Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

How does advertisement influence human? - Jak reklama wpływa na człowieka?

The influence of advertisement on people’s behavior is a fact. New media are able change customer’s attitudes and force lifestyle changes. It is extremely dangerous, especially for children and teenagers. Commercials are the best way to get a customers' attention.

Language of advertising is the language that grossly engages one's emotions. It is not the language of rational arguments. Everything used in advertising is just a tool. Commercials try to get hold of potential customer. If you watch a Barbie ad or sweets ad, it's probably a picture full of life and color. The language is very simple with many repetitions. Do not be surprised if a few days later your child comes to you and starts to insist on buying new Lego building bricks, 'Mega robot' or 'Best Hero’s Chocolate Cereals'. Advertisers are clever and they know exactly how to make your kid amazed by a new product.

I would like to focus on television advertisement because this is the kind of ad that has the greatest influence on youth and on the whole society. It is important to know that advertising is defined as a special form of communication intended to force viewers into purchasing particular products. What does 'forcing' actually mean? Well, there are many ways of pressure but all of them have an incredible impact on our behavior and our way of thinking.

For example, if you've ever bought a product that you had seen in an ad before, you can be almost one hundred percent certain that the advertising influenced your choice. After all, you need to admit: you took an action and bought something that you don't really need.

Secondly, I would like to highlight the fact that we very often use slogans and keywords from commercials. Sometimes we don't even know that expression and idioms we use everyday come from television. However this is not the worst thing about commercials.

Last but not least, ad and spots create and promote certain kind of lifestyle. Media give us an image of a perfect man. Do you think that disorders such as anorexia or bulimia would ever exist if teenagers were not look at skinny models on a TV, in magazines and on billboards? What about plastic surgery? Have you ever seen a celebrity who has wrinkles? Commercial create the image of a 'perfect man' and a 'perfect woman' which have nothing to do with reality. They do it in order to attract potential customers. Unfortunately, they may also cause you lose your self-confidence. Moreover, media describe not only a perfect man’s physical appearance but also his personality. How to be a perfect wife if you work, take care of children and take care of your house at the same time? Obviously, according what commercials say, an ideal wife has to be sexy, always smiled and she has to look like a 20-year-old girl until death.

In my opinion, we can talk for hours about the influence of advertising on people’s life and attitudes. Nevertheless, what is the most important is to be aware of a dangerous influence commercials have. As long as you remember what you see on television is just 'Truman show', you have a chance to save yourself and your family from being manipulated. However, I think it is not possible to avoid completely advertisement influence.

Tłumaczenie

To, że reklama wpływa na ludzi, jest faktem. Współczesne media zmieniają ludzkie postawy, ale także kreują pewien styl życia. To niezwykłe niebezpieczne, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i nastolatków. Reklama jest najlepszym narzędziem, by pozyskać klientów.

Język reklamy wpływa na emocje. Nie operuje racjonalnymi argumentami. Wszystko w reklamie zależy od potencjalnego odbiorcy. Jeśli oglądasz reklamówkę Barbie czy słodyczy, prawdopodobnie widzisz kolorowy obrazek pełen życia. Słownictwo natomiast jest proste, a chwytliwe hasła powtarzane wielokrotnie. Nie bądź więc zaskoczony, jeśli kilka dni później twój malec przyjdzie do ciebie i zacznie nalegać, byś kupił nowe klocki lego, „Megarobota” albo „Płatki Czekoladowe najlepszych bohaterów”. Twórcy reklam są niezwykle sprytni i dokładnie wiedzą, jak zauroczyć twojego dzieciaka nowym produktem.

Chciałabym jednak skupić się na reklamie w telewizji, ponieważ to ten rodzaj reklamy ma największy wpływ na młodzież i na całe społeczeństwo. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę, że reklama jest definiowana jako specjalna forma komunikacji mająca na celu zmuszenie widzów do zakupu określonego produktu. Co to znaczy „zmusić”? Cóż, jest wiele dróg nacisku, a każda z nich ma niesamowity wpływ na nasze zachowanie, a nawet sposób myślenia!

Na przykład – jeśli kiedykolwiek dokonałeś zakupu produktu wcześniej widzianego w reklamie telewizyjnej, możesz być pewien niemalże w stu procentach, że spot wpłynął na twoje działanie. Koniec końców, musisz przyznać: dokonałeś zakupu, czegoś, czego zupełnie nie potrzebujesz.

Po drugie zwróć uwagę, jak często używasz sloganów zasłyszanych wcześniej w reklamach. Czasami nawet nie zauważamy, że wyrażania i idiomy, których używamy na co dzień, pochodzą tak naprawdę z telewizji. Choć to wcale nie to, co w reklamach najgorsze.

Na koniec pragnę podkreślić, że reklamy i spoty promują pewien styl życia i obraz człowieka idealnego. Myślisz, że zaburzenia takie jak anoreksja czy bulimia w ogóle by istniały, gdyby nastolatki nie widywały wychudzonych modelek w telewizji, kolorowych magazynach i na bilbordach? A co z operacjami plastycznymi?  Czy kiedykolwiek widziałeś w telewizji gwiazdę ze zmarszczkami? Reklamówki pokazują obraz „idealnego mężczyzny” i „idealnej kobiety” (które nota bene nie wiele mają wspólnego z rzeczywistością) w celu zainteresowania potencjalnych nabywców, ale poza tym wyrządzają ogromną krzywdę naszemu poczuciu własnej wartości. Co więcej, presja wytwarzana przez media nie dotyczy wyłącznie wyglądu, ale również charakteru. Jak być idealną żoną, jeśli pracujesz, zajmujesz się dziećmi i domem jednocześnie? Oczywiście, według tego, co mówią reklamy, perfekcyjna kobieta musi być  zawsze uśmiechnięta i wyglądać jak dwudziestoletnia dziewczyna aż do śmierci.

Moim zdaniem, można by godzinami mówić o wpływie reklamy na ludzkie życie i postawy. Jednakże, co najbardziej istotne, to być świadomym niebezpieczeństwa, jakie wpływ reklam z sobą niesie. Dopóki pamiętasz, że to, co widzisz na ekranie, to tak naprawdę „Truman show”, masz duże szanse ochronić siebie i swoją rodzinę przed manipulacją. Choć myślę, że nie da się w zupełności ochronić przed wpływem reklam.

Podobne wypracowania do How does advertisement influence human? - Jak reklama wpływa na człowieka?