Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Violence and agression in mass media - opinion - Przemoc i agresja w mediach - opinia

Turn the TV on and check five most popular channels. I bet on four of them there will be some violence shown. It's either films, TV series, music videos or the news. Open a newspaper and you'll find numerous articles on violence. Turn on your computer, connect to the Internet. Too many websites promote violence and aggression. These days the mass media show more violence than ever. It is trendy, common and it's a real danger to the society.

First of all, let's focus on the time of broadcast. Violence is present in media regardless of the time on the clock and the day of the week. Secondly, consider the recipient. Television seems not to care that your children may see these shows. And if they do, they might think it is okay and copy the behaviour into their lives.

What is significant, every part of today's entertainment has more or less brutality in it. Music videos are filled with violence and sex and it is very common that young mothers leave their children in front of a music channel. Moreover, even the cartoons show aggressive behaviour these days. Once again, children may copy it into their lives and this way there is more cruel youngsters. There are no good examples in the media children could admire and follow. What is surprising is the fact that viewers want violence. Otherwise, would there be so much of it in media? I believe, there should be something done to prevent this lot of aggression and violence from being present in our everyday life.

To sum up, violence, hostility and aggression are omnipresent in media these days. Such situation is unacceptable and highly destructive for the society. There should be measures taken to improve the present state of affairs.

Tłumaczenie

Włącz telewizor i sprawdź pięć najpopularniejszych stacji. Założę się, że na czterech z nich będzie jakaś przemoc. Czy to filmy, seriale, teledyski czy wiadomości. Otwórz gazetę i znajdziesz liczne artykuły o przemocy. Włącz komputer, połącz się z Internetem. Zbyt wiele stron promuje przemoc. W dzisiejszych czasach środki masowego przekazu pokazują więcej przemocy niż kiedykolwiek. To jest modne, powszechne i jest prawdziwym zagrożeniem dla społeczeństwa.

Po pierwsze, skupmy się na czasie nadawania. Przemoc jest obecna w mediach bez względu na czas na zegarze czy dzień tygodnia. Po drugie, rozważcie odbiorcę. Telewizja zdaje się nie dbać o to, że twoje dzieci mogą obejrzeć te programy. A jeśli je zobaczą to mogą pomyśleć, że takie zachowanie jest okej i kopiować je do własnego życia.

Co jest znaczące, każdy sektor dzisiejszej rozrywki ma w sobie więcej lub mniej brutalności. Teledyski są wypełnione przemocą i seksem, a jest to bardzo popularne wśród młodych matek, by zostawić dziecko przed kanałem muzycznym. Co więcej, nawet kreskówki pokazują dziś agresywne zachowanie. Znów, dzieci mogą je skopiować do swoich żyć i w ten sposób rośnie liczba okrutnej młodzieży. Nie ma dobrych przykładów w mediach, które dzieci mogłyby podziwiać i naśladować. Co zaskakujące, widzowie chcą przemocy. W innym razie – czy było by jej tak dużo w mediach?  Wierzę, że coś powinno zostać zrobione, by zapobiec takiej ilości agresji i przemocy w naszym życiu codziennym.

Podsumowując, przemoc, wrogość i agresja są dziś wszechobecne w mediach. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania i wysoko niszcząca dla społeczeństwa. Powinny zostać powzięte środki, by poprawić obecny stan rzeczywistości.

Podobne wypracowania do Violence and agression in mass media - opinion - Przemoc i agresja w mediach - opinia