Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

WOS - strona 20 wypracowanie

 • Konwencje - Konwencja ramsarska (1971 r.) - cel, treść, skutki. Konwencja ramsarska w Polsce

  Konwencja ramsarska to inaczej umowa „o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”. Umowa ta została sporządzona w Ramsar w Iranie dnia 2 lutego 1971 r. Konwencja powstała ze względu na powszechne przekonanie, iż obszary wodno-błotne stanowią szczególną wartoś... »

 • Konwencje - Konwencja rzymska (1961 r.) - cel, treść, skutki

  Konwencja rzymska jest to właściwie umowa „o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych”. Umowa została sporządzona 26 października 1961 r. w Rzymie. Celem tej konwencji jest ochrona praw wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczy... »

 • Konwencje - Konwencja waszyngtońska (1965) - cel, treść, skutki

  Konwencja waszyngtońska została podpisana dnia 18.03.1965. Weszła w życie 14 października 1966 roku i równocześnie powołała do życia wyspecjalizowaną instytucję, czyli – Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, jako organ Banku Światowego. Jest to instytucja niezależna od wewnętrznych systemów prawny... »

 • Konwencje - Konwencja waszyngtońska (CITES) - cel, treść, skutki

  Konwencja CITES to – rozwijając skrót – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Nazwa pochodzi od nazwy angielskiej – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.Została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 roku, a ... »

 • Konwencje - Konwencja z Aarhus (1998) - cel, treść, skutki

  Konwencja z Aarhus to właściwie umowa „o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska”.Konwencja ta została podpisana 25 czerwca 1998 roku w Aarhus – w Danii – w czasie IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowi... »

 • Konwencje - Konwencja z Prum (2005) - cel, treść, skutki

  27 maja 2005 r. w Prum w Niemczech została podpisana konwencja o „współpracy transgranicznej w celu zwalczania terroryzmu, przestępczości transgranicznej i nielegalnej imigracji”.Konwencję tę podpisali ministrowie spraw wewnętrznych następujących państw: Niemiec, Hiszpanii, Francji, Luksemburga, Holandii, Austrii i Belgii. Kon... »

 • Konwencje - Konwencje genewskie (1949) - cel, treść, skutki

  Konwencje genewskie podpisane 12 sierpnia 1949 roku dotyczyły ochrony ofiar działań wojennych. Istnieje cały szereg umów podpisanych w tym szwajcarskim mieście, niekiedy używa się nawet określenia „prawo genewskie”. Są to jedne z najważniejszych umów międzynarodowych, stosowane w każdej sytuacji, w której dochodz... »

 • Konwent Seniorów - definicja, charakterystyka, znaczenie

  Konwent Seniorów razem z Marszałkiem Sejmu, Prezydium i komisjami sejmowymi stanowią organy Sejmu (Konwent Seniorów jest także organem charakterystycznym dla Senatu). W skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, Wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów, także klubów parlamentarnych oraz... »

 • Korporacjonizm - definicja, charakterystyka, przykłady

  Korporacjonizm to idea o podstawach ekonomicznych, społecznych oraz gospodarczych. Została stworzona w XIX wieku, aczkolwiek zasadniczo rozwój swój przeżyła w pierwszej połowie XX wieku. Zasadniczo jednak jej korzeni można doszukiwać się już w okresie średniowiecznym, kiedy to przedstawicieli gildii i cechów jednoczyli się... »

 • Korupcja - definicja, opracowanie pojęcia

  Termin korupcja wywodzi się z języka łacińskiego w którym ‘corruptio’ oznacza po prostu zepsucie. Korupcję definiuje się jako wykorzystywanie piastowanych stanowisk w celu uzyskania korzyści osobistych. Potocznie korupcja rozumiana jest jako przyjmowanie łapówek czyli przekupstwo. Proceder ten może być jednak bardziej... »

 • Korupcja - zagrożenie dla demokracji - rozważ problem. Korupcja a demokracja

  Korupcją określa się wykorzystywanie piastowanego stanowiska w celu osiągnięcia osobistych korzyści, zarówno majątkowych, rzeczowych, jak i niematerialnych.  Korupcja stanowi ogromne zagrożenie dla demokracji. Nie tylko utrudnia jej rozwój, lecz wręcz doprowadza do jej cofnięcia. Przejawy korupcji w czasie wyborów ła... »

