Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS - strona 17 wypracowanie

 • Katastrofy ekologiczne - Zatoka Perska - wyciek ropy

  Katastrofy ekologiczne co jakiś czas dotykają różne miejsca na świecie, z różną intensywnością i z różnymi skutkami. Jedną z najbardziej tragicznych katastrof ekologicznych była katastrofa w Zatoce Perskiej w 1991 r., gdzie doszło do podpalenia szybów ropy naftowej. Katastrofa ta była związana z prowadzonymi w&oacut... »

 • Katastrofy ekologiczne w Polsce - charakterystyka

  Katastrofy ekologiczne są nieodzownym elementem życia człowieka. Rozwój technologiczny człowieka, jego ingerencja w środowisko naturalne zaczyna być coraz bardziej widoczna.  W Polsce mieliśmy do czynienia z kilkoma poważniejszymi katastrofami ekologicznymi. Pierwszą katastrofą, która nie wydarzyła się w Polsce ale jej skut... »

 • Kaukaz - Konflikty na Kaukazie - opracowanie

  Kaukaz jest krainą historyczną, która w czasie swoich dziejów przynależała do różnych grup etnicznych i narodowości. Mozaika etniczna tego obszaru jest powodem długoletnich konfliktów na tym obszarze, które wybuchły zwłaszcza po upadku ZSRR. Współczesnymi nam, głównymi powodami konfliktów ... »

 • Kazimierz Marcinkiewicz - premier Polski - biografia

  Kazimierz Marcinkiewicz jest politykiem, który znany jest w Polsce jako wiceminister edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej, wielokrotny poseł na sejm (kadencja III, IV, V), prezes Rady Ministrów (2005-2006). Marcinkiewicz był  prezydentem Warszawy, doradcą prezesa PKO BP. Ponadto pełnił dyrekcyjne stanowisko w Europe... »

 • Kenia - wojna domowa w Kenii - geneza, przebieg, skutki. Opracowanie

  Kenia przez wiele lat była uważana za oazę spokoju na kontynencie afrykańskim. W odróżnieniu od swoich sąsiadów posiadała w miarę ustabilizowaną sytuację polityczną. Jednak wszystko skończyło się z końcem roku 2007, kiedy to wybuchły zamieszki po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich.  27 grudnia 2007 roku odbyły s... »

 • Klasa średnia - charakterystyka, definicja, przykłady

  Zgodnie z teorią stratyfikacji społeczeństwa klasa średnia to klasa społeczna znajdująca się pomiędzy klasą wyższą i klasą niższą. Pojęcie to nie ma wyznaczonych ostrych granic, w związku z czym podlega nieustannemu procesowi zmiany zakresu pojęcia. Zajmują się tym specjaliści z dziedzin takich jak ekonomia czy socjologia.  Klasa średnia... »

 • Klasy i warstwy społeczne - porównanie pojęć

  Klasa i warstwa społeczna to kategorie, którymi w opisie struktury społecznej posługiwało się dwóch wybitnych badaczy społeczeństw – Karol Marks i Max Weber. Między powyższymi kategoriami, które wydzielają ze społeczeństwa pewne grupy ludzi, istnieją liczne podobieństwa, ale także i różnice.Klasa społeczna to pe... »

 • Klasy społeczne - Klasa społeczna - Karol Marks i Max Weber. Porównanie koncepcji

  Klasa społeczna jest jednym z podstawowych elementów struktury społecznej wyróżnianej m.in. przez takich badaczy społeczeństwa jak Max Weber i Karol Marks.Zarówno Max Weber, jak i Karol Marks dużą rolę przywiązywali do społecznego znaczenia klasy, rozumieli ją jednak w odmienny sposób – warto więc zastanowić się... »

 • Klasy społeczne, klasa społeczna - definicja, charakterystyka, przykłady

  Klasa społeczna jest podstawową grupą, za pomocą której można tworzyć hierarchię poszczególnych części społeczeństwa czy – inaczej mówiąc – stratyfikować społeczeństwo zgodnie z założeniem, że społeczeństwo składa się z kilku poziomów, z czego część jest nadrzędna, a część położona niżej w hierarchii; zach... »

 • Koalicja - definicja, charakterystyka, przykłady

  Koalicją nazywa się pakt, porozumienie osób lub grup podejmujących wspólne działanie, przy czym każdy kieruje się osobistym interesem. W związku z koalicją podmioty łączą się w celu osiągnięcia wspólnego celu.  W ekonomii występuje koalicja przedsiębiorstw łączących się ze sobą na pewnej płaszczyźnie w celu zwiększen... »

