Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

August Comte - poglądy

August Comte do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów. Był on twórcą oraz głównym przedstawicielem filozofii pozytywistycznej.

Jako osoba, która stworzyła ten nurt w filozofii, Comte pokusił się o napisanie ogromnego, sześciotomowego dzieła, w którym wyjaśniał jej zasady i rolę. Utwór nosił tytuł „Kurs filozofii pozytywnej”. Według myśliciela, jego nauka była pozytywna, ponieważ badała rzeczy dostępne umysłowi, służyła polepszeniu życia i badała tylko to, co można było sprawdzić, sprecyzować, określić. Jednym z najważniejszych poglądów Comte'a związanych z wyznawaną przez niego filozofią, było odrzucenie metafizyki. Ta dziedzina nie tłumaczyła żadnych zjawisk występujących na świecie, nie mogła więc być przydatna.

Innym zagadnieniem, jakim zajmował się myśliciel, było to, dotyczące ewolucji wiedzy. Comte wyróżnił trzy fazy takiego rozwoju, a mianowicie: teologiczną (wyjaśnianie zjawisk poprzez siły nadprzyrodzone), metafizyczną (wyjaśnianie życia poprzez pojęcia abstrakcyjne) oraz fazę najwyższą, najważniejszą, pozytywną (opieranie się na faktach, twierdzeniach i racjonalnej wiedzy).

Comte miał także własne poglądy na temat nauki i swoimi refleksjami dzielił się z innymi ludźmi. Jako pierwszy myśliciel opracował podział nauk i określił kryteria ich klasyfikacji. Istotny był podział na nauki abstrakcyjne, zajmujące się przyrodą oraz konkretne, dotyczące faktów. Za dziedziny abstrakcyjne Comte uznał matematykę, astronomię, fizykę, chemię, biologię oraz socjologię. Natomiast nauka konkretna to według niego np. mineralogia.

August Comte bronił naturalizmu i realizmu, odrzucał metafizykę, jak to zostało już wyżej wspomniane. Mając takie poglądy, często krytykował Boga i nie wierzył, iż może być on na tyle nierzeczywisty, transcendentny, pokonujący bariery czasowe, wymiarowe i społeczne. Uważał natomiast, że religia jest człowiekowi potrzebna i opowiadał się za religią ludzkości. Polegała ona na odkrywaniu prawd o życiu i świecie poprzez rozwój nauk przyrodniczych. Wzrost wiedzy i ludzkiej świadomości pomaga człowiekowi w dochodzeniu do nieznanego.

Dużo uwagi poświęcił filozof zagadnieniom społeczeństwa i polityki, ponieważ uważał, że potrzebne mu zmiany i reformy. Wspólnotę ludzi opisywał w dwóch aspektach: statycznym (organizacja) oraz dynamicznym (różnorodność umysłowa członków społeczeństwa).

Podobne wypracowania do August Comte - poglądy