Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo - dziedziny prawa - charakterystyka, omówienie

System prawa jest wewnętrznie skomplikowany, a jego klasyfikacja uwzględnia wiele czynników. Zasadniczo dzielimy prawo na wewnętrzne (krajowe) oraz międzynarodowe. W ramach prawa krajowego wyróżniamy prawo: konstytucyjne, administracyjne, finansowe, cywilne, handlowe, pracy karne, rolne oraz rodzinne i opiekuńcze. Natomiast prawo międzynarodowe odnosi się do ustaleń międzypaństwowych (czyli relacji na linii państwo - państwo, państwo - organizaja międzynarodowa bądź państwo - cudzoziemiec). Posiada ono dwa podstawowe rodzaje: prywatne oraz publiczne. 

Pierwsze z nich stanowione jest przez upoważnione organy danego państwa i ustala reguły prawne obowiązujące wyłącznie na terenie tego kraju. Natomiast w przypadku prawa wewnętrznego, ma ono za zadanie wyznaczyć normy prawne, zgodnie z którymi powinny postępować wszystkie osoby znajdujące się na terytorium danego państwa. W tym przypadku prawem nadrzędnym jest prawo konstytucyjne, bowiem rozstrzyga wszystkie kwestie związane z normani prawnymi zawartymi w ustawie zasadniczej, a ponadto dotyczy wszytskich pozostałych aktów prawnych odnoszących się zasad ustrojowych państwa. Zakres prawa konstytucyjnego obejmuje wszystkie podstawowe zasady funkcjonownia państwa (dotyczy zarówno praw gospodarczych, samorządowych, jak i osobistych. Prawo karne natomiast zostało wprowadzone, by zabezpieczyć przestrzeganie norm prawnych, a tym samym utrzymać ład społeczny i zapewnic obywatelom bezpieczeństwo. Przepisy prawa karnego precyzują, co rozumie się pod pojęciem czynu zabronionego, jakie rodzaje takich czynów występują, a także ustala zasady, na jakich będzie pociągana do odpowiedzialności osoba dopuszczająca się przestepstwa bądź wykroczenia (także określa rodzaj i wymiar sankcji). Prawo karne zasadza się na przeświadczeniu, iż żaden czyn zabroniony nie może pozostać bezkarny. 

Kolejną dziedziną jest prawo cywilne. Jego głównym zadaniem jest regulacja stosunków majątkowych pomiędzy podmiotami prawa o równej pozycji (mowa tu o osobach prawnych albo fizycznych) oraz stosunków osobowych między obywatelami (m.in. kwestie zawierznych umów, sprawy spadkowe, ochrona własności). Odpowiada także za kwestie związane z prawem niemajątkowym, np. prawa autorskie, ochronę dóbr osobistych. 

Następnie należy omówić prawo administracyjne. Związane jest ono z wszelkimi procesami administracyjnymi, ze sposobem funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, normuje również kwestie stosunków na linii obywatel - administracja państwowa. Równą dziedziną prawa jest prawo pracy. Jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad wszystkimi kwestiami życia społecznego związanymi z pracą podejmowaną przez obywateli. Precyzuje zasady, na jakich może dojść do porozumienia pracodawcy i pracownikiem, zatem rozstrzyga w takich kwestiach jak prawa i obowiązki stron, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy czy ochrona interesów pracownika. Kolejne prawo odnosi się do spraw związanych ze stosunkami rodzinnymi - jest to prawo rodzinne i opiekuńcze. Podlegają mu zarówno sprawy majątkowe (np. alimenty, podział majątku), jak i niemajątkowe (np. kwestie adopcji, prawo do opieki rodzicielskiej, sprawa zawierania małżeństw). 

TAGI: prawo

Podobne wypracowania do Prawo - dziedziny prawa - charakterystyka, omówienie