 • Kodeks - co to jest kodeks? Definicja, rodzaje, przykłady kodeksów

  Kodeks (łacińskie „codex” – spis, księga) jest nazwą, tytułem uporządkowanego logicznie zbioru przepisów prawnych, które dotyczą wybranej, określonej sfery życia społecznego człowieka. Warto zaznaczyć, że sam kodeks nie stanowi odrębnego źródła prawa, a kodeksy mogą być wydawane na różnym poziomie ak... »

 • Kodyfikacja - Kodyfikacja prawa - co to jest kodyfikacja prawa? Definicja, opis, przykłady

  Kodyfikacja oznacza czynność grupowania i logicznego porządkowania tematycznie powiązanych ze sobą przepisów prawnych w celu uzyskanie jednego, kompleksowego aktu prawnego – kodeksu. Dzięki temu ułatwia się poznawanie i użytkowanie prawa, bowiem zgrupowanie przepisów w jednym miejscu zwiększa ich przejrzystość i całościowość,... »

 • Kofi Annan – biografia, życiorys

  Kofi Atta Annan urodził się w 1938 roku w Kumasi (Ghana). Od stycznia 1977 do grudnia 2006 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego ONZ. Był siódmą osobą pełniącą to stanowisko. Kofi Annan studiował w rodzinnym mieście, a następnie kontynuował zdobywanie edukacji w Genewie oraz w Stanach Zjednoczonych. Dla Organizacji Narodów Zjednocz... »

 • Kolektywizm - definicja, charakterystyka, przykłady

  Kolektywizm jest ideą zgodnie z którą podkreślana jest dominująca rola zbiorowości oraz wspólnoty. Dobro społeczeństwa winno przeważać nad dobrem jednostki.  Zwolennicy kolektywizmu w swoich rozważaniach koncentrują się na społeczności takiej jak np. naród.  U podstaw filozoficznych kolektywizmu leżą takie idee... »

 • Kolektywizm a indywidualizm - porównanie

  Kolektywizm jest poglądem głoszącym wyższość zbiorowości nad jednostką. Dobro wspólnoty stawiane jest zawsze przed dobrem pojedynczych członków społeczności.  Kolektywizm stoi w opozycji do indywidualizmu. Ten drugi zakłada nadrzędność jednostki nad zbiorowością. Indywidualizm zwraca także uwagę na zdolność podmiotów... »

 • Kolumbia - wojna domowa w Kolumbii - opracowanie

  Kolumbia w XX wieku wstrząsana była przez liczne walki zbrojne. Szczególnie krwawo na kartach historii zapisała się druga połowa tegoż stulecia. Po II wojnie światowej sytuacja w kraju stale się pogarszała – brak reformy rolnej, ogromne nierówności społeczne oraz ubóstwo znacznej części obywateli były przyczyną liczn... »

 • Komunizm - Partie komunistyczne - definicja, charakterystyka, przykłady

  Nazwa „komunizm” wywodzi się od łacińskiego wyrazu „communis” i oznacza „wspólny”. Jest to ideologia, która za cel obrała sobie niemal całkowite zniesienie własności prywatnych, a tym samym wspólnotę pracy, konsumpcji i środków produkcji. Wywodzi się z socjalizmu, od którego ... »

 • Komunizm - Upadek komunizmu w Europie - przyczyny, historia, opis

  Upadek komunizmu w Europie był dosyć spektakularny i nastąpił w bardzo wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przełomową datą, która wyznacza koniec komunizmu, jest rok 1989 r., a właściwie jesień tegoż roku. Zwykło się ten czas nazywać „jesienią narodów”. W tym okresie nastąpił upadek komunistycznej władzy. Kraje zn... »

 • Komunizm - Upadek komunizmu w Polsce - przyczyny, historia, opis

  Upadek komunizmu w Polsce nie był spontaniczny, miał charakter stopniowy i powolny. W latach 80. zaczęto odczuwać kryzys gospodarczy, do którego przyczyniła się komunistyczna działalność władzy. Społeczeństwo zareagowało buntem na podwyżki cen. Rosło niezadowolenie społeczne, rozpoczęły się strajki, pierwsze w 1980 r. Jeden z najpoważnie... »

 • Komunizm w Polsce - historia, charakterystyka, cechy

  Komunizm w Polsce po raz pierwszy pojawił się pod koniec II wojny światowej, kiedy Armia Czerwona w 1944 r. wkroczyła do Polski. Na konferencjach w Jałcie i Poczdamie ustalono, że Polska pozostanie pod wpływami Związku Radzieckiego. Rozpoczęło się powolne i mozolne budowanie aparatu komunistycznego w Polsce. Powołano policję polityczną UB (SB &n... »