 • Korupcja a moralność - rozważ problem

  Korupcja to zjawisko dotyczące osób piastujących stanowiska publiczne, które w związku z pełnioną funkcją dążą do uzyskania korzyści osobistych.  Korupcja uważana jest za przejaw demoralizacji władzy i stoi w opozycji do ogólnie akceptowalnych postaw moralnych. Mimo tego poglądu niektórzy usprawiedliwiają pewn... »

 • Kościół - Deklaracja z Balamand - geneza, postanowienia

  30 listopada 1979 roku w Konstantynopolu papież Jan Paweł II i patriarcha Konstantynopola Dymitr I podjęli decyzję o powołaniu do życia Międzynarodowej Komisji Wspólnej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym, w skład której mieli wejść hierarchowie kościelni i teologowie.  ... »

 • Kościół katolicki w PRL - represje stalinowskie w Polsce - opracowanie

  Kościół katolicki zawsze wspierał polską ludność, a naród polski był z nim nierozerwalnie związany. W 1945 r. po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego, wprowadzono nowe władze w Polsce, a nowym ustrojem politycznym miał być socjalizm (w dążeniu do komunizmu).  Władze komunistycz... »

 • Kościół koptyjski - Koptowie w Egipcie. Opracowanie zagadnienia

  Koptowie są potomkami rdzennych mieszkańców Egiptu, stanowią współcześnie ok. 7% jego ludności. Choć używają  języka arabskiego (językiem liturgicznym jest język koptyjski), nie są oni Arabami; Egipt został zajęty przez Arabów dopiero w 614 r. n.e., wówczas nazwy Kopt używano w stosunku do wszystkich chrześcijańs... »

 • Kościół scjentologiczny - cechy, charakterystyka, założenia

  Najprostsza, a zarazem najbardziej ogólna definicja sekty mogłaby się zapewne zawrzeć w stwierdzeniu, że jest to ruch sprzeciwiający się Kościołowi i religii. Jedną z cech charakterystycznych wszystkich sekt jest struktura: autonomiczna i piramidalna. Ich członkowie są ślepo posłuszni swojemu przywódcy, z czasem tracą własny mech... »

 • Kosmopolityzm - definicja, przykłady. Zagrożenia i zalety kosmopolityzmu

  Kosmopolityzm nie jest wytworem XX wieku, choć wielu ludzi tak go widzi. Jest to spowodowane głównie przez bezpośrednie łączenie tego pojęcia ze zjawiskiem globalizacji. Jednak już w starożytności wybitni filozofowie (m.in. Diogenes i Sokrates) uważali się za kosmopolitów. Samo słowo również pochodzi z języka greckiego i ozn... »

 • Krąg społeczny - przykłady, charakterystyka, definicja

  Pojęcie kręgu społecznego odnosi się w socjologii i naukach społecznych do niewielkiej grupy ludzi, niepowiązanej żadnymi więzami o charakterze sformalizowanym, natomiast często połączony powiązaniami o charakterze instytucjonalnym. Przykładem takiego kręgu wynikającego z połączenia poprzez instytucje, może być grupa pacjentów jednego l... »

 • Kraje rozwijające się - przykłady, czynniki kategoryzacji, cechy

  Kraje rozwijające się, czyli takie, w których rozwój gospodarczy jest na dość wczesnym stadium, zwłaszcza w porównaniu z państwami kapitalistycznymi, to przede wszystkim reprezentanci Afryki (niemal cały kontynent), Azji Południowej, Oceanii oraz częściowo Ameryki Południowej (choć tu sytuacja jest zdecydowanie lepsza).Pojęc... »

 • Kraje rozwinięte - definicja, charakterystyka, przykłady

  Kraje rozwinięte – kraje o wysokim poziomie rozwoju. Poziom ich rozwoju określa się na podstawie danych zbieranych według różnego rodzaju kryteriów. Oprócz krajów rozwiniętych (zwanych też czasem krajami bardzo rozwiniętymi) klasyfikuje się również kraje rozwijające się i kraje słabo rozwinięte.  ... »

