Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Job interview (marketing specialist) - Rozmowa kwalifikacyjna (specjalista ds. marketingu)

A: Good morning.
B: Good morning.
A: Mark Foxenberg, nice to meet you.
B: Mary Anne Swift, nice to meet you.
A: All right, Mrs Swift, you are interested in the position of a marketing specialist in our company, aren't you?
B: That's right, I am.
A: Why are you interested in this position?
B: I am interested in marketing. I graduated marketing studies and I have been working in marketing departments in a few companies before, so I have quite a wide knowledge and experience and I would like to carry on my career in this field.
A: Where did you work before?
B: I worked as an assistant in the marketing department in the company producing cell phones. Then I moved to the marketing department of a large cellphone network, at the beginning as an assistant too, later I was promoted to a marketing specialist. Besides, I gained a lot of experience in many companies during my studies.
A: Oh, that's interesting that you used to work in the competitive company, because, as you know, we are also a large cellphone network. What made you want to work for the rival?
B: As a marketing specialist I observe and judge the market and other companies' campaigns. I find your campaigns more interesting and creative than my previous company's ones, so I think that your company can offer me better self-development opportunity. In my previous job I felt I could do my best if only they would have given me greater authorisations and if only somebody would have listened to what I wanted to say sometimes. I just felt limited. And because I have experience in working in a cellphone network, I just decided to use it in another company taking up the same position.
A: All right. What were your duties as a specialist on marketing in your previous company?
B: I was responsible for leading marketing campaigns, working out advertising materials, preparing promotional actions and cooperation with advertising agencies.
A: What are your advantages and disadvantages as a worker?
B: As you can notice, I am an ambitious person and I care about my self-development. I am responsible, thorough and punctual. I am also a communicative person, what is more, I am confident and I am not afraid of new challenges. I am also hard-working and sometimes even workaholic. I can be bossy and stubborn and sometimes. However, I believe that it won't have a harmful influence on the efficiency of my work.
A: What salary do you expect?
B: Well, your company is well-known and respected, so I guess that standard salary for this position will be satisfying for me.
A: All right, and why do you think that's you we should employ?
B: I think that I am the right person for this position because of my knowledge and experience. Besides, I am convinced that my personal advantages – like responsibility, confidence and first of all my care for not only my own but also the company's development – will be useful for you.
A: Do you have any questions for me, Mrs Swift?
B: Yes, of course I do. Firstly, what would my duties on this position be?
A: Your duties would be quite similar to the ones in your previous job, namely: leading marketing campaigns, preparing promotional actions, keeping in touch with advertising agencies and advertising offices and also brand management.
B: All right, I have another question. What possibilities of development and promotion do you offer?
A: Of course we care about a constant development of our workers and offer a lot of professional trainings. We are willing to promote our workers if we really see their progress and commitment. Thus if we see positive effects of your work, you will have quite a big chance to be promoted.
B: Thank you, I don't have any more questions.
A: Thank you too then, Mrs Swift. We will call you tomorrow to inform you if we decided to employ you or not.
B: All right. I am looking forward to your call. Goodbye, Mr Foxenberg.
A: Goodbye.

