Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Daklaracje paryskie - Deklaracja paryska 1856, 2005, 1983

W historii Europy można mówić przynajmniej o kilku deklaracjach paryskich. Najwcześniejsza pochodzi z 1856 roku i została popisana 16 kwietnia tegoż roku przez Francję, Prusy, Austrię, Sardynię, Turcję, Wielką Brytanię oraz Rosję po zakończeniu działań zbrojnych w wojnie krymskiej (1853-1856). Zgodnie z jej zapisem, ustalono konkretne prawa dla statków państw neutralnych, zlikwidowano korsarstwo oraz prawo do łupu, pochodzące jeszcze ze średniowiecza.

Druga z kolei Deklaracja paryska pochodzi z roku 1983 i dotyczy zagadnienia etyki dziennikarskiej. Ustala ona podstawowe zasady i ideały, podług których powinni postępować dziennikarze. Zapisane w deklaracji normy są podstawą dla określenia, czy dane zachowanie dziennikarskie jest dobre i właściwe. Jest to swoisty kodeks moralny dziennikarzy, którzy powinni postępować zgodnie z jego przepisami.

Kolejna Deklaracja paryska dotyczy z kolei problemu korupcji na wysokich szczeblach władzy. Jej twórcy pragną zwrócić uwagę na często pomijane bądź ukrywane zjawisko, mianowicie – korupcję wśród osób zajmujących wysokie stanowiska, która częstokroć podkopuje fundamenty demokracji i znacznie przyczynia się do pogłębiania nędzy na świecie. Deklaracja stanowi ponadto protest przeciwko bezkarności osób, które dopuszczają się wspomnianych procederów. Jak zauważono: „Nawet jeśli łamiących prawo nie obejmuje immunitet przed postępowaniem prokuratorskim i sądowym, to funkcjonariusze publiczni i przedstawiciele sektora prywatnego są osłaniani w praktyce przez zbyt powolne i nieprzystosowane do przekraczania państwowych granic procedury dowodowe”.

Wśród postulatów zawartych w dokumencie znalazły się trzy zasadnicze sprawy: potrzeba przeprowadzania sprawiedliwych i skutecznych śledztw, zapobiegania bezkarności wysokich urzędników, którzy dopuszczają się korupcji oraz przeciwdziałania przypadkom ciężkiej korupcji.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym dokumencie opatrzonym nazwą „Deklaracja paryska”. Tym razem jest to akt wydany przez organy Unii Europejskiej z 2005 roku, dotyczący skuteczności pomocy. Zdaniem jej pomysłodawców skuteczność pomocy zależy od stopnia jej zharmonizowania i umiejętności oceny, w jakich dziedzinach aktualnie pomoc jest najbardziej potrzebna. Deklaracja wymienia także określone zobowiązania ciążące na sygnatariuszach dokumentu, które należy zrealizować, by poprawić efektywność pomocy, jak również precyzuje cele. Miarą dla oceny działań ma być 12 wymienionych w akcie wskaźników postępu.

Podobne wypracowania do Daklaracje paryskie - Deklaracja paryska 1856, 2005, 1983