Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Why do people learn foreign languages? (essay) - Dlaczego ludzie uczą się języków obcych? (esej)

People learn foreign languages for many different reasons. Some of reasons are practical, others seem more sentimental or aspirational. Obviously, learning languages takes time. There is a Czech proverb which says: 'You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once'.

What are the most common causes of learning English and other foreign languages? First of all, most of the people have a chance to study at least one foreign language as a part of obligatory education. Nowadays, English is the most popular language taught in schools. In the United Kingdom, United States or Australia most popular are Spanish and French.

In general – parents tend to force their children to participated in different kinds of courses, summer camps and student exchange programs. As children learn languages easily, opposite to adults, the pressure in this case turns out to be a good thing, let alone the fact that the children who get more knowledge and certain skills, also become more tolerant, open-minded and self-confident. The earlier they start their education, the easier it is for them.

Furthermore, another good reason for studying foreign languages is a – present or future - will to emigrate. If you want to move to another country and get a job there, there is no way to avoid learning a local language. It will help you not only to communicate but also to understand another culture and different way of thinking. If you knew the language, it would be much more easier for you to find a job or develop a friendship or even a romantic relationship. In short terms - if you thinking seriously about moving abroad, you need to study a foreign language. Otherwise - sooner or later - you will feel lonely and excluded from the society.

It should be mentioned that according to the researches, the majority of people who speak fluently at least three foreign languages know them because they travel a lot. Although we all know the saying that the curiosity killed a cat, in this case curiosity 'builds one's personality'. Samuel Johnson used to say: 'Curiosity is one of the most permanent and certain characteristic of a vigorous intellect'.

To conclude, there are thousands of reasons why people should learn languages and I guess that everyone has his own motivation. The most important thing is to be persistent and keep focusing on the target.

Tłumaczenie

Ludzie uczą się języków obcych z wielu różnych powodów. Niektóre pobudki są praktyczne, inne bardziej emocjonalne czy też wynikające z wysokich aspiracji studenta. Oczywiste jest, że nauka języków obcych wymaga czasu. Czeskie przysłowie mówi: „Masz tyle żyć, iloma językami władasz. Jeśli władasz tylko jednym, żyjesz tylko raz.” Jakie są więc najczęstsze przyczyny, dla których podejmujemy się nauki angielskiego i innych języków obcych?

Po pierwsze, większość z nas miała szansę podjęcia nauki co najmniej jednego języka obcego, jako że stanowi on część obowiązku szkolnego. Dziś językiem najczęściej nauczanym w szkołach jest język angielski. W Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Australii są to języki hiszpański i francuski.

Uogólniając - rodzice zmuszają swoje dzieci do uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, obozach letnich i programach wymian uczniowskich. Dzieciom nauka języków przychodzi łatwo, w przeciwieństwie do dorosłych, więc w tym wypadku presja jest nawet wskazana, nie mówić już o tym, że zdobywają wiedzę i konkretne umiejętność, stają się również bardziej tolerancyjne, śmiałe i pewne siebie. Im szybciej zaczynają naukę, tym łatwiej o rezultat.

Należy dodać, że innym powodem nauki języka może być – teraźniejsza lub przyszła - chęć emigracji. Jeśli myślisz o przeprowadzce do innego kraju i zdobyciu tam pracy, będzie ci o wiele łatwiej. Lepiej poradzisz sobie również ze znalezieniem przyjaciół, a nawet partnera. W skrócie - jeśli poważnie myślisz o zmianie kraju zamieszkania, powinieneś zacząć naukę tamtejszego języka. W przeciwnym wypadku -  prędzej, czy później - poczujesz się samotny i wykluczony z życia społecznego.

Trzeba wreszcie wspomnieć, że zdecydowana większość ludzi, którzy władają biegle co najmniej trzema językami obcymi, po prostu dużo podróżuje. Choć wszyscy znamy przysłowie, iż ciekawość to pierwszy stopień do piekła, w tym wypadku jest to raczej przykład na rozwój osobowości. Samuel Johnson mawiał: „Ciekawość jest jedną z permanentnych i pewnych cech mocnych charakterów”.

Podsumowując, istnieją tysiące powodów, dla których podejmujemy się nauki obcego języka i, jak myślę, każdy z nas ma inną motywację. Najważniejsze jednak to być wytrwałym i skupić się na wyznaczonym celu.

Podobne wypracowania do Why do people learn foreign languages? (essay) - Dlaczego ludzie uczą się języków obcych? (esej)