Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Why do people listen to music? Why is music important to people? Essay - Dlaczego ludzie słuchają muzyki. Dlaczego muzyka jest ważna dla ludzi? Esej

Music has accompanied people for ages. It has become an important thing in our lives. On what occasions is it particularly significant and why? Let's try to find out.

First of all, one has to acknowledge that the greatest role the music plays for young people. It is a form of entertainment for them. Live concerts gather thousands of youngsters, even though the tickets are expensive.

Secondly, music is a part of every religious ceremony in every religion, as the Holy Bible says: 'who sings, prays twice'. Furthermore, every country these days has a national anthem, which is a song. It accompanies every national holiday and it is played during world's biggest sports events. In addition, music helps us articulate our feelings. For ages, men have written songs to their beloved women. Also, songs expressing grief and sadness are popular. Cheerful tunes complement happy experiences like childbirth or baptism, engagement, wedding, different parties. Gloomy melodies come with sad events like death and burial. They all give the feeling that the world shares one's feelings, no matter whether they are good or bad.

Emotions are the reason to create music. It is supposed to move us, touch our hearts and send a message to the listener. Moreover, statement that music affects the lives of the youth is more than obvious. They dress accordingly to the genre they prefer, indentify with the lyrics of the songs. Look at the hippies, they lived their music. Jimi Hendrix and Janis Joplin are great examples of that. Also the growing hip-hop culture shows how much influence music has on young people. Lastly, let's not forget the great composers like Bach or Beethoven. Music used to be their passion, their job and, most importantly, their life.

Overall, music is an important part of our lives and accompanies it at different times for different reasons. It affects our moods and helps us express our emotions.

Tłumaczenie

Muzyka towarzyszy człowiekowi od wieków. Stała się ważną rzeczą w naszym życiu. W jakich okolicznościach jest ona szczególnie ważna i dlaczego? Spróbujmy się tego dowiedzieć.

Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że największą rolę muzyka odgrywa dla ludzi młodych. Jest to dla nich forma rozrywki. Koncerty zbierają tysiące młodzików, mimo że bilety są drogie.

Po drugie, muzyka jest częścią każdej ceremonii religijnej, w każdej religii. Jak mówi Biblia: „kto śpiewa, dwa razy się modli”. Co więcej, każdy kraj dziś posiada hymn narodowy, który jest pieśnią. Towarzyszy wszystkim świętom narodowym i jest odgrywany podczas dużych zawodów sportowych. W dodatku muzyka pomaga wyrazić uczucia. Przez wieki mężczyźni pisali pieśni dla swych ukochanych kobiet. Także pieśni wyrażające żałobę i smutek są popularne. Radosne dźwięki uzupełniają szczęśliwe doświadczenia, takie jak narodziny lub chrzest dziecka, zaręczyny, ślub, przyjęcia. Ponure melodie towarzyszą smutnym wydarzeniom takim jak śmierć lub pogrzeb. Dają one poczucie, że świat dzieli z nami daną emocję, bez względu na to, czy jest ona dobra czy zła.

Emocje są powodem tworzenia muzyki. Ma ona nas poruszyć, dotknąć i wysłać przekaz słuchaczowi. Co więcej, stwierdzenie, że muzyka wpływa na życie młodzieży jest więcej niż oczywiste. Ubierają się oni adekwatnie do gatunku muzyki, który preferują, identyfikują się ze słowami piosenek. Spójrzmy na hipisów, oni żyli swoją muzyką. Jimi Hendrix i Janis Joplin są świetnymi tego przykładami. Także powiększająca się kultura hiphopowa pokazuje, jak duży wpływ ma muzyka na młodych ludzi. Na koniec, nie zapominajmy o wielkich kompozytorach takich jak Bach czy Beethoven. Muzyka była ich pasją, pracą, i, co najważniejsze, ich życiem.

Podsumowując, muzyka jest ważną częścią naszego życia i towarzyszy nam w różnych chwilach z różnych powodów. Wpływa na nasz nastrój i pomaga nam wyrazić emocje.

Podobne wypracowania do Why do people listen to music? Why is music important to people? Essay - Dlaczego ludzie słuchają muzyki. Dlaczego muzyka jest ważna dla ludzi? Esej