 • Królowa Beatrix - biografia, życiorys

  Królowa Beatrix Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau, zwana królową Beatarycze to władczyni Holandii od 1980 roku. Urodziła się 31 stycznia 1938 roku w Baarn. Pochodzi z rodu Oranje-Nassau – jest to rodzina panująca w Holandii od czasów Wilhelma I Orańskiego, który był inicjatorem powstania przeciwko H... »

 • Kryptoreklama - definicja, charakterystyka, przykłady

  Kryptoreklamą określa się utajnioną działalność reklamową . Inaczej mówiąc jest to prowadzenie reklamy w programach bądź publikacjach (takich jak na przykład czasopisma ) o charakterze niereklamowym. Za pomocą kryptoreklamy (zazwyczaj) dziennikarz dąży do sprawienia wrażenia całkowicie obiektywnego przekazu niemającym charakteru promoc... »

 • Ksenofobia - definicja, charakterystyka, przykłady

  Ksenofobia to pojęcie, wywodzące się z języka greckiego, oznaczające strach przed obcymi. Polega ona na okazywaniu uczuć, takich jak strach, niechęć, wrogość czy lęk w stosunku do cudzoziemców. Może także być zobrazowana poprzez wyolbrzymiane tych emocji aż do przesady.  Ksenofobi mają zdecydowane problemy z tolerancją wobec os&oa... »

 • Ksenofobia i rasizm - porównanie (podobieństwa i różnice)

  Termin ksenofobia wywodzi się z greckiego „ksenos” – obcy, gość oraz „phobos” – lęk i pierwotnie oznaczał on strach przed obcymi. Aktualnie pod tym pojęciem rozumiemy postawę niechęci czy wręcz wrogości względem innych osób, grup czy narodów, która ma swoje podłoże w poczuciu obcości, zagr... »

 • Kultura - definicja. Typy kultur

  Kultura jest jednym z tych pojęć, które posiadają olbrzymią liczbę rozmaitych definicji akcentujących różne jej składniki czy aspekty. Przyjmując jedno z najszerszych wyjaśnień, można powiedzieć, że kultura jest całokształtem wytworów materialnych i niematerialnych danej społeczności, jakie powstały w wyniku wielu doświadcze... »

 • Kultura a cywilizacja - porównanie

  Z socjologicznego punktu widzenia możliwe jest wyodrębnienie podziału na występowanie cywilizacji, rozumianej w sposób odmienny od pojęcia kultury. Badania nad tymi różnicami prowadziło wielu znamienitych znawców tematyki, co pozwoliło na różnorodne zdefiniowane pojęć. Cywilizacja jako definicja w głównej mi... »

 • Kultura a natura - idea, porównanie

  Kultura to pojęcie związane z bardzo wieloma aspektami życia jednostki w społeczeństwie. Opiera się ona głównie o wartości moralne oraz religijne. To pojęcie wywodzące się z czasów zamierzchłej historii, gdyż nie sposób stworzyć jakąś kulturę od podstaw, nie posiłkując się tezami oraz osiągnięciami historycznymi w tej mate... »

 • Kultura alternatywna - definicja, przykłady, charakterystyka

  Każda epoka historyczna może poszczycić się ruchami, które negowały zastany porządek. Protesty wobec systemów rządzenia czy kultury przybierały przeróżne formy. Jednak dopiero w ubiegłym stuleciu tendencje do kontestacji (tj. występowania przeciw czemuś i negowania wartości) zastanej rzeczywistości przybrały rozmiar całej zo... »

 • Kultura alternatywna i kontrkultura - porównanie (podobieństwa i różnice)

  Terminologia związana z dwudziestowiecznymi zjawiskami kulturalnymi jest dość zawiła i nie zawsze oddaje istotę rzeczy. Część pojęć dopiero się precyzuje. Naukowcy mają problem, żeby dokładnie ustalić elementy różnicujące niektóre zjawiska. Tak dzieje się między innymi w przypadku omawiania zagadnień związanych ze współczesn... »

 • Kultura duchowa - przykłady, definicja, charakterystyka

  Kultura jest zespołem materialnych i niematerialnych wytworów danej grupy społecznej. Możemy wyróżnić kulturę materialną, która wiąże się z takimiż wytworami, np. architekturą, różnego rodzaju przedmiotami, następnie kulturę społeczną tworzącą normy społeczne, wzory zachowań, oraz kulturę duchową, która jest po... »

Polecane przedmioty