Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - prawa polityczne - interpretacja, charakterystyka, przykłady

Człowiek żyjący w danym państwie podlega określonemu porządkowi społecznemu, politycznemu i prawnemu. Jako obywatel ma do wypełnienie pewne role, jakie przypisuje mu system prawny. Jednocześnie posiada zbiór praw i wolności, które chronią go przez ewentualnym opresyjnym charakterem władzy państwowej - są to prawa polityczne zapewnione przez konstytucję lub inny akt prawny. Prawa polityczne dotyczą zarówno jednostki, jak i całych zbiorowości.

Dzięki nim człowiek ma możliwość nieskrępowanego udziału w życiu politycznym kraju, a także kontroli władzy. Jednostka korzystając ze swoich praw politycznych realnie wpływa na kształt państwa, jego politykę i kształt sceny politycznej - odnosi się to do państw demokratycznych, w których suwerenem jest ludność danego kraju. Uczestnicząc w wyborach (dzięki czynnemu i biernemu prawu wyborczemu) głosujący wyrażają także opinię na temat funkcjonowania dotychczasowego systemu, poprzez oddanie głosu na tę, a nie inną partię wskazują na swoje preferencje. Prawa polityczne zalicza się do tzw. praw negatywnych, czyli takich, które mają zapobiegać ingerencji państwa w sferę wolności obywatela. 

Prawa człowieka to przede wszystkim: prawo do obywatelstwa, czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do zgromadzeń, prawo do urządzania i brania udziału w pokojowych manifestacjach, prawo do stowarzyszania się, możliwość uczestniczenia w życiu publicznym, prawo do informacji o działalności organów władzy i osób, które pełnią funkcje publiczne, możliwość składania skarg, wniosków i petycji. Najważniejsze z nich wydaje się prawo do obywatelstwa, gdyż ono decyduje o przyznaniu pozostałych praw, a dalej czynne i bierne prawo wyborcze, bowiem korzystając z nich obywatel ma szanse realnie wpływać na kształt życia w kraju. Czynne prawo wyborcze to możliwość wybierania kandydatów w wyborach, natomiast bierne to prawo do kandydowania na dane stanowisko bądź urząd. Przy użyciu prawa wyborczego obywatele wybierają swoich przedstawicieli, m.in. do parlamentu, którzy sprawują władzę w ich imieniu i interesie. W pewnych wypadkach, zapisanych w odpowiedniej ustawie, prawo wyborcze może zostać jednostce odebrane.

Obywatele mogą wyrażać swoje pragnienia, sympatie, opinie i protest także poprzez udział w manifestacjach. Na zorganizowanie takiej demonstracji musi zostać udzielona zgoda, np. władz miasta, w którym ma się ona odbyć. Zdarza się, że niektóre grupy przeprowadzają manifestacje nielegalnie. W przypadku, gdy obywatel nie zgadza się z niektórymi działaniami władzy państwowej lub jej organów może on wyrazić swoje niezadowolenie poprzez złożenie skargi lub petycji.

Podobne wypracowania do Prawa człowieka - prawa polityczne - interpretacja, charakterystyka, przykłady