Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Description of St. Mary's Basilica - Opis Kościoła Mariackiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

St. Mary's Basilica is one of the most well-known historic building in Cracow and in Poland in general. It is, apart from Wawel Cathedral, the most important church in Cracow. It is situated on the Cracow main square.

The basilica is a gothic church built in medieval times. It has two towers. Every hour a trumpeter plays a trumpet signal called 'hejnał' from the taller one. The lower tower a bell-tower.

The most famous element of the church is the altarpiece executed by Wit Stwosz. It is made of wood and it has a form of triptych. The altar is dedicated to Jesus' mother, saint Mary. The central part of the altar shows the death of Mary, surrounded by the twelve Apostles in its bottom part, and the scene of the Assumption of Mary is portrayed on the upper one. Side parts of the triptych show the Joys of saint Mary: the annunciation, the nativity of Christ, the arrival of the Three Kings, the resurrection of Christ, the ascension of Christ and the descent of the Holy Spirit.

The altar is situated in the middle of the chancel. The chancel's walls are covered with paintings and stained glasses made by many prominent Polish painters. At the sides of the chancel there are stalls covered with reliefs showing scenes from Mary's and Christ's life.

The church's constituent elements are a nave and two aisles, south and north. The big crucifix made by Wit Stwosz's disciples separates the chancel from the nave. Above the cornice running around the nave there are sculptures of the saints. The pillars separate the aisles from the nave. In the aisles there are a few baroque altars, the altar located in the south aisle, with a big stone crucifix made by Wit Stwosz as well, deserves special attention. Additionally, there are four chapels in every aisle which are worth seeing.

Tłumaczenie

Bazylika Mariacka jest jednym z najbardziej znanych zabytków w Krakowie i ogółem w Polsce. Jest on, poza katedrą na Wawelu, najważniejszym krakowskim kościołem. Położona jest przy krakowskim Rynku.

Bazylika jest kościołem gotyckim zbudowanym w czasach średniowiecznych. Posiada dwie wieże. Co godzinę trębacz wygrywa melodię na trąbce, zwaną hejnałem, z wyższej z nich. Niższa wierza służy jako dzwonnica.

Najsławniejszym elementem kościoła jest ołtarz stworzony przez Wita Stwosza. Jest on wykonany z drewna i posiada formę tryptyku. Ołtarz poświęcony jest matce Jezusa, świętej Marii. Środkowa część ołtarza przedstawia śmierć Marii, otoczonej przez dwunastu Apostołów w części dolnej, i scenę Wniebowzięcia Marii w górnej. Boczne części tryptyku przedstawiają radości Marii: zwiastowanie, narodzenie Chrystusa, przybycie Trzech Króli, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego.

Ołtarz położony jest pośrodku prezbiterium. Ściany prezbiterium pokryte są malunkami i witrażami wykonanymi przez wielu wybitnych polskich malarzy. Na bokach prezbiterium znajdują się stalle pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z życia Marii i Jezusa.

Częściami składowymi kościoła są nawa główna i dwie nawy boczne, południowa i północna. Ogromny krucyfiks wykonany przez uczniów Wita Stwosza oddziela prezbiterium od nawy głównej. Powyżej gzymsu obiegającego nawę główną znajdują się rzeźby świętych. Filary oddzielają nawy boczne od nawy głównej. W nawach bocznych znajdują się ołtarze barokowe, ołtarz w nawie południowej z ogromnym kamiennym krucyfiksem także wykonanym przez Wita Stwosza zasługuje na szczególną uwagę. W dodatku w każdej nawie bocznej znajdują się cztery kaplice, które warte są zobaczenia.

Podobne wypracowania