Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS - strona 15 wypracowanie

 • Instytucje społeczne - przykłady. Rodzaje instytucji społecznych

  Instytucją społeczną nazywa się zbiór działań ludzi, które prowadzą do realizacji określonego celu, i które wyposażone są w odpowiednie środki i kompetencje władcze ułatwiające realizację wspomnianego celu: zaspokojenia potrzeb szerszej grupy ludzi. Wyróżnić możemy pięć podstawowych rodzajów instytucji spo... »

 • Integracja europejska - definicja, charakterystyka

  Koncepcja integracji europejskiej ma na celu współpracę oraz zjednoczenie obywateli państw Europy w ujęciu politycznym, gospodarczym, społecznym oraz kulturowym. Ma ona na celu budowanie więzi między narodami przy jednoczesnym zapewnieniu wolności i swobody jednostkom.Proces integracji europejskiej zapoczątkowało zakończenie II wojny świa... »

 • Integracja europejska - Etapy integracji europejskiej (po II wojnie światowej) - opracowanie

  Integracja europejska to proces zachodzący wśród narodów Europy, który nasilił się szczególnie po zakończeniu II wojny światowej. Sfery integracji to przede wszystkim gospodarka, ale też prawo, polityka i sprawy społeczne.Pierwsze znaczące spotkanie dotyczące zagadnień integracji, zorganizowali w 1948 roku Polak &ndas... »

 • Integracja europejska w latach 80-tych - charakterystyka

  Unia Europejska to organizacja podlegająca nieustającemu rozwojowi. Skupia w sobie podmioty należące do różnorodnych grup etnicznych, kulturowych oraz religijnych. Celem jej powstania jest stwarzanie ścisłego związku pomiędzy państwami w Europie. Nie jest ona organem prawnym, sama w sobie nie ma władzy prawodawczej, jednak wyodrębnione zo... »

 • Integracja społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Integracja społeczna to proces, który został zdefiniowany w ujęciu socjologicznym oraz innych nauk społecznych. To włączanie się różnorodnych, nieokreślonych w aspekcie klasyfikacji, grup społecznych w większe zbiorowości społeczne. Integracja społeczna umożliwia przedstawicielom tych grup, do których zazwyczaj należą repr... »

 • Interakcje społeczne – przykłady, definicja, cechy, cele

  Współegzystowanie z innymi ludźmi zmusza każdą jednostkę do wchodzenia z otoczeniem w różnorodne interakcje społeczne. Są one tutaj rozumiane jako zdynamizowane wymienianie się działaniami (zachowaniami wraz z nadanym im znaczeniem) między ludźmi. Podjęcie działania przez jedną osobę (podjęcie akcji) wywołuje reakcję u drugiej osob... »

 • Internacjonalizm - definicja, przykłady, charakterystyka

  Globalizacja jako jeden z charakterystycznych dla XX wieku procesów przewartościowała rozumienie międzypaństwowych stosunków politycznych, kulturowych i ekonomicznych. Jednym z jej przejawów jest zjawisko internacjonalizmu. Mianem tym możemy określić pogląd, iż wszystkie narody świata są równowartościowe, równo... »

 • Internalizacja - internalizacja kultury - definicja, charakterystyka

  Internalizacja, inaczej nazywana uzewnętrznianiem, to proces wewnętrzny zachodzący w jednostce, polegający na stopniowym przyswajaniu i uznawaniu za własne wartości i norm narzucanych z zewnątrz (przez inną jednostkę lub daną zbiorowość społeczną). Owe postawy początkowo jednostka uważała za obce i nie respektowała tych zasad całkowicie. Jest ... »

 • Interpelacja, zapytanie poselskie - Interpelacja a zapytanie poselskie - porównanie i opis

  Interpelacja i zapytanie to dwie formy aktywności posłów w sejmie w stosunku do przedstawicieli Rady Ministrów. Mają one na celu kontrolowanie bieżącej działalności ministrów, premiera i całego rządu.Interpelacja (łac. interpellatio – przerwanie) polega na tym, że dany poseł swoje pytanie (zgodnie z art. 192 ust. 1 &nd... »

 • Interwencja w Afganistanie - Interwencja radziecka w Afganistanie i jej międzynarodowe reperkusje. Opracowanie

  Przyczynami interwencji radzieckiej w Afganistanie od roku 1979 r. były sukcesy afgańskich mudżahedinów w północno-wschodniej części kraju, wzrost fundamentalizmu islamskiego, chaos w kraju i obawa przed utratą wpływów w tej części Bliskiego Wschodu.Na przełomie 1979 i 1980 został więc wysłany do Afganistanu radziecki kontyn... »

