Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Civil law - definicja, opis, przykłady

Pojęcie civil law oznacza system prawa kontynentalnego, czyli prawa właściwego dla krajów Europy kontynentalnej (w tym Polski), większości krajów Azji i Ameryki Południowej, a także pewnej grupy państw afrykańskich.

Cechą charakterystyczną civil law, wyróżniającą ten system prawa od systemu właściwego dla krajów anglosaskich, jest wyłączność prawodawcza władzy ustawodawczej. Co więcej, co również różnicuje civil law od anglosaskiego common law, prawo kontynentalne jest prawem skodyfikowanym w postaci konkretnych aktów prawnych - ustaw, kodeksów itp.

System prawa kontynentalnego wywodzi swój rodowód z czasów starożytnego Rzymu i funkcjonującego wówczas rzymskiego prawa. Na jego obecny kształt w dużej mierze miała wpływ także rozwijająca się na kontynencie europejskim religia chrześcijańska i średniowieczny konflikt między władzą świecką (cesarzem), a papieżem (najwyższą władzą duchowną). 

Należy zaznaczyć, że wraz z rozwojem prawa stanowionego (inna nazwa civil law), zaczęło tracić na znaczeniu prawo zwyczajowe (to również odróżnia civil law od common law). Prawo stanowione swój dynamiczny rozwój rozpoczęło w związku z europejskimi ustrojami monarchii absolutnej, która wymagała sprawnie działającej administracji, postępującej według odpowiednich wytycznych.

Prawo kontynentalne posiada ścisłą hierarchię aktów prawnych (jak wspomniano, prawo jest tutaj wyraźnie skodyfikowane), z których pierwsze miejsce zajmuje konstytucja, jako akt prawny obowiązujący wszystkich, następnie są ustawy, potem rozporządzenia, itp. Obowiązuje tutaj zgodność aktu niższego rzędu z aktem rzędu wyższego. Jak już wspomniano, głównym prawodawcą jest parlament, natomiast wykonawcą prawa - rząd, sędziowie. Następuje tutaj wyraźnie rozdzielenie podmiotów stanowiących (prawo stanowione przybiera formę generalną i abstrakcyjną) i wykonujących postanowienia prawa (czyli przekładających prawo generalne i abstrakcyjne, na poziom zainteresowanych podmiotów i zdarzeń).

Prawo kontynentalne po skodyfikowaniu, powinno opierać się na jednolitej aksjologii (czyli wynikać z przyjętego systemu wartości), powinno być niesprzeczne i zupełne (czyli powinno normować wszystkie ważne kwestie, nie pozostawiając ważnych spraw nieuregulowanych).

Podobne wypracowania do Civil law - definicja, opis, przykłady