Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

A movie or a book? Essay - Film czy książka? Rozprawka

description, free time, film, hobby

I like both reading books and watching films or television, but in my opinion the two latter can never replace the former. Obviously, I don't judge any of these forms of entertainment as better or worse than other. What I want to stress is that they are just different and they appeal to different ways of reception.

Both cinema or television and books raise diverse issues, deep and serious or silly and shallow. All of them can entertain, touch, frighten or upset. But what is significant – when you watch television or film in the cinema, all you have to do is look. Of course, you also have to understand and interpret what you see, but the sole activity of looking at the pictures is the most crucial. And what you see doesn't depend on you.

As it comes to reading a book, the content doesn't depend on you either, however a book gives you the ability to create what you read about to a certain extent. You read about characters and events, same, you understand and interpret what you read about, but you obviously can't see it, so you have to imagine it all. And the way you imagine is totally up to you. Although you use your eyes while reading too, the crucial activity here isn't looking but imagining. Thus, reading requires greater mental effort than watching films or TV. It is an excellent practice for imagination and creativity. And impressions during reading a good book are as strong as during watching a good film. Besides, books improve our idiolect. And that's why I am convinced that films or TV can never replace reading books.

Tłumaczenie

Lubię zarówno czytać książki, jak i oglądać filmy lub telewizję, ale moim zdaniem dwa ostatnie nigdy nie mogą zastąpić pierwszego. Oczywiście nie osądzam żadnej z tych form rozrywki jako lepszej lub gorszej od innych. Co chcę podkreślić, to to, że są one po prostu inne i odwołują się do innych władz poznawczych.

Zarówno kino lub telewizja, jak i książki mogą poruszać rozmaite tematy, głębokie i poważne lub głupie i płytkie. Wszystkie mogą bawić, wzruszać, przerażać lub denerwować. Ale co jest znaczące, gdy oglądasz telewizję lub film w kinie, wszystko, co musisz robić, to patrzeć. Oczywiście, musisz także rozumieć i interpretować to, na co patrzysz, ale czynność patrzenia jest najbardziej kluczowa. A to, na co patrzysz, nie jest zależne od ciebie.

Gdy mowa o czytaniu książki, treść także nie jest od ciebie zależna, jednakże książka daje ci możliwość tworzenia tego, co czytasz do pewnego stopnia. Czytasz o postaciach i zdarzeniach, jak wyżej – rozumiesz i interpretujesz to, co czytasz, ale nie widzisz tego, więc musisz sobie to wszystko wyobrazić. A to, jak sobie to wyobrazisz, zależy wyłącznie od ciebie. Mimo, że czytając również używasz oczu, kluczową czynnością tutaj nie jest patrzenie, lecz wyobrażanie. Zatem czytanie wymaga większego wysiłku umysłowego niż oglądanie filmów lub TV. Jest to doskonałe ćwiczenie wyobraźni i kreatywności. A wrażenia podczas czytania dobrej książki są równie silne jak w czasie oglądania dobrego filmu. Poza tym książki poszerzają nasz zasób słownictwa. I dlatego jestem przekonana, że filmy czy telewizja nigdy nie zastąpią czytania książek.

Podobne wypracowania do A movie or a book? Essay - Film czy książka? Rozprawka