Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

What will the world be like in 100 years? - Jak będzie wyglądał świat za 100 lat?

It is quite an obvious statement, that in almost a hundred years world will be totally different than it is now. I believe that all the mess that is happening in the world at the moment is a passing stage to the age of peace and harmony, that will continue to last. I think that wars, hypocrisy, greed and all the common, internal anxiety will pass and give place to happiness, honesty and peace.

In the future people will be reconciled to nature. They will live in peace with it and will respect all forms of life. The rainforests will grow anew, endangered species will survive and breed, the waters and the air will purify from all the pollution. Obviously, after a hundred years some species may evolve, so there will probably be some new plants and animals which don't exist now. Generally, the climate will change. I guess that if atmosphere is clear and the nature restores, the greenhouse effect will shift back. People will invent new ways of gaining the fuel and the energy without interfering with nature. The nature will provide totally renewable energy sources. People will be able to develop the civilization without hurting the environment.

In the future people will also know cure for cancer and AIDS, so these diseases will not threaten us anymore. But the population will be smaller than nowadays. Many people will die before this happy era begins because of wars and diseases. However, this will turn out for better – less people cause less problems. Generally, people will be more aware of the world, the nature and themselves. They will know, how to live happily and how to fulfill their needs without harming anybody. In short, I believe that in a hundred years world will be a reign of wisdom and peace.

Tłumaczenie

Jest to całkiem oczywiste stwierdzenie, że za prawie sto lat świat będzie zupełnie inny niż teraz. Ale ja wierzę, że cały ten chaos, jaki dzieje się teraz na świecie, jest przejściowym etapem do epoki pokoju i harmonii, która będzie trwała. Myślę, że wojny, zakłamanie, chciwość i cały ten powszechny, wewnętrzny niepokój przeminie i ustąpi miejsca szczęściu, szczerości i spokojowi.
l
W przyszłości ludzie będą pogodzeni z naturą. Będą żyli z nią w pokoju i będą szanować wszystkie formy życia. Lasy deszczowe odrosną, zagrożone gatunki przetrwają i rozmnożą się, wody i powietrze oczyszczą się z zanieczyszczeń. Oczywiście, po dwustu latach niektóre gatunki mogą ewoluować, więc prawdopodobnie będą istnieć jakieś nowe rośliny i zwierzęta, które nie istnieją teraz. Ogólnie, klimat się zmieni. Sądzę, że jeśli atmosfera będzie czysta, a natura się odbuduje, efekt cieplarniany ustąpi. Ludzie wymyślą nowe sposoby pozyskiwania paliw i energii bez naruszania przyrody. Natura będzie dostarczała zupełnie odnawialnych źródeł energii. Ludzie będą w stanie rozwijać cywilizację bez „krzywdzenia” środowiska.

W przyszłości ludzie będą znali lekarstwo na raka i AIDS, więc te choroby nie będą już nam grozić. Ale populacja będzie mniejsza niż teraz. Wielu ludzi zginie przed tą szczęśliwą erą z powodu wojen i chorób. Jednak tak będzie nawet lepiej – mniej ludzi powoduje mniej problemów. Generalnie, ludzie będą bardziej świadomi świata, natury i siebie samych. Będą wiedzieli, jak żyć szczęśliwie i jak spełniać swoje potrzeby bez krzywdzenia kogokolwiek. Krótko mówiąc, wierzę, że za sto lat świat będzie królestwem mądrości i pokoju.

Podobne wypracowania do What will the world be like in 100 years? - Jak będzie wyglądał świat za 100 lat?