Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Terrorism - the greates thread of our times. Essay - Terroryzm - największe zagrożenie naszych czasów. Esej

Terrorism is really a serious issue of the present time, but it is hard to define it in a simple way. To put it the most basic way– terrorism includes all violent actions that aim at intimidation of their object by attacking someone or something of importance to them but not involved  in the matter. Terrorist actions are taken in order to make their object fulfill certain demands.

Acts of terrorism can be committed both by individuals and by groups or organizations, for many different purposes: material, personal, political or religious. Terrorism was evolving throughout the ages. Ancient and medieval history is full of the cases of assassinations. Terrorism, as we know it now, arose after the Second World War, on the base of Nazi Germany and Soviet Russia, which were considered as reigns of terror. Hated ancient tyrants were usually killed by individuals, now most of terrorist acts are executed collectively, by organized groups, and their victims are numerous. It is connected to the development of technology and democracy. Weapons produced nowadays have much greater range of destruction. Attacking civilians become common terrorist tactic in the end of the 20th century. These acts of terrorism are based on psychological assumptions. By attacking innocents, terrorist wants to intimidate the people in charge. Present terrorism is a kind of a blackmail on a large scale.

Most fear-inspiring terrorist organization of present time is Arabian Al Qaeda, probably having thousands of members hiding all over the world, but mostly in Arabic countries. Al Qaeda's leader Osama bin Laden is the most wanted terrorist in the world currently. The main purpose of Al Qaeda is fighting with influences of the West, especially United States, in Muslim countries. Al Qaeda is responsible for the greatest terrorist attack in history – the September 11th 2001 attack, when terrorists crashed two passenger planes into the twin towers of World Trade Center in New York. It was a suicide attack. Of course everyone on plane board and many people working in WTC were killed. The total number of casualties was almost three thousand. Al-Qaeda has more bomb attacks on its account.

Other noted terrorist organizations are also Muslim Hamas operating in Palestine mostly, ETA of Basque or IRA fighting for annexing Northern Ireland to Ireland.

Tłumaczenie

Terroryzm jest naprawdę poważnym problemem naszych czasów, ale ciężko go w prosty sposób zdefiniować. Ujmując to w najbardziej podstawowy sposób – terroryzm obejmuje wszelkie działania z użyciem siły, które mają na celu zastraszenie ich przedmiotu poprzez atakowanie kogoś lub czegoś dla niego ważnego, ale niezwiązanego ze sprawą. Działania terrorystyczne podejmowane są w celu skłonienia ich przedmiotu do wypełnienia określonych żądań terrorysty.

Akty terroryzmu podejmowane są zarówno przez indywidualne osoby, jak i przez grupy czy organizacje, dla wielu różnych celów: materialnych, osobistych, politycznych czy religijnych. Terroryzm ewoluował na przestrzeni wieków. Starożytna i średniowieczna historia pełna jest przypadków zamachów. Terroryzm w takiej postaci, w jakiej znamy go teraz, powstał po drugiej wojnie światowej, na gruncie nazistowskich Niemiec czy sowieckiej Rosji, które były uważane za państwa rządzone terrorem. Znienawidzeni starożytni tyrani byli przeważnie zabijani przez jednostki, teraz większość aktów terroryzmu jest wykonywana zbiorowo, przez zorganizowane grupy, a ich ofiary są liczne. Jest to związane z rozwojem technologii i demokracji. Broń, jaką się teraz produkuje, ma dużo większy zasięg rażenia. Atakowanie ludności cywilnej stało się powszechną taktyką terrorystów pod koniec XX wieku. Te akty terroryzmu oparte są na założeniach psychologicznych. Atakując niewinnych, terroryści chcą zastraszyć ludzi będących u władzy. Współczesny terroryzm jest rodzajem szantażu na dużą skalę.

Najbardziej budzącą strach organizacją terrorystyczną współcześnie jest arabska Al Kaida, prawdopodobnie posiadająca tysiące członków ukrywających się na całym świecie, w większości jednak w krajach arabskich. Przywódca Al Kaidy, Osama bin Laden, jest obecnie najbardziej poszukiwanym terrorystą świata. Głównym celem Al Kaidy jest walka z wpływami Zachodu, w szczególności Stanów Zjednoczonych, w krajach muzułmańskich. Al Kaida odpowiada za największy atak terrorystyczny w historii – atak z 11 września 2001, gdy terroryści rozbili dwa samoloty pasażerskie o bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Był to atak samobójczy. Oczywiście zginęli wszyscy na pokładzie samolotów i wielu ludzi pracujących w WTC, łączna liczba ofiar wyniosła prawie trzy tysiące. Al Kaida ma na swoim koncie więcej ataków terrorystycznych z użyciem bomb.

Do innych znanych organizacji terrorystycznych na świecie należą również muzułmański Hamas, działający głównie w Palestynie, baskijska ETA lub IRA walcząca o przyłączenie Irlandii Północnej do państwa irlandzkiego.

Podobne wypracowania do Terrorism - the greates thread of our times. Essay - Terroryzm - największe zagrożenie naszych czasów. Esej