Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Uchwała - definicja, opis, przykłady

Uchwała jest aktem woli i aktem normatywnym zazwyczaj samorządu terytorialnego lub innej instytucji politycznej. Uchwała oznacza zajęcie przez ciało kolegialne pewnego stanowiska w określonej sprawie. 

Wyróżniamy uchwały nominacyjne, normatywne, deklaratywne, ratyfikujące. Uchwały są normami prawnymi i są wydawane m.in. przez Sejm, Senat i rząd. Uchwały nominacyjne to inaczej uchwały indywidualne kiedy komuś powierza się piastowanie jakiegoś stanowiska, normatywne dotyczą przede wszystkim regulacji prawnych różnych instytucji względem siebie i są uchwalane przez rząd, sejm i samorząd terytorialny. 

Uchwały są obok rozporządzeń, ustaw i dekretów podstawowymi aktami, które normują i regulują stosunki wewnątrzpaństwowe. Nie wszystkie uchwały mają jednak charakter prawny obowiązujący w Polsce, mają je uchwały samorządów terytorialnych, akty prawa miejscowego. Uchwały KRRiT nie posiadają charakteru prawnego. 

Dla wielu teoretyków prawa uchwały są to inaczej akty prawa miejscowego, organizowane na poziomie rad gminy czy powiatów. 

Uchwały deklaratywne to zazwyczaj deklaracje ciała kolegialnego na daną kwestię. 

Istnieje też podział uchwał, które dzielimy na:

- wykonawcze które zostają wydane na podstawie ustaw

- samoistne, które reguluje konstytucja np. regulaminy ciał kolegialnych itp. 

Aby uchwała mogła zostać zatwierdzona muszą zostać spełnione ściśle określone warunki. Przede wszystkim musi istnieć tzw. większość głosów za uchwałą, w przeciwnym razie jeśli uchwała przechodzi mniejszością głosów zwykło się określać ją mianem uchwały negatywnej. 

Uchwały negatywne to określenie raczej potoczne, oznacza że uchwała nie uzyskuje niezbędne większości, z kolei niezbędna większość to ¾ głosów. Taki rozkład głosowania rzadko się sprawdza, nie można więc stwierdzić, że ponad połowa uchwał jest uchwałami negatywnymi. 

Podobne wypracowania do Uchwała - definicja, opis, przykłady