Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencja bazylejska - postanowienia. Opracownie

Konwencja bazylejska to umowa o „kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych”. Konwencja ta została sporządzona 22 marca 1989 r. w Bazylei. Była reakcją na wzrastające wytwarzanie i transgraniczne przemieszczanie odpadów, które stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska ludzi i zwierząt. W umowie tej uważa się, że odpady powinny być usuwane w państwie, w którym zostały wytworzone, a jeśli miałby już być usuwane w innym, to powinno się to robić w sposób nie zagrażający ludzkiemu zdrowiu i środowisku. Konwencja bazylejska dąży do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego, wzywa do nadzoru i kontroli przesyłanych odpadów między państwami, w których umowa obowiązuje.

Według konwencji odpadami niebezpiecznymi są: odpady sanitarne ze szpitali, ośrodków medycznych i klinik, odpady z produkcji i przygotowywania produktów farmaceutycznych, zużyte środki farmaceutyczne i leki, odpady pochodzące z produkcji i stosowania biocydów i fitofarmaceutyków, odpady pochodzące z wytwarzania i stosowania chemikaliów do konserwacji drewna, odpady pochodzące z produkcji i wykorzystania rozpuszczalników organicznych, odpady zawierające cyjanki pochodzące z obróbki cieplnej oraz procesów hartowania, odpadowe oleje mineralne nie nadające się do ich pierwotnie zamierzonego zastosowania, zaolejone ścieki, mieszaniny węglowodory-woda, emulsje, odpadowe substancje i artykuły zawierające lub zanieczyszczone polichlorowanymi dwufenylami (PCB) i/lub polichlorowanymi trifenylami (PCT) i/lub polibromowanymi dwufenylami (PBB), odpady smołowe z procesów rafinowania, destylacji i obróbki pirolitycznej, odpady z produkcji lub stosowania tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów, odpady z produkcji lub stosowania żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw, odpadowe substancje chemiczne powstające w badaniach naukowych i działalności rozwojowej lub szkoleniowej, które nie są zidentyfikowane i/lub nowo powstałe, a których skutki działania na człowieka i/lub środowisko są nie znane, odpady o właściwościach wybuchowych nie objęte inną legislacją, odpady z produkcji i stosowania chemikaliów fotograficznych i materiałów znajdujących zastosowanie w fotochemii, odpady z procesów powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych, pozostałości z procesów unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. 

Materiałami niebezpiecznymi są odpady zawierające: karbonylki metali, beryl, związki chromu sześciowartościowego, związki miedzi, związki cynku, arsen, selen, kadm, antymon, tellur, rtęć, tal, ołów, nieorganiczne związki fluoru bez fluorku wapnia, cyjanki nieograniczone, roztwory kwaśne lub kwasy w postaci stałej, roztwory zasadowe lub zasady w postaci stałej, azbest (pył i włókna), organiczne związki fosforu, cyjanki organiczne, fenole, etery, rozpuszczalniki organiczne zawierające chlorowce, rozpuszczalniki organiczne nie zawierające chlorowców, polichlorowany dwubenzofuran i związki chemiczne o podobnym składzie, polichlorowana dwubenzo-p-dioksyna i związki chemiczne o podobnym składzie, chlorowcopochodne innych związków organicznych.A

Podobne wypracowania do Konwencja bazylejska - postanowienia. Opracownie