  W socjologii występuje pojęcie zwane strukturą społeczną. Struktura społeczna oznacza układ części składowych społeczeństwa, normuje hierarchię społeczną i role społeczne poszczególnych jednostek. Gradacja jest pojęciem, które w pewien sposób ujmuje stosunki społeczne oparte na zasadach klasyfikacji. Według gradacji społec... »

 • Gradacja - gradacja społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Gradacja to pojęcie tożsame z uwarstwieniem lub hierarchicznością. Polega na ułożeniu poszczególnych elementów z zachowaniem pewnego wzoru oraz schematu, opierając się na konkretnych kryteriach selektywnych. Układ jest zorientowany pionowo pod względem organizacyjnym, to najbardziej popularny model hierarchizacji. Pionierem w me... »

Polecane przedmioty