Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

WOS - strona 12

 • Budowa aktu normatywnego - opracowanie, opis

  Akt normatywny jest zbiorem generalnych i abstrakcyjnych przepisów prawa dotyczących określonej kwestii. Ogólność aktu normatywnego polega na tym, że nie jest on skierowany do pojedynczej, indywidualnej osoby, ale do całego zbioru adresatów określonych w akcie (np. każda osoba pełnoletnia). Abstrakcyjność przepisów pr... »

 • Budżet UE - wydatki, historia, opis. Budżet Unii Europejskiej i jego funkcjonowanie

  Budżet Unii Europejskiej to dokument, formalnie nazywany Budżetem ogólnym Wspólnot, będący zestawieniem dochodów oraz wydatków Unii. Budżet funkcjonuje w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z jedną z jego zasad – wszystkie wydatki Unii Europejskiej, jak i wszystkie jej dochody należy u... »

 • Budżet Unii Europejskiej - definicja, charakterystyka

  Budżet Unii Europejskiej to dokument formalnie nazywany Budżetem ogólnym Wspólnot, będący zestawieniem dochodów oraz wydatków Unii. Budżet funkcjonuje zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jedna z zasad w nim ujętych mówi, że wszystkie wydatki Unii Europejskiej, jak i jej dochody, należy ująć ... »

 • Budżet Unii Europejskiej - zasady ustalania budżetu

  Budżet Unii Europejskiej tworzony jest w oparciu o osiem zasad. Pierwszą z nich jest zasada powszechności. Druga dotyczy dokładności oraz jedności budżetu, zgodnie z nią wszystkie wydatki oraz dochody muszą być zawarte w jednym dokumencie, natomiast planowane wydatki nie mogą przekraczać planowanych dochodów.  Trzecia zasada &ndash... »

 • Burmistrz a prezydent - relacje między nimi, funkcje i uprawnienia organów - porównanie

  Prezydent i burmistrz to określenia jednoosobowego organu władzy wykonawczej, najczęściej wybieranego w wyborach bezpośrednich na terenie danej jednostki administracyjnej. Między tymi pojęciami zachodzą pewne różnice zakresowe i kompetencyjne, burmistrz jest bowiem organem władzy wykonawczej gmin miejskich lub wiejsko-miejskich, natomiast... »

 • Burżuazja - definicja, charakterystyka

  Etymologia słowa „burżuazja” wywodzi się z języka francuskiego, w którym oznaczała mieszczanina. Pierwotnie mieszczaństwem nazywano grupy społeczne, zamieszkujące miasta. Musieli oni potwierdzić swoje pochodzenie odpowiednimi papierami, wydawanymi w momencie narodzin. Pojęcie burżuazji można rozpatrywać w dwóch ujęcia... »

 • Burżuazja w Anglii - charakterystyka, historia

  Burżuazja to grupa społeczna, powstała zasadniczo w XV wieku oraz od tego momentu przeżywała dość powszechny rozwój. Burżuazja jako pojęcie zawierała w sobie przedstawicieli klasy średniej, wywodzących się głównie z rodów zamożnych kupców, bankierów oraz przedstawicieli cechów rzemieślniczych. Klasa ta... »

 • Centralizacja władzy - charakterystyka, cechy, przykłady

  Centralizacja władzy jest pojęciem, którym zajmuje się teoria polityki, jest przeciwieństwem decentralizacji władzy.  Centralizacja władzy oznacza stopniowe skupianie władzy w rękach jednej instytucji, jednego organu. Centralizacja władzy, przeciwnie do decentralizacji, zabiera uprawnienia samorządom lub pomniejsza ich zakres upra... »

 • Cenzura - definicja, charakterystyka, rodzaje. Opracowanie

  Cenzura oznacza kontrolę w przekazie informacji i swobód. Cenzura zakazuje publikacji pewnych faktów w obawie przed konsekwencjami. W publicznym przekazie cenzura jest zniekształconą próbą przekazu jakiegoś wydarzenia, faktu lub informacji. Cenzura występować może w prasie, telewizji, radiu, reklamie, Internecie i teatrze.... »

 • Cenzura w Polsce - charakterystyka, geneza, opis. Opracowanie

  Cenzura w Polsce jest zjawiskiem, z którym Polacy mieli do czynienia przez wiele lat. Jej najjaskrawsza odmiana pojawiła się w Polsce powojennej, kiedy władzę przejęli komuniści, którzy nie dopuszczali wolności słowa i różnorodności światopoglądowej.  Komunizm, który przyniósł Związek Radziecki charakte... »