Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunek prawny - zmiana stosunku prawnego - definicja, charakterystyka

Stosunek prawny to wzajemna zależność łącząca dwa podmioty prawa. Elementami stosunku prawnego są: podmiot oraz przedmiot. Podmiotem są ci, którzy wedle prawa są uprawnieni lub zobowiązani do określonego zachowania względem innych osób. Podmiotem może być osoba fizyczna, osoba prawa oraz ułomna jednostka prawna (kodeks cywilny definiuje ją jak jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawna której zdolność prawną przyznaje ustawa).W stosunku prawnym funkcjonować muszą przynajmniej dwa podmioty.  Przedmiotem stosunku natomiast jest to, co stanowi jego treść, cel dla którego podmioty wiążą się ze sobą stosunkiem prawnym, czyli obowiązek lub uprawnienie. 

Ze względu na prawo na postawie którego powstał dany stosunek prawny, wyróżnić można stosunki administracyjnoprawne, karnoprawne lub cywilnoprawne. Kryterium celu lub trwałości wyróżnia z kolei stosunki materialno prawne oraz procesowe. Stosunek materialno-prawny wynika z prawa materialnego i zazwyczaj budowany jest w oparciu o prawo cywilne. Z kolei stosunek procesowy nazywany inaczej też formalnym istnieje w trakcie postępowania procesowego mającego na celu rozstrzygnięcie o istnieniu, zmianie lub ustaniu stosunku materialno prawnego. Najczęściej stosunek ten opiera się na kodeksie postępowania cywilnego. 

Ze względu na sposób regulacji prawnej wyróżnić można natomiast stosunki publicznoprawne (jedną stroną stosunku prawnego jest organ administracji publicznej a drugą inny podmiot - pozycja obu stron stosunku nie jest w tym przypadku równa, przedstawiciel państwa stoi na pozycji nadrzędnej) lub prywatne (obie strony stosunku są wobec siebie równe). 

Kryterium ilości uczestników stosunku prawnego pozwala na wyróżnienie stosunków prawnych dwustronnych lub wielostronnych. 

Zmianą stosunku prawnego określa się sytuacje w wyniku której, przy dokonaniu czynności prawnej zachodzą zmiany w istniejącym stosunku prawnym. Może to wynikać z przepisów prawa bądź oświadczenia woli. Może mieć także charakter jednostronny (na przykład w przypadku wyróżnionego powyżej stosunku administracyjno prawnego - w momencie wydania decyzji administracyjnej) bądź dwustronny (w stosunkach prawnych prywatnych - na przykład zmiana umowy)

Podobne wypracowania do Stosunek prawny - zmiana stosunku prawnego - definicja, charakterystyka