Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Role of advertisement in the life of modern man. Essay – Rola reklamy w życiu współczesnego człowieka. Rozprawka

Advertising is omnipresent in our everyday life nowadays. It is in TV, on the radio, on the Internet, in newspapers, on the streets and buildings and even in our mailboxes. It is therefore worth considering, what its role our lives is.

Crucial role of advertisement is to recommend particular products to us and persuade us to purchase them. The market economy is running, more and more advertisements are made up, so I guess that advertisement performs well. Another, also fundamental, role of advertisement is information. It informs us about products that appear on the market. The diversity of advertisement enables us to get to know the diversity and, subsequently, lets us choose the best ones for us. Therefore, advertisement just propels our economy and it is hard to imagine present trade without it.

Apart from the economic functions, advertisement fulfills a culture-forming role too. It is common that many catchwords and symbols come into everyday use. Even if you do not buy an advertised product, at least you remember the content of the advertisement and by using it in your everyday language, you spread it around. Advertisement also creates trends in fashion and lifestyle, and forms behaviours. Besides, it serves our entertainment quite often. Obviously, if people find an advertisement funny, they remember it. Advertisement creators are outdoing one another to invent better and more catchy ones, so I guess that advertising has even become a kind of art.

Advertising also can serve political or public purposes. Before any elections the world around is full of candidates' advertisements. Advertising is also applied to encourage people to certain social behaviours or to change their attitudes. Most common topics of such ads are safety and health. An advertising campaign against smoking is a good example.

Generally speaking, advertisement plays many roles in our life and serves many different purposes. Our world without it would be a totally different place than it is now.

Tłumaczenie

Reklama jest współcześnie wszechobecna w naszym życiu codziennym. Jest w telewizji, w radiu, w Internecie, w gazetach, na ulicach i budynkach, a nawet w naszych skrzynkach pocztowych. Warto więc zastanowić się, jaka jest faktycznie jej rola w naszym życiu.

Podstawową rolą reklamy jest polecenie nam konkretnych produktów i przekonanie nas do ich zakupu. Gospodarka rynkowa się kręci, coraz więcej reklam jest wymyślanych, więc sądzę, że reklama dobrze spełnia tę funkcję. Następną, także fundamentalną, rolą reklamy jest informacja. Ona po prostu informuje o tym, jakie produkty pojawiają się na rynku. Zróżnicowanie reklam pozwala nam dowiedzieć się o zróżnicowaniu produktów i następnie pozwala nam wybrać te, które są dla nas najlepsze. Zatem reklama po prostu napędza naszą gospodarkę i trudno jest wyobrazić sobie współczesny handel bez niej.

Poza funkcjami ekonomicznymi, reklama spełnia także rolę kulturotwórczą. Wiele haseł i symboli wchodzi do codziennego użycia. Nawet jeśli nie kupisz reklamowanego produktu, przynajmniej zapamiętasz treść reklamy i używając jej w języku codziennym, roznosisz ją po świecie. Reklama tworzy także trendy w modzie i stylu życia oraz kształtuje zachowania. Poza tym nierzadko służy naszej rozrywce. Oczywiste jest, że gdy reklama jest dla ludzi zabawna, zapamiętują ją oni. Twórcy reklam prześcigają się nawzajem w wymyślaniu lepszych i bardziej chwytliwych reklam, zatem sądzę, że reklama stała się rodzajem sztuki.

Reklama może także służyć celom politycznym lub społecznym. Przed jakimikolwiek wyborami świat wokół jest pełen reklam kandydatów. Reklama jest także stosowana do zachęcania ludzi do pewnych społecznych zachowań lub zmiany stanowisk. Najbardziej powszechne tematy takich reklam to bezpieczeństwo i zdrowie. Dobrym tego przykładem jest kampania reklamowa przeciwko paleniu.

Ogólnie rzecz biorąc, reklama odgrywa wiele ról w naszym życiu i służy wielu różnym celom. Nasz świat bez niej byłby zupełnie innym miejscem, niż jest.

Podobne wypracowania do Role of advertisement in the life of modern man. Essay – Rola reklamy w życiu współczesnego człowieka. Rozprawka