Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Natural disasters - Klęski żywiołowe

Natural disasters have been bothering us since the beginning of humanity, although it seems that nowadays we experience them more often. I think it may be caused by the activity of human who, as time goes by, interfere with the nature more and more. Unfortunately, the four elements which usually seem to be under control, sometimes go out of it and prove human will never be able to control them completely.

Floods have become a frequent phenomenon lately, they happen at least once in few years. Not to mention the current situation, in which Poland and some other European countries are still fighting with the great water and its extensive side effects. The other grand flood in Europe happened in 1997. Floods always take their toll. Water can destroy everything the civilization has created and deprive man of all their belongings in one moment. Because of floods people lose their houses and properties, public buildings and bridges can be destroyed too. Not only the water itself, but also its effects, like landslides, can be devastating. Floods devastate crops, they can also cause famine.

Another natural disaster that happens every year are tropical cyclones. These extreme storms come into existence at the ocean, but they almost always move towards the land where they cause monstrous damages. The cyclone can sweep the whole city away in a moment, killing hundreds of people. Cyclones can cause floods too because of the huge amount of rainfalls.

Earthquakes are also the natural disasters that cause serious damages, although the quakes usually lasts a few minutes. During these minutes big, high buildings collapse and the ground can rupture. Earthquakes can also cause a series of subsequent natural disasters like landslides, fires, floods or tsunamis.

Because of recent events in Iceland, I want to mention another type of natural disaster, which are volcanic eruptions. When a volcano erupts, extremely huge amounts of hot lava and volcanic dusts and gases get out. The lava burns everything on its way and the dust pollutes the atmosphere and stops the air transport, like it happened recently, when the Icelandic volcano, Eyjafjallajokull, erupted. The dust also influences the climate. The eruption of Eyjafjallajokull has also contributed to the following flood in Europe.

It is impossible to predict natural disasters and it is also impossible to fight with them. We are really unable to hold back an earthquake or a volcanic eruption. We can only protect ourselves against the effects of disasters.

Tłumaczenie

Klęski żywiołowe trapiły nas od początków ludzkości, chociaż wydaje się, że obecnie doświadczamy ich częściej. Myślę, że może być to spowodowane działalnością człowieka, który w miarę upływu czasu coraz bardziej ingeruje w naturę. Niestety cztery żywioły, zwykle wydające się być pod kontrolą, czasem się spod niej wymykają, pokazując, że człowiek nigdy nie będzie w stanie ich całkowicie kontrolować.

Powodzie stały się ostatnio częstym zjawiskiem, które ma miejsce przynajmniej raz na kilka lat. Nie wspominając o aktualnej sytuacji, kiedy Polska i kilka innych krajów europejskich wciąż walczy z wielką wodą i jej rozległymi skutkami ubocznymi. Inna wielka powódź w Europie miała miejsce w roku 1997. Powodzie zawsze zbierają spore żniwo. Woda może zniszczyć wszystko, co stworzyła cywilizacja i pozbawić człowieka całego jego dobytku w jednym momencie. Przez powodzie ludzie tracą swoje domy i majątki, budynki publiczne i mosty także mogą ulec zniszczeniu. Nie tylko sama woda, ale także jej skutki, jak osuwanie się podmokłego terenu, mogą być niszczycielskie, przyczynić się też do klęski głodu.

Inną klęską żywiołową, która ma miejsce co roku, są cyklony tropikalne. Te ogromne burze powstają na oceanie, ale prawie zawsze przemieszczają się w stronę lądu, gdzie sieją monstrualne zniszczenia. Cyklon może zmieść z powierzchni całe miasto, zabijając setki ludzi. Cyklony mogą także powodować powodzie z powodu ogromnych ilości opadów.

Trzęsienia ziemi także należą do klęsk żywiołowych powodujących poważne zniszczenia, mimo, że wstrząsy trwają zwykle kilka minut. Przez te kilka minut zawalają się duże, wysokie budynki, a ziemia może pęknąć. Trzęsienia ziemi mogą także spowodować serię następnych klęsk żywiołowych jak osunięcia, pożary, powodzie czy fale tsunami.

Z powodu ostatnich wydarzeń na Islandii, chcę wspomnieć o następnym typie klęski żywiołowej, jaką są erupcje wulkanów. Gdy wulkan wybucha, wydostają się z niego niesamowicie duże ilości gorącej lawy oraz pyłów i gazów wulkanicznych. Lawa pali wszystko na swej drodze, a pył zanieczyszcza atmosferę i wstrzymuje transport lotniczy, jak to miało miejsce ostatnio, gdy wybuchnął islandzki wulkan Eyjafjallajokull. Pył ma także wpływ na klimat. Erupcja Eyjafjallajokull przyczyniła się do następującej po tym powodzi w Europie.

Niemożliwym jest przewidywać klęski żywiołowe i niemożliwym jest także z nimi walczyć. Naprawdę nie jesteśmy w stanie powstrzymać wybuchu wulkanu lub trzęsienia ziemi. Możemy jedynie chronić się przed skutkami katastrof.

Podobne wypracowania do Natural disasters - Klęski żywiołowe