Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Skarga kasacyjna - definicja, opracowanie. Skarga kasacyjna do NSA

Skarga kasacyjna to w teorii prawa i w postępowaniu cywilnym wyjątkowy środek zaskarżenia. Przysługuje dzięki niej zaskarżenie od wyroku prawomocnego i ewentualnego odrzucenia lub umorzenia pozwu, wydane przez sąd II instancji. Skarga kasacyjna jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy. 

Wniesienie skargi kasacyjnej uzależnione jest od sądu wydającego zaskarżenie. Do wniesienia skargi kasacyjnej powołana jest strona w sprawie, ale także Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Skarga kasacyjna musi spełnić ściśle określone wymogi i wytyczne. Skargę kasacyjną gwarantuje Kodeks Postępowania Cywilnego, który w art. 398 mówi: 

„Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Skarga kasacyjna nie może dotyczyć praw majątkowych, gdzie wartość sprawy jest mniejsza niż 50 tys. złotych. Skarga kasacyjna nie dotyczy rozwodu, separacji, alimentów, ekwiwalentów itd. 

Powodem do złożenia skargi kasacyjnej musi być przede wszystkim naruszenie praw materialnych lub też naruszenie przepisów postępowania. Skarga kasacyjna musi zawierać odpisy od akt Sądu Najwyższego ze sprawy poprzedniej. 

Skarga kasacyjna wnoszona jest do sądu, który wcześniej wydał orzeczenie zaskarżające, wnosi są ją maksymalnie w terminie dwóch miesięcy od dnia wydania orzeczenia. 

Prokurator Generalny ma 6 miesięcy na wniesienie skargi kasacyjnej.

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną w kilku przypadkach, jeżeli istnieją wątpliwości dosyć poważne co do rzeczywistego orzeczenia sądu poprzedniej instancji. 

Skarga kasacyjna rozpatrywana jest przez trzech sędziów, podczas posiedzenia niejawnego. 

Sąd może oddalić skargę, jeśli stwierdzi, że jest bezpodstawna. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi, zwraca ją ponownie do sądu i nakazuje ponowne rozpatrzenie. 

Podobne wypracowania do Skarga kasacyjna - definicja, opracowanie. Skarga kasacyjna do NSA