Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pełnomocnictwo a prokura - porównanie

Pełnomocnictwo jest pojęciem z zakresu prawa cywilnego, oznacza udzielenie osobie trzeciej oświadczenia, dzięki któremu ta osoba może ją reprezentować. 

Osoba upoważnia do dysponowania np. swoim kontem bankowym lub umożliwia dokonywanie innej osobie czynności w jej imieniu. Według prawa cywilnego wyróżniamy pełnomocnictwa, które mogą mieć postać:

- oświadczenia woli mocodawcy

- dokumentu pełnomocnictwa np. druku poświadczającego, że obie strony zgadzają się na taką decyzję - wymagane w instytucjach np. bankach, urzędach itd. 

Prawo wyróżnia trzy główne typy pełnomocnictwa:

- ogólne

- rodzaje

- szczególne.

Pełnomocnictwo może odwołać osoba je nadająca lub mocodawca, który złoży odpowiedni wniosek anulujący pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny, może również zostać zmieniony zakres tegoż pełnomocnictwa.

Prokura jest szczególnym rodzaje pełnomocnictwa wynikającego z kodeksu prawa, które polega na udzieleniu przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru pełnomocnictwa osobie fizycznej. Prokura upoważnia osobę fizyczną do prowadzenia interesów w imieniu całego przedsiębiorstwa. Prokura nie obejmuje czynności związanych z zadłużaniem i obciążaniem przedsiębiorstwa. Nie ma możliwości przenieść pełnomocnictwa na inną osobę. Prokura wygasa w momencie wykreślenia przedsiębiorcy z listy, rejestru przedsiębiorców. 

Zarówno pełnomocnictwo jak i prokura są terminami zaczerpniętymi z kodeksu cywilnego i stanowią podstawową formę reprezentowania, upoważniania i przekazywania mocy innej osobie na podstawie prawa. Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych, może być to osoba niepełnoletnia, z zastrzeżeniem, że taki wymóg wystarczy. 

Pełnomocnictwo zazwyczaj jest zawierane w papierowej formie, np. w banku pełnomocnictwo do konta. Zakres pełnomocnictwa jest ściśle określony przez mocodawcę, który udziela pełnomocnictwa. 

Prokura udzielana jest na piśmie pod rygorem nieważności. Prokura może być też udzielona za pomocą elektronicznej bazy np. drogą mailową o ile podpis i symbol przedsiębiorcy zgodny jest z prawnie reprezentowanym przedstawicielstwem. 

Pełnomocnictwo można udzielić w niektórych przypadkach za pomocą ustnego przekazu, są to jednak przypadki sporadyczne. 

W momencie wygaśnięcia pełnomocnictwa, pełnomocnik jest zmuszony do zwrotu dokumentu, który wcześniej poświadczał to pełnomocnictwo. 

W przypadku prokury śmierć przedsiębiorcy nie powoduje unieważnienia prokury. Jeśli zaś chodzi o pełnomocnictwo to zazwyczaj śmierć mocodawcy równa się z wygaśnięciem pełnomocnictwa. 

Podobne wypracowania do Pełnomocnictwo a prokura - porównanie