Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Teenagers' problems - Problemy nastolatków

I think that all the huge progress of technology and the level of living made the present world easier on the one hand, but more complicated on the other. What became more complicated are all interpersonal relations and the great number of decisions we have to make. Problems caused by the fact also strike young people.

One of most significant problems young people have to face is, commonly discussed, the conflict of generations, which is currently stronger than ever. World we live in differs much from the world our parents used to grow up in and the values our parents believe that were helpful when they were young, often don't seem to apply to the modern times. It is impossible for the young people to remain totally uninfluenced by the pressure of the external world, of their peers and other people they meet. Therefore they have to clash with their parents, because it is difficult for people with different attitudes to get along with each other.

Every young person has some personal problems with looking for themselves, with their purpose in life, their needs. They have dreams they would like to follow and make them come true. They don't know well what is good and evil and they still learn who they are. They are obviously less immune to failures and misfortunes than adult people. At present, having problems with getting on with their parents – people who should support them and teach them how to cope with life – they are alone with their problems, so it is even more painful for them to solve them. They can receive some support from their friends but peers have less experience than adult people and eventually cannot replace the parents.

Peers are in fact just another young people one has to agree or disagree with. I notice that young people, especially teenagers, begin to look similar to each other, following the trends in fashion and lifestyle. That implies rough criticism towards those who stand out and eventually rejection. As a result, both these,who are the part of a majority and those, who are the outsiders experience problems they have to handle. It is always hard to cope with rejection and it requires psychical endurance. It is even more difficult if aforementioned conflict of generations appears, because young person does not receive support neither at home nor outside the house. On the other hand, these who are the part of the a peer group aren't forced to overcome the rejection, however, they lose their individuality following the group. They don't learn to form their own opinions and attitudes and in consequence their personalities are weak, their strength derives from the group only. If they try to step out, they risk that they will find themselves on the opposite side and will have to face the rejection.

Making the right decision about the future is also a significant issue for the young people. They are forced to think about it before even going to high school, when many of them aren't certain about what job they  would like to have as adults, do not really know what they want to achieve in their lives, but they have to choose particular class in high school. If they make the wrong decision, they will have to either learn more to begin their dream studies or change their plans. Choosing the right studies and university is also a difficult decision. Students have to decide what is more important for them: career, earning a lot of money or developing their passions. Because of great competition on the job market, each student has to make efforts to improve their qualifications and experience while still studying. Employers are reluctant to employ people with no or little experience.

Tłumaczenie

Uważam, że cały ten postęp technologiczny i poziomu życia uczynił współczesny świat z jednej strony łatwiejszym, ale z drugiej – bardziej skomplikowanym. Co stało się bardziej skomplikowane, to wszystkie relacje międzyludzkie oraz znacznie większa ilość decyzji, jakie musimy podejmować. Spowodowane tym problemy dotykają także młodych ludzi.

Jednym z najbardziej znaczących problemów, z jakim młodzi ludzie muszą się zmierzyć, jest szeroko dyskutowany konflikt pokoleń, który obecnie jest silniejszy, niż kiedykolwiek. Świat, w którym żyjemy, różni się znacznie od świata, w jakim dorastali nasi rodzice i wartości, które nasi rodzice wyznają, które były pomocne, gdy oni byli młodzi, często zdają się nie stosować do współczesnego świata. Niemożliwym jest dla młodych ludzi pozostawać zupełnie niezależnymi od wpływu świata zewnętrznego, swoich rówieśników i innych ludzi, jakich spotykają poza swoimi domami. Zatem muszą ścierać się ze swymi rodzicami, ponieważ ludziom o różnych stanowiskach trudno jest się dogadać.

Każda młoda osoba ma osobiste problemy z poszukiwaniem siebie, swojego celu w życiu, swoich potrzeb. Mają oni marzenia, za którymi chcieliby podążać i sprawić, by się spełniły. Nie wiedzą dobrze, czym jest dobro i zło, i poznają, czym one są. Są oczywiście mniej odporni na porażki i nieszczęścia niż ludzie dorośli. Obecnie, gdy mają trudności w porozumieniu się z rodzicami – ludźmi, którzy powinni ich wspierać i uczyć radzenia sobie z życiem – zostają sami ze swymi problemami, więc rozwiązywanie ich jest dla nich bardziej bolesne. Mogą otrzymywać jakieś wsparcie ze strony przyjaciół, ale rówieśnicy mają mniejsze doświadczenie i ostatecznie nie mogą zastąpić rodziców.

Rówieśnicy są tak naprawdę kolejnymi ludźmi, z którymi młodzi muszą zgadzać się lub nie zgadzać. Zauważam, że młodzi ludzie, szczególnie nastolatki, zaczynają wyglądać podobnie do siebie, podążając za trendami w modzie i stylu życia. Pociąga to za sobą ostrzejszą krytykę i w końcu odrzucenie tych, którzy odstają. W rezultacie zarówno ci, którzy są częścią większości, jak i ci odrzuceni mają problemy, z którymi muszą sobie radzić. Zawsze trudno jest radzić sobie z odrzuceniem ze strony ludzi, których spotyka się na codzień i znoszenie tego wymaga siły psychicznej. Jest to tym trudniejsze, gdy pojawia się wyżej wspomniany konflikt pokoleń, ponieważ wtedy młody człowiek nie otrzymuje wsparcia ani w domu, ani poza nim. Z drugiej strony ci, którzy są częścią grupy rówieśniczej, nie są zmuszeni do radzenia sobie z odrzuceniem, jednakże podążając za grupą, tracą swoją indywidualność. Nie uczą się kształtować własnych opinii i stanowisk, ich siła bierze się wyłącznie z grupy. Jeśli spróbują się wyłamać, ryzykują tym, że znajdą się po przeciwnej stronie i będą musieli znosić odrzucenie.

Podjęcie właściwej decyzji w sprawie przyszłości jest także znaczącym problemem współczesnych młodych ludzi. Są oni zmuszeni do myślenia o tym już przed pójściem do szkoły średniej, kiedy wielu z nich nie jest pewnych, jaką pracę chcieliby wykonywać jako dorośli, nie wie, co tak naprawdę chciałoby osiągnąć w życiu, ale muszą wybrać konkretną klasę w szkole średniej. Jeśli wtedy podejmą złą decyzję, będą musieli albo uczyć się więcej, żeby mimo tego podjąć swoje wymarzone studia, albo zmienić swoje plany. Wybór właściwych studiów i uczelni także jest trudną decyzją. Student musi zdecydować, co jest dla niego ważniejsze: kariera, dobre zarobki lub rozwój swoich pasji. Z powodu ogromnej konkurencji na rynku pracy student musi starać się poszerzać swoje kwalifikacje, kiedy jeszcze studiuje. Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby z żadnym lub niewielkim doświadczeniem.

Podobne wypracowania do Teenagers' problems - Problemy nastolatków