 • Koncyliacja - definicja, opis, przykłady. Koncyliacja a mediacja

  Koncyliacja to jedno z narzędzi służących do rozwiązywania sporów. Z łacińskiego termin ten oznacza „zjednoczenie”. Jest to forma prowadzenia negocjacji, która nie wymaga udziału stron postępowania. Dotyczy to wszelkich niezgodności pomiędzy stronami każdego rodzaju umów międzynarodowych. Oficjalna definicja tej ... »

 • Konfederacja - definicja, charakterystyka, przykłady

  Konfederacją (od łacińskiego słowa confederatio oznaczającego ‘związek’) nazywa się związek, zrzeszenie kilku państw, z których każde ogranicza w jakimś stopniu swoja suwerenność uzgadniając w zamian za wprowadzenie wspólnej polityki. Inne definicje konfederacją określają grupę tworzoną przez państwa, miasta lub inne ... »

 • Konflikt - konflikt międzygrupowy - definicja, charakterystyka, przykłady

  Konflikt, niezależnie od tego, czy jest to konflikt międzynarodowy, wewnątrzgrupowy czy międzygrupowy i inne, występuje zawsze wtedy, gdy między co najmniej dwoma stronami dochodzi do sprzeczności celów, interesów i wyznawanych wartości. W związku z dynamicznym rozwojem technologii, środków komunikowania i masowego przekazu ... »

 • Konflikt - konflikt międzynarodowy - przykłady, opis, definicja

  Konflikt międzynarodowy jest najostrzejszą formą sporu między dwoma (lub więcej) państwami (narodami). Państwa chcą dążyć do realizacji własnych interesu za pomocą środków zbrojnych, przymusu, zastraszenia. Zauważono, że konflikt (nie tylko konflikt międzynarodowy) rozwija się w charakterze cyklicznym – następuje jego początek, wybu... »

 • Konflikt baskijski - przyczyny, skutki. Opracowanie

  Baskowie są narodem zamieszkującym Hiszpanię. W zasadzie zamieszkują oni na granicy z Francją w rejonach Zatoki Biskajskiej. Baskowie są narodem, który liczy ok. 10 milionów, z czego ok. 2 miliony żyje w samej Hiszpanii, reszta natomiast rozpierzchła się we Francji i na emigracji w innych krajach. Aby zrozumieć konflikt baskjiski... »

 • Konflikt na Cyprze - przebieg. Opracowanie

  Konflikt na Cyprze został spowodowany podziałem całej wyspy na dwie strefy zamieszkiwane przez Greków i przez Turków. Ludność grecka stanowiła ok. 78% ludności całej wyspy, natomiast strona turecka tylko 18%. Cypr w 1878 r. był częścią imperium tureckiego, po czym przeszedł w ręce brytyjskie, a w 1925 r. otrzymał charakter koloni... »

 • Konflikt na Cyprze - przyczyny, skutki

  Cypr jest wyspą leżącą we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ludność Cypru jest zróżnicowana pomiędzy Turków i Greków. Cypr od dłuższego czasu starał się o wolność i niezależność, więc dopiero w 1960 r. został oficjalnie uznany przez ONZ za suwerenną republikę. Niestety sytuacja wewnątrz wyspy zaowocowała konflik... »

 • Konflikt ról społecznych - definicja, przykłady, charakterystyka

  Rola społeczna to zespół praw i obowiązków, które są przypisane do każdej jednostki. Sprowadza się to do spełniania w życiu codziennym określonych funkcji i oczekiwań w stosunku do konkretnej grupy społecznej, do której jednostka przynależy. Każda osoba należy do więcej niż jednej grupy, dlatego też można często zao... »

 • Konflikt społeczny - definicja. Przyczyny i rodzaje konfliktów społecznych

  W każdym społeczeństwie istnieją grupy różniące się pod względem interesów, oczekiwań i dążeń. W momencie, kiedy dana grupa lub jednostka usiłuje zrealizować swoje własne zamierzenia sprzeczne z celami innych, dochodzi do konfliktu społecznego. Konflikt społeczny jest naturalnym zjawiskiem w demokracji, której siła polega na... »

 • Konflikt w Irlandii - porozumienie wielkopiątkowe - postanowienia, znaczenie

  Porozumienie w Wielki Piątek oficjalnie zakończyło konflikt w Irlandii. Porozumienie zawarto 10 kwietnia 1998 r. udział w nim wzięły rządy Republiki Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz główne partie Irlandii Północnej. Podpisany dokument liczył 65 stron, a twórcami tegoż porozumienia byli John Hume i David Trimble. Obaj dzia... »

Polecane przedmioty