 • Interwencjonizm - Interwencjonizm państwowy - wady i zalety

  Spór między zwolennikami i przeciwnikami doktryny interwencjonizmu państwowego jest w przeważającej części czysto teoretyczny i wydaje się jałowy. Trudno bowiem oceniać odpowiednie założenia w oderwaniu od praktyki, konkretnych metod realizacji. Zasadnicza krytyka zatem powinna skupić się na nieumiejętnym posługiwaniu się narzędziami inte... »

 • Interwencjonizm państwowy - formy, przykłady, definicja

  W XXI wieku na całokształt stosunków międzypaństwowych wpływ największy mają kwestie ekonomiczne. Poszczególne kraje zabiegają przede wszystkim o wpływy gospodarcze, pod bogatą retoryką polityczną kryje się przeważnie chęć zysku. Dlatego nie bez powodu każde ze światowych mocarstw stara się jak najlepiej zarządzać sferą ekonomiczną... »

 • Interwencjonizm państwowy w Polsce - opracowanie tematu i charakterystyka

  Trudna sytuacja polityczna i ekonomiczna, w jakiej znalazła się Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, wymagała nie lada umiejętności. Kolejne rządy próbowały podejmować szereg reform, które zniwelowałyby hiperinflację i ustabilizowały sytuację finansową państwa. Dzięki przeprowadzonym w latach 1924-1925 reformom ministra... »

 • Intifada - definicja, charakterystyka, przykłady

  W najprostszym tłumaczeniu termin „intifada” w krajach arabskich oznacza bunt, powstanie. Z Intifadą najczęściej kojarzy się powstania Palestyńczyków przeciw izraelskiej okupacji Palestyny, które przez kraje arabskie traktowane są jako część wojen izraelsko-arabskich. Jednak termin „intifada” nie odnosi si... »

 • Inwigilacja - definicja, charakterystyka przykłady

  Inwigilacją nazywa się zbiór działań stosowanych w celu kontrolowania, monitorowania zachowań innych podmiotów, zazwyczaj ludzi. Często prowadzi się ją w sposób niejawny. Inwigilacją określa się też prowadzanie obserwacji kogoś np. przez agencje detektywistyczne wykonujące zlecenie osób trzecich.  Aktualnie co... »

 • IRA, Irlandzka Armia Republikańska - organizacje terrorystyczne - charakterystyka

  Początki Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA) są związane z wybuchem w 1916 roku tzw. powstania wielkanocnego, w Dublinie. Kilka tysięcy powstańców podjęło próbę wyzwolenia Irlandii spod panowania brytyjskiego i ogłosiło proklamowanie Republiki Irlandii. Jednak brak wystarczającego poparcia mieszkańców zadecydował o klę... »

 • Irak - Konflikt w Iraku - przebieg. Wojna w Iraku (2003)

  Konflikt w Iraku, a w właściwie operacja o kryptonimie „Iracka Wolność” rozpoczęła się w marcu 2003 roku. Jako jej przyczyny podaje się oficjalnie najczęściej: chęć wzięcia odwetu przez USA na ekstremistach islamskich za ataki na World Trade Center z 2011 r., a także zamiar wyzwolenia ludności Iraku spod jarzma dyktatorskich rząd&oac... »

 • Irak - Konflikt w Iraku - przyczyny, skutki. Wojna w Iraku (2003)

  Ostatni konflikt w Iraku rozpoczął się w 2003 r. – w marcu wojska Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników rozpoczęły atak na Irak i szybko doprowadziły do upadku autorytarnego reżimu Saddama Husajna. Po upadku dyktatora w Iraku próbowano wprowadzić rządy demokratyczne, jednakże cały czas dochodzi w tym kraju do ró... »

 • IV RP - charakterystyka. Opracowanie

  IV RP jest pojęciem stosunkowo nowym, jest ukutym terminem przez dziennikarzy, politologów i intelektualistów, którzy w ten sposób określali rządy partii Kaczyńskich - Prawa i Sprawiedliwości.  Prawo i Sprawiedliwość to partia, która swoje lata świetności ma już za sobą, wykorzystała ten termin w swojej... »

 • Ivan Gasparovic - biografia, życiorys

  Ivan Gasparovic to słowacki polityk, prezydent od 15 czerwca 2004 roku.  Urodził się 27 marca 1941 roku w miejscowości Poltar, która leży w południowo-środkowej części kraju. Ojciec Ivana przyjechał do Słowacji z niewielkiej miejscowości chorwackiej, tuż po zakończeniu II wojny światowej. W kraju pracował jako nauczyciel gimnazjum... »

