Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Love - the most important value in man's life. True or false? - Miłość - najważniejszą wartością w życiu człowieka. Prawda czy fałsz?

Through centuries people have been obsessed by love. In the name of love people sacrificed their lives. The main subject of countless books, poems, songs and stories is love. Why? Love is one of the feelings which bring meaning into our lives. It is beautiful. Whithout love we would be like robots. But is love the most important one? I believe it is.

There are many good feelings in our lives, but they are all connected with love. Love brings us happiness, peace, contentment. We can be rich, famous, healthy but without love our life is incomplete. We are created in such a way that we need the company of other people. People feel unhappy when they are alone. They need to be understood, they want to be important for someone, they want to love others and be loved by them. Moreover, a person who is not loved feels not accepted, has problems with self-esteem, feels lonely. Very often such a person aslo feels embittered or even depressed.

Parental love gives children the sense of safty, it forms their personality. Love gives children self-confidence and teaches them to be frank and unselfish. Furthermore, love unites people. Thanks to love are able to forgive others. Despite their weaknesses and imperfections, we accept them just as they are. Love is the feeling which soothes disputes and brings peace between people.

Love accompanies us throughout our lives. There are different kinds of love: love between friends, love between family members – between mother and her child or between sibling – there is also a romantic kind of love, between a man and a woman. Regardless of how many kinds of love there are, they are all significant and precious

Some people don't believe in true love, they think that people are guided by selfish motives. I think that people who don't believe in love just don't see it. They are not aware of the great power it has. Sometimes, due to the lack of time, we just don't think about how important this feeling is for us. However, I think that everyone lusts for love and can confirm that it plays a major role in their lives.

Tłumaczenie

Przez wieki ludzie opętani są miłością. W imię miłości ludzie ofiarowywali swoje życie. Głównym tematem niezliczonych książek, wierszy, piosenek oraz historii jest miłość. Dlaczego? Miłość jest jednym z uczuć, które nadają sens naszemu życiu. Jest piękna. Bez miłości bylibyśmy jak roboty. Ale czy jest najważniejsza? Wierzę, że tak.

W naszym życiu jest wiele dobrych uczuć, ale wszystkie są związane z miłością. Miłość daje nam szczęście, pokój, zadowolenie. Możemy być bogaci, sławni, zdrowi, ale bez miłości nasze życie jest niepełne. Jesteśmy tak stworzeni, że potrzebujemy towarzystwa innych ludzi. Ludzie czują się nieszczęśliwi, gdy są sami. Potrzebują zrozumienia, chcą być ważni dla kogoś, chcą kochać i być kochani. Poza tym człowiek niekochany czuje się nieakceptowany, ma problem z poczuciem własnej wartości, czuje się samotny. Bardzo często taka osoba czuje się rozgoryczona czy nawet wpada w depresję.

Miłość rodzicielska daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, kształtuje ich osobowość. Miłość daje dzieciom wiarę we własne siły i uczy je otwartości i bezinteresowności. Co więcej, miłość jednoczy ludzi. Dzięki miłości przebaczamy innym. Mimo ich słabości i niedoskonałości akceptujemy ich właśnie takimi, jakimi są. Miłość jest uczuciem, które łagodzi spory i wnosi pokój między ludźmi.

Miłość jest uczuciem, które towarzyszy nam przez całe życie. Są różne rodzaje miłości. Miłość między przyjaciółmi, miłość między członkami rodziny – między matką a jej dzieckiem, między rodzeństwem – jest także romantyczny rodzaj miłości, pomiędzy mężczyzną a kobietą. Niezależnie od tego, ile jest rodzajów miłości, wszystkie są znaczące i cenne.

Niektórzy ludzie nie wierzą w prawdziwą miłość, wierzą, że ludzie kierują się samolubnymi pobudkami. Myślę, że ludzie, którzy nie wierzą w miłość, po prostu jej nie dostrzegają. Nie są świadomi jej wielkiej potęgi. Czasem, w wyniku braku czasu, po prostu nie myślimy o tym, jak ważne jest dla nas to uczucie. Myślę jednak, że każdy człowiek pragnie miłości i może potwierdzić, że odgrywa ona ogromną rolę w jego życiu.

Podobne wypracowania do Love - the most important value in man's life. True or false? - Miłość - najważniejszą wartością w życiu człowieka. Prawda czy fałsz?