Tłumaczenie

A: Dzień dobry.
B: Dzień dobry.
A. Mark Foxenberg, miło mi.
B: Mary Anne Swift, miło mi.
A: Zatem, pani Swift, jest pani zainteresowana stanowiskiem specjalisty ds. marketingu w naszej firmie, tak?
B: Zgadza się, jestem.
A: Dlaczego jest pani zainteresowana tym stanowiskiem?
B: Interesuję się marketingiem, ukończyłam studia marketingowe i pracowałam już w działach marketingu w kilku firmach, więc mam całkiem szeroką wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, i chcę kontynuować swoją karierę w tej dziedzinie.
A: Gdzie pani pracowała wcześniej?
B: Pracowałam jako asystent w dziale marketingu w firmie produkującej telefony komórkowe. Potem przeszłam do działu marketingu w dużej sieci komórkowej, na początku również jako asystent, później zaś awansowałam na specjalistę ds. marketingu. Poza tym zdobyłam sporo doświadczenia w wielu firmach w trakcie studiów.
A: O, to ciekawe, że pracowała pani w firmie konkurencyjnej, ponieważ, jak pani wie, my także jesteśmy dużą siecią komórkową. Co sprawiło, że chce pani pracować dla konkurencji?
B: Jako specjalista ds. marketingu obserwuję i oceniam rynek i kampanie innych firm. Wasze kampanie wydają mi się bardziej interesujące i kreatywne, niż kampanie mojej poprzedniej firmy, zatem sądzę, że wasza firma może mi zaoferować lepszą okazję do samorozwoju. W mojej poprzedniej pracy czułam, że mogłabym dać z siebie wszystko, gdyby tylko dano mi większe uprawnienia i ktoś czasami posłuchał tego, co mam do powiedzenia. Po prostu czułam się ograniczana. A ponieważ mam doświadczenie w pracy w sieci komórkowej, postanowiłam użyć go w innej firmie, zajmując to samo stanowisko.
A: W porządku, jakie były pani zadania jako specjalisty ds. marketingu w pani poprzedniej firmie?
B: Byłam odpowiedzialna za prowadzenie kampanii marketingowych, opracowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie akcji promocyjnych oraz współpracę z agencjami reklamowymi.
A: Jakie są pani mocne i słabe strony?
B: Jak pan może zauważyć, jestem osobą ambitną i zależy mi na samorozwoju. Jestem odpowiedzialna, sumienna i punktualna. Jestem także osobą komunikatywną, co więcej, jestem pewna siebie i nie boję się nowych wyzwań. Jestem też pracowita, czasem nawet jestem pracoholiczką. Mogę być apodyktyczna i uparta. Jednak wierzę, że to nie będzie miało złego wpływu na wydajność mojej pracy.
A: Jakiego wynagrodzenia pani oczekuje?
B: Cóż, wasza firma jest dobrze znana i szanowana, zatem sądzę, że standardowe wynagrodzenie za to stanowisko mnie usatysfakcjonuje.
A: W porządku, a dlaczego sądzi pani, że powinniśmy zatrudnić właśnie panią?
B: Uważam, że jestem właściwą osobą na to stanowisko ze względu na moją wiedzę i doświadczenie. Poza tym jestem przekonana, że moje osobiste zalety, takie jak odpowiedzialność, pewność siebie i przede wszystkim dbałość o rozwój nie tylko mój własny, ale także firmy, dla której pracuję, będą dla was przydatne.
A: Czy ma pani pytania do mnie, pani Swift?
B: Tak, oczywiście, że mam. Po pierwsze, jakie będą moje obowiązki na tym stanowisku?
A: Pani obowiązki byłyby całkiem podobne do tych z pani poprzedniej pracy, mianowicie – prowadzenie kampanii marketingowych, przygotowywanie akcji promocyjnych, utrzymywanie kontaktu z agencjami reklamowymi i biurami reklamowymi, a także dbałość o dobry wizerunek marki.
B: Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie. Jakie możliwości rozwoju i awansu państwo oferują?
A: Oczywiście dbamy o stały rozwój naszych pracowników i oferujemy sporo profesjonalnych szkoleń. Jesteśmy chętni awansować naszych pracowników, gdy naprawdę widzimy ich postęp i zaangażowanie. Zatem jeśli będziemy widzieć pozytywne efekty pani pracy, będzie pani miała całkiem spore szanse na awans.
B: Dziękuję, nie mam więcej pytań.
A: Również pani dziękuję, pani Swift. Zadzwonimy do pani jutro, by panią poinformować, czy zdecydowaliśmy się panią zatrudnić, czy nie.
B: W porządku. Czekam z niecierpliwością na telefon. Do widzenia, panie Foxenberg.
A: Do widzenia, pani Swift.

Podobne wypracowania do Job interview (marketing specialist) - Rozmowa kwalifikacyjna (specjalista ds. marketingu)