 • JAE - Jednolity Akt Europejski - treść, znaczenie, cel

  Jednolity Akt Europejski stanowi nowelizację traktatów rzymskich z 1957 roku. Umowa ta powstała w 1986 roku, została uchwalona podczas konferencji w Luksemburgu i Brukseli, trwającej od 9 września 1985 roku do 27 stycznia 1986 roku. Weszła w życie 1 lipca 1987. JAE składa się z 34 artykułów. Ustanowiono w nim powstanie wolnego ryn... »

 • Jan Krzysztof Bielecki - biografia, życiorys

  Jan Krzysztof Bielecki urodził się 3 maja 1951 roku w Bydgoszczy. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. W 1973 roku został absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Lata siedemdziesiąte XX wieku to również okres jego pracy w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego, na stanowisku asystenta. W czas... »

 • Japońska Armia Czerwona - organizacje terrorystyczne - charakterystyka

  Na samym początku lat 70. od Japońskiej Ligi Komunistycznej - Frakcji Czerwonej Armi - odłączyła się niewielka grupka osób, która stworzyła nową organizację terrorystyczną o nazwie Japońska Armia Czerwona (JRA). Miała charakter elitarny, bowiem w swoim łonie skupiała jedynie około 20 członków. Mimo tak niewielkich rozmiar&... »

 • Jednolity Akt Europejski - postanowienia. Opracowanie

  Jednolity Akt Europejski to jedna z najważniejszych umów międzynarodowych w historii Europy. Jego postanowienia tworzono w trakcie kilku konferencji, by w końcu podpisać go 17 lutego 1986 roku w Luksemburgu (Włochy, Grecja i Dania podpisały go jedenaście dni później w Hadze). Został on ratyfikowany przez wszystkich sygnatariuszy, b... »

 • Jemen - wojna domowa w Jemenie - opracowanie

  W ciągu ostatniego stulecia terenem Jemenu wielokrotnie wstrząsały wojny. Początek XX wieku to walki o wyzwolenie spod panowania tureckiego oraz brytyjskiego, lata późniejsze to już wewnętrzne starcia między Jemenem Północnym i Południowym, popierane przez mocarstwa obce próbujące rozszerzyć swoje strefy wpływów.&nb... »

 • Jesień Ludów, Wiosna Ludów - Jesień Ludów a Wiosna Ludów - porównanie i charakterystyka

  Jesień Ludów (Narodów) oraz Wiosna Ludów to dwie wielkie rewolucje, które dzieli 141 lat. W swoich czasach toczyły się one w różnych częściach Europy. Pierwsza, rozgrywająca się w XIX wieku, ogarnęła praktycznie cały Stary Kontynent – wyjątkiem były jedynie dwa państwa: Zjednoczone Królestwo Wielki... »

 • Jesień Narodów - co to jest Jesień Narodów? Definicja, charakterystyka. Jesień Narodów i rozpad systemu jałtańskiego

  Jesień Narodów to trwające od 1989 do 1991 roku w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia rewolucyjne o charakterze społeczno-politycznych. Wynikły one ze zmian w polityce Związku Radzieckiego, który od 1985 roku rozpoczął przebudowę swego systemu polityki zagranicznej, dając większą swobodę państwom satelickim – rezygnując ty... »

 • Jesień Narodów - przyczyny, skutki, geneza. Jesień Narodów w Europie

  Jesień Ludów, zwana też Jesienią Narodów, to ogół wydarzeń społeczno-politycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, które doprowadziły do upadku komunizmu. Zdarzenia te miały miejsce pod koniec 1989 roku i dotyczyły Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie Związek Radziecki „panował” od zakończenia II wojny św... »

 • Język i naród - język narodowy. Omówienie zależności między pojęciami języka i narodu

  Zachodzi bezsprzeczna relacja między narodem i jego językiem, bowiem język jest elementem konstytuującym naród, to jeden z jego podstawowych wyróżników. W klasycznej definicji narodu znajdziemy stwierdzenie, iż jest to pewna grupa osób, które łączy wspólna historia, kultura, religia, język albo pochodzen... »

 • John Locke - poglądy. Liberalizm Locke'a - charakterystyka

  John Locke to brytyjski filozof, politolog, ekonomista i pedagog, żyjący w XVII wieku. Był twórcą klasycznej postaci empiryzmu (teoria, w myśl której uważa się, iż wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia) oraz teoretycznych podstaw rządów demokratycznych. Stworzył także ekonomiczną teorię wartości pieniądza, która sta... »

Polecane przedmioty