Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Live and let live - the issue of tolerance – Żyj i pozwól żyć innym – problem tolerancji

Tolerance is currently a commonly discussed problem. The communication across the world has been developing and we get to know about many cultures, views, believes which often differ from ours. Not to mention people with a different skin colour, whom we meet in the streets more and more often. How should we behave towards people who differ from us?

Of course tolerance seems to be a crucial value in present time. It is simple and logical that nobody has objective reasons to judge different cultures, views or religions as worse than their own. But the truth is for most of the people their 'own' values are somewhat better or more appropriate. From here the most important issue of tolerance stems – thinking that 'mine is better' is totally natural as it comes to human nature. Thus the tolerance opposes against our nature and I guess that is why it is so difficult for many people to be tolerant. Turning intolerant people into tolerant ones can be really hard and in fact the older they are, the harder it gets. I don't know if it is even possible to get rid of that 'something' that is in human nature, so I doubt if society was ever be able to become fully tolerant.

On the other hand, intolerance stems from the fact that people are just afraid of an unknown. Nowadays more and more people are well-educated and thanks to mass media we have better access to all kinds of information. The more we know, the less we should fear.

To sum up, I guess it is possible for a society to become more tolerant, but I think it is going to be a hard and a long-lasting process anyway. And, as tolerance itself is contrary to human nature, there will always be some intolerant people on the Earth. But maybe even our nature is something that can evolve?

Tłumaczenie

Tolerancja obecnie stała się powszechnie omawianym problemem. Komunikacja na świecie się rozwija się i dowiedzieliśmy się o wielu kulturach, poglądach, wierzeniach , które często różnią się od naszych. Nie wspominając o ludziach o innym kolorze skóry, których teraz możemy coraz częściej spotkać na ulicy. Jak powinniśmy się zachowywać wobec ludzi, którzy różnią się od nas?

Oczywiście tolerancja w naszych czasach wydaje się być niezbędną wartością. Jest proste i logiczne to, że nikt nie ma obiektywnych podstaw, by osądzać inne kultury, poglądy lub religie jako gorsze niż jego własna. Jednak prawda jest taka, że dla większości ludzi ich „własne” wartości są w jakiś sposób lepsze albo właściwsze. Z tego miejsca wynika najważniejszy problem tolerancji – myślenie, że „moje jest lepsze”, jest zupełnie naturalne dla natury ludzkiej. Zatem tolerancja przeciwstawia się naszej naturze i sądzę, że dlatego jest tak trudne dla wielu ludzi bycie tolerancyjnym. Zmiana ludzi nietolerancyjnych w tolerancyjnych może być bardzo trudna i tak naprawdę im są starsi, tym trudniej to przychodzi. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe, by pozbyć się tego „czegoś”, co leży w ludzkiej naturze, więc wątpię, czy społeczeństwo kiedykolwiek będzie w stanie stać się w pełni tolerancyjne.

Z drugiej strony, nietolerancja bierze się z faktu, że ludzie po prostu boją się nieznanego. Obecnie coraz więcej ludzi ma wyższe wykształcenie, a dzięki mass mediom mamy lepszy dostęp do informacji wszelkiego rodzaju. Im więcej wiemy, tym mniej powinniśmy się bać.

Podsumowując, sądzę, że jest możliwe, by społeczeństwo stało się bardziej tolerancyjne, ale i tak myślę, że będzie to trudny i długotrwały proces. I, ponieważ tolerancja jest sprzeczna z naszą naturą, zawsze będą na Ziemi jacyś nietolerancyjni ludzie. Ale może nawet nasza natura jest czymś, co może ewoluować?

Podobne wypracowania do Live and let live - the issue of tolerance – Żyj i pozwól żyć innym – problem tolerancji