Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Security or freedom and independence? Essay - Bezpieczeństwo czy wolność i niezależność? Esej

What are your values in life? Security, freedom and independence are the things that we qualify as good and needed. Do you protect, support and promote those values? Which one of them is more important to you? First of all I would like to define the words 'security' and 'freedom' (independence) .

Security is a kind of protection against danger. It is a priority for governments all over the world. People want to feel safe in their own country. However, we should remember that sometimes we need to sacrifice our freedom for security. Benjamin Franklin was sure that this is not a right thing to do. He used to say: 'Those that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety'. Was he right?

In philosophy, freedom means the capacity to make choices by ourselves. You can also say that freedom actually gives you the opportunity to follow your destiny. In politics, independence means the absence of external interference and the right for an individual to act. In democratic societies basic freedoms are protected by the law (freedom of speech, of belief, of association etc.). These are  main human rights that should be respected by everyone.

It is worth mentioning that 'Freedom and independence' also used to be a name of a Polish anti-communist organization (WiN) founded right after the Second World War. There is no doubt that its members did not have a reason to feel safe as they chose to fight for human and civil rights.

Unfortunately, nowadays we have to choose between security and independence more often than ever. You can notice that at airports and other public places. Notwithstanding, I would like to call attention to the fact that during 20th century we experienced a great growth in democracy. Sadly, we can also observe the increase of the number of terrorist organizations and attacks. That is why it is not easy to decide if security or independence is more valued by me.

Some may emphasize that political freedom is an instrument to excuse terrorism and they have a reason to think this way. On the other hand we need to keep being reasonable and not let change our democracy into regime. After all, what is more important for me is being independent. However I guess that for people who live in a country where the danger is much bigger, the safety may be the priority.

Tłumaczenie

Jakie są twoje wartości w życiu? Bezpieczeństwo, wolność i niezależność są czymś, co kwalifikujemy jako dobre i potrzebne. Czy bronisz i promujesz te wartości? Która z nich jest dla ciebie ważniejsza? W pierwszej kolejności chciałabym zdefiniować, co oznacza bezpieczeństwo i wolność (niezależność).

Przez bezpieczeństwo rozumiemy pewien rodzaj obrony przed zagrożeniem. Stanowi ono priorytet dla rządów całego świata. Ludzie chcą czuć się bezpieczni w swoim własnym kraju. Jednakże powinniśmy pamiętać, że czasem musimy poświęcić pewne wolności właśnie w imię bezpieczeństwa. Benjamin Franklin był pewien, że tak robić się nie powinno. Zwykł powtarzać: „Ten, kto oddaje wolność, by zadowolić się chwilowym poczuciem bezpieczeństwa, nie jest wart zaznać ani wolności, ani bezpieczeństwa”. Czy miał w tej kwestii rację?

W filozofii wolność to zdolność do samodzielnego podejmowania wyborów. Można też powiedzieć, że wolność tak naprawdę daje możliwość podążania za swoim przeznaczeniem. W znaczeniu politycznym wolność jest brakiem wpływów zewnętrznych i prawem do podejmowania indywidualnych działań. W społeczeństwach demokratycznych podstawowe wolności chronione są prawem (wolność słowa, wolność wyznania, zrzeszania się itp.). To podstawowe prawa człowieka, które powinny być szanowane przez wszystkich na świecie.

Warto wspomnieć, że „Wolność i niezawisłość” (ang. „Freedom and independence”) była również nazwą polskiej antykomunistycznej organizacji (WiN) założonej tuż po drugiej wojnie światowej. Nie ma wątpliwości, że jej członkowie nie mieli prawa czuć się bezpiecznie, jako że zdecydowali się walczyć o prawa człowieka i obywatela.

Dziś niestety coraz częściej musimy wybierać między bezpieczeństwem i niezależnością. Można to zauważyć chociażby na lotniskach czy w innych miejscach publicznych. Jednakże chciałabym zaznaczyć, że w dwudziestym wieku zaobserwowano duży wzrost w dziedzinie demokracji. Niestety możemy też zauważyć wzrost liczby organizacji i zamachów terrorystycznych. To dlatego wcale nie jest łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: bezpieczeństwo, czy niezależność?

Niektórzy mogą podkreślać, że polityczna wolność jest narzędziem do usprawiedliwiania terroryzmu i tak naprawdę mają powody, by myśleć w ten sposób. Z drugiej strony, powinniśmy myśleć racjonalnie i nie pozwolić, by nasze demokracje zmieniły się w reżimy. Dla mnie to, co liczy się bardziej, to niezależność, ale przypuszczam, że dla wielu ludzi żyjących w krajach, gdzie zagrożenie jest znacznie większe niż tutaj, bezpieczeństwo może być kwestią priorytetową.

Podobne wypracowania do Security or freedom and independence? Essay - Bezpieczeństwo czy wolność i niezależność? Esej