Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Exposé - definicja, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Exposé (francuskie określenie przemówienia, wystąpienia) jest przemówieniem Prezesa Rady Ministrów zawierającym plan działania nowego gabinetu. Przemówienie to odbywa się w jednej z izb parlamentu - w Polsce jest to Sejm. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza w art. 154, że: Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przypadku nieudzielenia wotum zaufania premierowi i utworzonemu przez niego rządowi następuje ich dymisja, a kolejnego premiera powołuje sejm. Wyraźnie widać więc, że exposé pełni bardzo istotną rolę z punktu widzenia utworzenia i przyszłej działalności Rady Ministrów, czyli najważniejszego organu władzy wykonawczej w państwie. 

Co jest tematem exposé? Z założenia przemówienie to ma być programem działania Rady Ministrów na kolejne lata, wskazaniem priorytetów, położeniem nacisku na najbardziej palące sprawy. Co więcej, exposé jest okazją do zaprezentowania...

Podobne wypracowania